ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

 

ประกาศ

รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ  ศูนย์ฝึกอบรม DTAC อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

1

กรภัทร เวชวงศ์

ไทยรัฐออนไลน์

2

กิตตินันท์  นาคทอง

ผู้จัดการ 360 องศา

3

ชนิตา  งามเหมือน

www.onlinenewstime.com

4

คิม   ไชยสุขประเสริฐ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

5

จิรพรรณ  บุญหนุน

เนชั่น นิวส์เน็ตเวิร์ค

6

จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

7

ชนิกานต์  กาญจนสาลี

อสมท.

8

ณัฐพล  เมฆโสภณ

เอเอสทีวี ประเทศไทย

9

ดารินทร์  หอวัฒนกุล

สื่อมวลชนอิสระ

10

ธนพล  บางยี่ขัน

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11

ธิดารัตน์ ลาภอนันต์ตระกูล

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

12

นันท์ชนก  วงษ์สมุทร์

BBC Thai

13

นันทวัณ  หวังอุดมสุข

สถานีโทรทัศน์อาซาฮี

14

บุศรินทร์  วรสมิทร์

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

15

ปาริชาติ  บุญเอก

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

16

ปิยะ  สารสุวรรณ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

17

พงษ์พิพัฒน์  จินดาศรี

DN Broadcast (นิว 18)

18

เย็นจิตร์  สถิรมงคลสุข

สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

19

เลิศดนัย  วัธนจิตต์

ดาราเดลี่

20

สราวุฒิ  ศรีเพ็ชรสัย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

21

สิริพรรณี  สุปรัชญา

The Matter

22

สุรชาติ  โสมมา

Internews Network

23

อักษราภัค พุทธวงษ์

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24

อัญชลี  ศิลปชัย

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

25

อาศิรา พนาราม

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

****ผู้ที่มาไม่ทันลงทะเบียนแบ่งกลุ่ม เช้าวันที่ 25 ม.ค 8:30 -9:00 ถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ

รายชื่อ ผู้สังเกตการณ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”

วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

ณ  ศูนย์ฝึกอบรม DTAC อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร


ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

1

ดวงแก้ว  เงินพูลทรัพย์, ดร.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

บุบผา เมฆศรีทองคำ,รศ ดร.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3

ประภาภรณ์ เคารพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

4

มนัชนก  สุรชัยกุลวัฒนา

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ

5

สุดถนอม รอดสว่าง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6

สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล, ดร.

องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) รองผู้อำนวยการ

7

เสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

****ผู้ที่มาไม่ทันลงทะเบียนแบ่งกลุ่ม เช้าวันที่ 25 ม.ค 8:30 -9:00 ถือว่าสละสิทธิ์


 

กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “การพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก” (Data Journalism Workshop)

วันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่  27 มกราคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรม DTAC อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

วันที่ 1 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ชั้น 32 ห้อง Library (ห้องประชุมใหญ่)

8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

9.00-9.10 น.

กล่าวต้อนรับ

คุณอรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

9.10-9.20 น.

กล่าวเปิดงาน

คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี

ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

9.20-9.30 น.

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ”หลักสูตรการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก”

คุณพรรณี อมรวิพุธพนิช

ตัวแทนทีมวิทยากร

9.30-9.45 น.

Break

9.45-10.45 น.

หลักคิดพื้นฐาน Data Journalism

อ.เอกพล เธียรถาวร

หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับ Data Journalism

10.45-12.00 น.

กระบวนการทำงาน Data Journalism

อ.ภัทราวดี ธีเลอร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้สอนรายวิชา Data Journalism

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

แรงบันดาลใจกรณีศึกษา Panama Papers

คุณปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง

นักวิจัย/ ผู้สื่อข่าวอิสระ สมาชิกเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ)

14.00-14.15 น.

Break

14.15-16.00 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเริ่มก้าวแรก

คุณพรรณี อมรวิพุธพนิช

บรรณาธิการข่าวรายงานพิเศษ คมชัดลึก

ชนะเลิศการประกวดข่าวยอดเยี่ยม   ประจำปี 2560 รางวัลอิศรา อมันตกุล

วันที่ 2 - วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562  ชั้น 34  ห้อง 3401

8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

9.00-10.30 น.

Open Data กับงานข่าว

คุณไกลก้อง ไวทยการ

หนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่อง Open Government และ Open data ในประเทศไทย

10.30-10.45 น.

Break

10.45-12.00 น.

เทคนิคการดึงความหมายจากข้อมูล

ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคข้อมูลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.45 น.

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติให้สนุกด้วยคอมพิวเตอร์

คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ

หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เซอร์ทิส จำกัด

14.45-15.00 น.

Break

15.00-17.00 น.

สำรวจข้อมูลภาครัฐยุค 4.0

คุณศักดิ์ เสกขุนทด

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

17.00-17.30 น.

"แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลเชิงลึก"

ทีมวิทยากร

 

วันที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562  ชั้น 34  ห้อง 3401

8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

9.00-10.15 น.

ถอดรหัส ‘หวย...ใครรวย?’

ด้วย Data Science

ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบุญมีแล็บ

10.15-10.30 น.

Break

10.30-12.00 น.

การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้น่าสนใจ

ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

 

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 น.

ทดลองปฏิบัติ: วางแผนการทำข่าวด้วย Data Journalism

คุณพรรณี อมรวิพุธพนิช

 

14.15-14.30 น.

Break

14.30-16.00 น.

นำเสนอผลงาน และถกแถลง

ทีมวิทยากร

 

16.00-16.30 น.

มอบเกียรติบัตร

คุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย