ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑  คน และอนุกรรมการ ๗ คน ดังนี้

 

๑.นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์           นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                       ที่ปรึกษา

๒.นายมงคล บางประภา  อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ         ประธาน

๓.นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร       อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ        อนุกรรมการ

๔.นางสาวกรชนก รักษาเสรี          อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                               อนุกรรมการ

๕.นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๖.นายปรวิทย์  เจนสมุทร             เหรัญญิก  สมาคมฯ                                                                    อนุกรรมการ

๗.ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ       รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ                                                            อนุกรรมการ

และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

๘.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ               อนุกรรมการ

๙. นายชนะ ผาสุกสกุล                กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๘ คน และอนุกรรมการ ๙ คน ดังนี้

 

๑.นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์            นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                       ที่ปรึกษา

๒.นายวันชัย วงศ์มีชัย                  อดีตนายกสมาคมฯ                                                                     ที่ปรึกษา

๓. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์           อดีตนายกสมาคมฯ                                                                     ที่ปรึกษา

๔.นายเสด็จ บุนนาค                   อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                              ที่ปรึกษา

๕.นายมานพ ทิพย์โอสถ               อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                              ที่ปรึกษา

๖.นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                             ที่ปรึกษาฯ

๗.น.ส.กุลชาดา ชัยพิพัฒน์           ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ซีป้า                             ที่ปรึกษา

๘.นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล               กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                              ที่ปรึกษา

๙.นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร       อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                                    ประธานฯ

๑๐. นายชนะ ผาสุกสกุล             กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                                    อนุกรรมการ

๑๑.นายธนพล บางยี่ขัน              กรรมการฝ่ายต่างประเทศ                                                             อนุกรรมการ

๑๒. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น                                  อนุกรรมการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๓.นายราม ปั้นสนธิ                   ผู้สื่อข่าวไทยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์                                               อนุกรรมการ

๑๔.นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน     ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า                                                      อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล ผู้สื่อข่าวอิสระ                                                                            อนุกรรมการ

๑๖. นายนิกร เลิศพิสิฐฐากูร         ผู้สื่อข่าว พีพีทีวี                                                                          อนุกรรมการ

๑๗.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ        เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๑๑  คน ดังนี้

๑.ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ       รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ                                                            ประธาน

และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

๒.นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ            อดีตเลขาธิการ สมาคม                                                                อนุกรรมการ

๓. นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ           กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

๔. นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด         กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมฯ                     อนุกรรมการ

๕. นายชุมพล แก้วแจ่ม                นายทะเบียน สมาคมฯ                                                                 อนุกรรมการ

๖. นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล    อดีตประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์              อนุกรรมการ

๗. นางสาวบุษดี พนมภู               อดีตประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ อนุกรรมการ

๘. นางสาวธนิตา อิศรา              หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ                                                                   อนุกรรมการ

๙. นายไพรัช  มิ่งขวัญ                 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                                   อนุกรรมการ

๑๐. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป   สถานีโทรทัศน์ IPM ๒๖                                                             อนุกรรมการ

๑๑.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                             อนุกรรมการ

๑๒. นายชาติชาย สุขสมนึก         หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย                                                                  อนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๗ คน และอนุกรรมการ ๑๒ คน ดังนี้

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและ                   ที่ปรึกษา

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                          กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                 ที่ปรึกษา

๓. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             อดีตนายกสมาคมฯ                                                         ที่ปรึกษา

๔. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                    กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                 ที่ปรึกษา

๕. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                       คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        ที่ปรึกษา

๖. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                   กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                  ที่ปรึกษา

๗. นางสาวน.รินี เรืองหนู                         อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                   ที่ปรึกษา

๘. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช               อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                          ประธาน

๙. นายมงคล  บางประภา                        อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ                               อนุกรรมการ

และเลขาธิการ สมาคมฯ

๑๐.  นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ                  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                         อนุกรรมการ

๑๑. นายปรวิทย์  เจนสมุทร                      เหรัญญิก สมาคมฯ                                                         อนุกรรมการ

๑๒. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์         อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                                        อนุกรรมการ

๑๓. นางสาวมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา       คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                   อนุกรรมการ

๑๔.นางภัทราวดี  ธีเลอร์                          คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์            อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวพัฐอร พิจารณ์โสภณ นักข่าวอาวุโส PPTV ออนไลน์                                            อนุกรรมการ

๑๖. นางสาวนวลจันทร์  จินตนาพันธ์        อดีตบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ คมชัดลึก                           อนุกรรมการ

๑๗. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              อนุกรรมการ

๑๘. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์               อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                                        อนุกรรมการ

๑๙.     ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ            รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ                           เลขานุการคณะอนุกรรมการ

และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๖ คนและอนุกรรมการ ๙  คนดังนี้

 

๑. นายกวี จงกิจถาวร                              อดีตนายกสมาคมฯ                                                                     ที่ปรึกษา

๒. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์         อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ                              ที่ปรึกษา

๓. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                   ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                               ที่ปรึกษา

๔. ดร.อนุชา เจริญโพธิ์                                        อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ                             ที่ปรึกษา

๕. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                       นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๖. นายมงคล  บางประภา                        อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ                               ที่ปรึกษา

และเลขาธิการ สมาคมฯ

๗.นางสาวกรชนก รักษาเสรี                      อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                   ประธาน

๘. นายธนพล บางยี่ขัน                            กรรมการฝ่ายต่างประเทศ     สมาคมฯ                               อนุกรรมการ

๙. นางธนิดา ตัณศุภผล                                      สื่อมวลชนอิสระ                                                              อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล            สื่อมวลชนอิสระ                                                              อนุกรรมการ

๑๑. นายวัสยศ งามขำ                            หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                              อนุกรรมการ

๑๒. นายสถาปัตย์ แพทอง                       เนชั่นทีวี                                                                         อนุกรรมการ

๑๓. ผศ. สิงห์ สิงห์ขจร                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ                                        อนุกรรมการ

๑๔. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์            ไทยรัฐทีวี                                                                       อนุกรรมการ

๑๕.  นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์         สื่อมวลชนอิสระ                                                             อนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด รายชื่อคณะอนุกรรมการทั้งหมด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@