คณะสมาคมนักข่าวฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

คณะสมาคมนักข่าวฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association) และประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press Council of Thailand) ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ และกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists) และ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน พร้อมคณะจำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้แสดงความชื่นชมบทบาทของสมาคมนักข่าวฯ และสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนต่างๆ ในประเทศไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะด้วย