รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สถานที่อบรมคือ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด

19 สิงหาคม

9.00-16.00

26 สิงหาคม

9.00-12.00

2 กันยายน

9.00-16.00

9 กันยายน

9.00-16.00

16 กันยายน

9.00-16.00

1 กนกลักษณ์  ธนรักษ์กิตติโชติ ช่อง 7 พื้นฐานการทำธุรกิจ

ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
2 กฤติยากร ผาสุข หนังสือพิมพ์โพลนิวส์ พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
3 กฤษฎา เชาว์ปรีชา คมชัดลึก มีเดีย จำกัด
ไลน์สติกเกอร์


4 กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ สำนักข่าวตราดทีวี
ไลน์สติกเกอร์


5 กษม จักรเครือ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
6 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวี

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
7 กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ThaiPBS
ไลน์สติกเกอร์


8 กานต์ เหมสมิติ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

9 เกรียงศักดิ์  จุนโนนยางค์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
10 ขวัญชัย  พลเยี่ยม บ้านเมืองออนไลน์


ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
11 จินตนา ประชุมพันธ์ THE STANDARD

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
12 จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ มติชน(เทคโนโลยีชาวบ้าน)
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
13 จิระดา พันรูปท้าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พื้นฐานการทำธุรกิจ

ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
14 จีรพงษ์​ ประเสริฐพลกรัง หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
15 จีรภัทร์ กังผึ้ง ร่วมผลิต รายการ nbt พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

16 ชุมพลแก้วแจ่ม หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
17 ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง สำนักข่าวอิศรา
ไลน์สติกเกอร์

ถ่ายทอดสดออนไลน์
18 ณัฐวุฒิ  กรัณยโสภณ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

19 ณิชาภัทร อินทรกล่อม PPTV


ขายออนไลน์
20 ดารณา จูฑะศรี มาลัยธรรม Bangkok Post พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
21 ดารินทร์ หอวัฒนกุล ผู้สื่อข่าวอิสระ
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
22 ดิษนีย์ นาคเจริญ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ไลน์สติกเกอร์

ถ่ายทอดสดออนไลน์
23 ตัญญพงศ์ปรัชญา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
24 ธนาธิพชร วรรณศิลป์ Website:isnhotnews พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
25 ธนิตา  อิสรา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
26 ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
27 ธิราพร ไชยโส รัฐสภา


ขายออนไลน์
28 นก​ แฝงฤทธิ์​ หนัง​สือพิมพ์​ข่าว​เสรีภาพ​ออนไลน์​ถ่ายทอดสดออนไลน์
29 นพดล  อริยานุวัฒน์ ไทยทีวีสีช่อง3 พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
30 นฤชา กมุทโยธิน ช่อง 8 พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
31 นฤมล พุกยม ฟ้าวันใหม่ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
32 นันท์นภัส ราชเจริญ นิตยสารเกษตรวาไรตี้ รู้แล้วรวย

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
33 นิรมล ประสารสุข สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
34 ประเสริฐ  ขวัญมา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
35 ปรัชญา  รัศมีธรรมวงศ์ นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
36 ปรียะดา ฉันทะกลาง อดกลั้น ไทยพีบีเอส
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
37 พรเพ็ญ เลิศสกุล Eduzones

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
38 พสิษฐ์ คงคุณากรกุล GMM25

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
39 พัชรพรรณ โอภาสพินิจ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
40 พิชญาพร โพธิ์สง่า ไทยพีบีเอส พื้นฐานการทำธุรกิจ41 เพ็ญแข สร้อยทอง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

42 เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ เครือเนชั่น นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
43 ฟาริดา เอเอสทีวี ผู้จัดการ
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
44 ภคมน ฐิตะรภัส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ขายออนไลน์
45 ภัทรพร  สมบูรณ์สินชัย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ขายออนไลน์
46 ภัทราพร โพธิ์ทองสุข สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ พื้นฐานการทำธุรกิจ

ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
47 ภาพิมล หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

48 ภีระ  ไกรแสงศรี Ujunctionnews.com


ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
49 ภูริลาภ ลิ้มมนตรี PPTV พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

50 มณีรัตน์ สังขทรัพย์ FM97
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
51 มนธีร์ กรกำแหง นิตยสารรักษ์เกษตร

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
52 มัลลิกา นามสง่า หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พื้นฐานการทำธุรกิจ

ขายออนไลน์
53 มูรธา จรรยาวรลักษณ์ PPTV พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
54 เมทินี โรจนสกุล Sp Global
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
55 เมลาลินทร์ มหาวงศ์ตระกูล Bangkok Post
ไลน์สติกเกอร์

ถ่ายทอดสดออนไลน์
56 เยาวเรศ  สุทธะพินทุ ททบ.5


ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
57 รสวรรณ หงษ์สุวรรณ กองทุนพัฒนาสิ่อฯ /นักเขียน-ช่างภาพ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
58 ลักขณา  วิชัยดิษฐ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ขายออนไลน์
59 ลักษณ์สุดา รักษากิจ สำนักข่าวไทย พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
60 วราพร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
61 วราภรณ์ ผูกพันธ์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
62 วาทินี ห้วยแสน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
63 วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง หนังสือพิมพ์ทยโพสต์
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

64 วิลาสินี สงบวาจา สถานีข่าวสปริงนิวส์ พื้นฐานการทำธุรกิจ65 วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNewsถ่ายทอดสดออนไลน์
66 ศรา​วุฒิ​ ชีว​นันทพร​ หนัง​สือพิมพ์​ข่าว​เสรีภาพ​ออนไลน์​ถ่ายทอดสดออนไลน์
67 ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม เพจเมาท์เมามันส์โพสต์ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
68 ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

69 ศุภลักษณ์ หัตถพนม หนังสือพิมพ์สยามรัฐ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
70 ศุภวุฒิ คงสวัสดิ์ วิทยุซีไทม์มีเดีย


ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
71 ศุภิสรา ชินอัครพงศ์ Eduzones

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ถ่ายทอดสดออนไลน์
72 สกาววรรณ สุพรรณเภษัช Coconuts Media พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

73 สมพร  มั่นคง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ขายออนไลน์
74 สมฤดี  ผลแก้ว ไทยรัฐทีวี พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
75 สริตา โรจน์วัฒนวงศ์ Biztosuccess.com


ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
76 สุจิต เมืองสุข มติชน (เทคโนโลยีชาวบ้าน)

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
77 สุพรรณิกา เข็มเพ็ชร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พื้นฐานการทำธุรกิจ

ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
78 สุวินา เอี่ยมสุทธา สถานีโทรทัศน์TNN ช่อง16 พื้นฐานการทำธุรกิจ

ขายออนไลน์
79 อนันต์ ศิลปี สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
80 อภัสสร ฤทธิ์แรงกล้า FACE NEWS Co.,Ltd.
ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
81 อภินันท์ บุญเรืองพะเนา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
82 อรปวีณ์ วงศ์วชิรา สำนักข่าวไทย อสมท ช่อง9

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
83 อักษราภัค พุทธวงษ์ บ.คมชัดลึกมีเดียจำกัด
ไลน์สติกเกอร์


84 อารีรัตน์ แซ่ตั้ง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ไลน์สติกเกอร์


85 อำนวย    จันทะริส บลูสกาย แชนแนล


ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
86 อำมร  บรรจง FM.96.5 บมจ.อสมท พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

87 อิสเรศณุชิตภ์   จันทร์ศรี หนังสือพิมพ์เสียงไท ร่วมช่วยด้วยใจ
ไลน์สติกเกอร์


88 อุลิชษา ครุฑะเสน หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ พื้นฐานการทำธุรกิจ
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์
89 ไอณัฐชา สภาการหนังสือพิมพ์ถ่ายทอดสดออนไลน์

 


รายชื่อเพิ่มเติม

1 ติยากรณ์ วงศ์เลิศวาทิก Adapt Creation ถ่ายทอดสดออนไลน์
2 เครือมาศ พรมสา บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
3 พุฒิพัฒน์ สถิตภัคพงศ์ บริษัทโนว์อาร์เลิร์นนิ่ง พื้นฐานการทำธุรกิจ ไลน์สติกเกอร์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ขายออนไลน์ ถ่ายทอดสดออนไลน์
4 ดวงพร มะโนแจ่ม ฟรีแลนซ์ พื้นฐานการทำธุรกิจ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ถ่ายทอดสดออนไลน์
5 สรวิศ ชมปรารภ ฟรีแลนซ์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง