สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ”

คณะนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ร่วมสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์  ครั้งที่ ๑๓  ประจำปี ๒๕๖๐  หัวข้อ “สมดุลสื่อ สัมพันธ์ธุรกิจ”  จัดโดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ไทย  สถาบันอิศรา
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไทยพีบีเอส
วันพุธที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย