ประกาศ ประกวดราคาการจัดหาโฆษณาและการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๕๙

 

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  ประกวดราคาการจัดหาโฆษณาและการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดทำหนังสือประจำปีเนื่องใน   “วันนักข่าว ๒๕๕๙ ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการข่าว  และวิชาการหนังสือพิมพ์  ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาการจัดหาโฆษณาและการจัดทำหนังสือวันนักข่าว ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

๑.     หนังสือต้องเสร็จเป็นรูปเล่มพร้อมเผยแพร่ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

 

๒.     สมาคมฯจะรับผิดชอบจัดทำเนื้อหา

 

๓.     ผู้รับจ้างจัดหาโฆษณามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๓.๑ จัดหาโฆษณา ต้องรับผิดชอบตั้งแต่การยื่นจดหมาย การติตตามความคืบหน้า รายงานผลการจัดหา ทั้งในส่วนปัญหาและอุปสรรค

๓.๒ ติดตามงานอาร์ตเวิรค์โฆษณาและจัดทำรูปเล่ม จัดพิมพ์

๓.๓ เสนอแผนการจัดหาโฆษณา ,รายได้ของสมาคมฯที่พึงได้รับ,ค่าคอมมิชชั่นของผู้รับจ้าง รวมถึงขั้นตอนการเก็บเงินอย่างเป็นรูปธรรม

 

๔.     ผู้รับจ้างจัดหาโฆษณาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๑ เป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ประกอบอาชีพรับจ้างหาค่าโฆษณา

๔.๒ ต้องมีประสบการณ์ทางด้านรับจ้างด้านการหาโฆษณาและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

ผู้สนใจสามารถนำเสนอแผนมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ โดยยื่นข้อเสนอมาที่  tjareporter@gmail.com โทร o๒-๖๖๘-๙๔๒๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙