สมาคมนักข่าวฯพบสมาคมแต้จิ้วฯ

เมื่อวันที่  5  พ.ย.  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นำโดย นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ  นายมงคล  บางประภา อุปนายก และเลขาธิการสมาคมฯ  นายชนะ ผาสุกสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นางผุสดี  คีตวรนาฎ  และ นางสาวนาตยา  เชษฐโชติรส อดีตนายกฯ และที่ปรึกษาสมาคมฯ  เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะพูดคุยกับ นายแสงชัย  โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย  นายสุนทร  ตั้งพสุธาดล และ นายจิ้ง  พิพัฒน์เวช รองนายกสมาคมแต้จิ๋ว ฯ ที่สำนักงานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

ในการนี้ได้มีการแนะนำกิจกรรมระหว่างสมาคมทั้งสอง  ประสานความร่วมมือด้านข้อมูล  ด้านข่าวสาร  และการร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมระหว่างกันในอนาคต  โดยทางนายกสมาคมแต้จิ๋วฯ  ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้แทนจากสมาคมนักข่าวฯอีกด้วย