2 สมาคมนักข่าวฯ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม

 

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน รวมทั้งการสร้างความตระหนักในสังคมถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อ ซึ่งคือเสรีภาพของประชาชน

โดยในปีนี้จะจัดในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย การอ่านแถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อ และเสวนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อ...ประชาชนได้อะไร?” วิทยากรประกอบด้วยนักวิชาการ และประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ

การรณรงค์ในปีนี้จะใช้ธีม “ถูกต้อง รอบด้าน หลักประกันเสรีภาพ เป็นเนื้อหาหลักในการรณรงค์  โดยได้มีการจัดทำโลโก้ ของงานเป็นรูปนกเรียงเป็นเครื่องหมายถูก อยู่บนตัวอักษรข้อความ “ถูกต้อง รอบด้าน หลักประกันเสรีภาพ”