สมาคมนักข่าวฯ ขอให้ผู้ที่มีข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงผู้บริหารองค์กรสื่อคุกคามทางเพศ ส่งข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายชนะ ผาสุกสกุล รองเลขาธิการ และกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนักข่าวฯ ขอให้ผู้ที่มีข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงผู้บริหารองค์กรสื่อคุกคามทางเพศ ส่งข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่
ตู้ปณ. ๑๗ ปณฝ.วังเทวะเวสม์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐

วงเล็บมุมซอง (ส่ง อนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ)


ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ส่งข้อมูล และหลักฐานระบุชื่อจริงของท่านในเอกสาร โดยสมาคมฯยืนยันว่าจะรักษาความลับที่มาของแหล่งข้อมูล ให้เป็นไปตามกระบวนการแสวงหาข้อมูลในทางลับตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐