กำหนดการ และประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว (Mobile Journalism for Journalists) ปี 2561

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว

(Mobile Journalism for Journalists) ปี 2561

โดย นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล  ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.          หลักคิด และบทเรียนจากต่างประเทศ ในเรื่อง วารสารศาสตร์มือถือ

การนำไปใช้ ข้อท้าทาย และอนาคต

10.00 – 10.15 น.          พักอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.          ความแตกต่างของ

User –Generated Content (UGC) กับ User- Generated Story (UGS)

12.00-13.00  น.                        พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-13.45  น.                        ประเภทของภาพข่าว การวางภาพเพื่อเปิดหน้า การสัมภาษณ์

ภาพเชิงหลักฐานสำหรับงานสืบสวน   ภาพในสไตล์สารคดีเชิงข่าว

13.45-14.30  น.            การตกแต่งภาพ และวิดีโอ การใส่ตัวอักษร การถ่าย HDR สำหรับภาพนิ่ง และ

การถ่าย Timelapse สำหรับภาพวิดีโอ

14.30-14.45  น.            พักอาหารว่าง

14.45-15.30  น.            ทดลองตัดต่อ วิทยากรสาธิตให้ดูสิบนาที ที่เหลือ แต่ละคนทดลองทำเอง

พร้อมเสียงบรรยาย  ใส่เพลงประกอบ

15.30-16.30 น.             การถ่ายทอดสด

16.30-17.00 น.             วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ผลงานผู้อบรม

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วารสารศาสตร์มือถือสำหรับนักข่าว

(Mobile Journalism for Journalists) ปี 2561

โดย นายพิภพ พานิชภักดิ์  รองผู้อำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล  ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ลำดับที่

คำนำหน้านาม

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

นาย

กษม จักรเครือ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

2

นาย

กิตติกร แสงทอง

สำนักข่าวอิศรา

3

นาย

จตุรงค์ แสงโชติกุล

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

4

นางสาว

จิตต์สิรี ทองน้อย

หนังสือพิมพ์The Straits Times

5

นางสาว

จิรพรรณ บุญหนุน

หนังสือพิมพ์The Nation

6

นาย

เฉลิมศักดิ์  บุญประคอง

บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวี

7

นาย

ณฐกฤต ตะถา

เคเบิ้ลทีวี KCTV นครราชสีมา

8

นาย

ดำรงเกียรติ มาลา

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

9

นาย

ทวีศักดิ์ เกิดโภคา

สำนักข่าวประชาไท

10

นาย

ธนา บุญเลิศ

สำนักข่าว NBT World

11

นาย

ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12

นาย

ธีรนันท์  ขันตี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

13

นาย

นรรัตน์ ดิษยบุตร

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

14

นาย

นิคม เหล่าสีชัย

นิตยสาร Logistics Time และ ww.Logisticstime.net

15

นาย

นิภัทร์ พลเหมือน

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

16

นางสาว

บุศรินทร์ วรสมิทธิ์

สถานีโทรทัศน์ PPTV

17

นางสาว

ประกายดาว แบ่งสันเทียะ

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

18

นาย

ปวเรศน์  สุขไพบูลย์

หนังสือพิมพ์ nikkanthaibusiness

19

นาย

ปิยะ สารสุวรรณ

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

20

นางสาว

พรรณรวี พิศาภาคย์

เดลินิวส์ออนไลน์

21

นางสาว

พิมพ์นารา ประดับวิทย์

นักจัดรายการวิทยุ สมาคมนักข่าวฯ

22

นาง

มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

23

นางสาว

เมษรัตน์  เธียรนิธิปกรณ์

หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

24

นาย

วสวัตติ์ โอดทวี

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

25

นางสาว

วันเพ็ญ แก้วสกุล

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

26

นางสาว

วาทินี ห้วยแสน

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

27

นาย

ศรา​วุฒิ​ ชีวนันทพร

ข่าวเสรีภาพ​ออนไลน์

28

นาย

ศุภเดช ศักดิ์ดวง

สำนักข่าวอิศรา

29

นาย

สกนธ์ จินดาวรรณ

สำนักข่าวไทย อสมท

30

นางสาว

สรัญธร แก้วเวียงชัย

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

31

นางสาว

สุจิต เมืองสุข

หนังสือพิมพ์มติชน, เทคโนโลยีชาวบ้าน

32

นาย

สุชาติ ถนอม

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

33

นาง

หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

34

นาย

อภิสิทธิ์ ดุจดา

สถานีโทรทัศน์ PPTV

35

นางสาว

อมรรัตน์  มหิทธิรุกข์

สถาบันอิศรา

36

นาย

อรรถพบ  เลิศล้ำ

สำนักข่าวไทย อสมท

37

นาย

อริน เจียจันทร์พงษ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะทำงาน

1

นางสาว

เทียมใจ  ทองเมือง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

2

นาย

พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ