ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ”

 

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ”

รายชื่อสื่อมวลชนจำนวน 50 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้เข้าร่วมอบรม” และรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้สังเกตการณ์ การอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone)” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 24  พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00-16.00 น. ณ  ห้อง 1111C ชั้น 11  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

โดย “ผู้เข้าร่วมอบรม” และ “ผู้สังเกตการณ์ ต้องโอนเงินประกันการอบรมจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 984-983-981-3 ภายในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กรณีที่ท่านไม่โอนเงินประกันภายในวันดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ สมาคมฯ จะเลื่อนผู้ที่ติดสำรองขึ้นมาตามลำดับ สำหรับการคืนเงินประกัน สมาคมฯจะคืนเงินประกันให้ทันทีที่จบการอบรม (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินมาที่ Line ID:tjareporter)

**เนื่องจาก มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวนเกิน 30 คน ตามที่ประกาศรับสมัคร ทางคณะทำงานและซีพีออลล์จึงเพิ่มจำนวนเป็น 50 คน และผู้สังเกตการณ์ แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้สมัครได้ทุกคน จึงกราบขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณในความสนใจในกิจกรรม หากมีโอกาสคงได้ร่วมในกิจกรรมอื่นๆต่อไป**

 

รายชื่อ “ผู้เข้าร่วมอบรม” อบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ

1          กนกนวล จรัสกุณโฮง

2          กรชนก รักษาเสรี

3          กัญธนา ซาวงค์

4          คณิตา หงษ์อิทธิกร

5          คเณ มหายศ

6          คีตา พัฒนาไพบูลย์กุล

7          จารุณี ปิรอดี

8          จิรพรรณ บุญหนุน

9          จีรภัทร์ กังผึ้ง

10        ชลิดา เครือสา

11        โชคอนันต์ แก้วมณี

12        ญาณี แววคล้ายหงษ์

13        ณฐอร สมพงษ์

14        ณรรภรรศ ถนัดช่าง

15        ดารินทร์ หอวัฒนกุล

16        ธทรง อัศวเสนา

17        ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์

18        ธีระภัทร์ แววคล้ายหงษ์

19        นฤมล สายแสง

20        นันท์ชวิชญ์ ชัยภาคย์โสภณ

21        นันทวัณ หวังอุดมสุข

22        นิชาภัทร เวฬุบรรณ

23        นิติธร ปาลเรือง

24        นิสิต คำชำนาญ

25        บังอร ไทรเกตุ

26        บัญชา ศรีชัยชนะ

27        บุณย์วรางค์ มนตรีพิศาล

28        ประวีณมัย บ่ายคล้อย

29        เปรมา ธนิศราพงศ์

30        พิมพ์นารา ประดับวิทย์

31        ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์

32        ภัทรดา มณี

33        ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง

34        ภูษณิศา ปารมีศิลป์ขจร

35        มะลิวรรณ เดชาฤทธิ์

36        เมลาลินทร์ มหาวงศ์ตระกูล

37        วรกร เข็มทองวงศ์

38        วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง

39        วิทยา แสงอรุณ

40        วีรนันต์ กัณหา

41        ศรายุธ รัตนะ

42        ศลิล  ศักดิ์ณรงค์

43        ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม

44        ศิวาวุธ วันนา

45        สมเจตน์ พิมพ์ทอง

46        สิริพร   พานทองถาวร

47        สุพรรณนิกา ฤทธิเดช

48        สุริยะ คชินทร

49        อรรถพล เลิศล้ำ

50        อารีรัตน์ แซ่ตั้ง

 

รายชื่อ “สำรอง” อบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ

1          ปิยสุดา จันทรสุข

2          ธิติวัฒน์  ธีรศานต์นวพร

3          สมนึก จันทร์เฉิด

4          แสนศักดิ์  ขันทอง

5          อนันต์ ศิลปี

6          นพพร ทาทาน

7          ลักขณา จำปา

8          สมลักษณ์ หุตานุวัตร

9          ศิริประภา เย็นยอดวิชัย

10        วิยะดา ไชยวดี

11        นิพล ประสิทธิ์สมบัติ

12        รุ่งทิพย์ นธีทิพย์

 

รายชื่อ “ผู้สังเกตุการณ์” อบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ

1          ณัฐนันท์ ศิริเจริญ                        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2          ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3          พุฒิพงษ์ รับจันทร์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

4          ภัททิรา กลิ่นเลขา                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5          วรรษมล อนันทสุข                      มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

6          สาวิตรี สามปลื้ม                         สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

7          สุชาดา ท้าวบอม                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

8          สุธา​วัลย์​ ธรรม​สังวาลย์​                มหาวิทยาลัยสยาม

9          สุนิศา เพี้ยนโอสถ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม