2 สมาคมนักข่าวไทย-ลาว ประชุมความร่วมมือในปี 2563

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสถานีกระจายเสียงวิทยุแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว ร่วมประชุมกับทางคณะสื่อมวลชนไทย จำนวน 8 คน โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะ ในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว โดยเนื้อหาการประชุมจะเป็นโครงการความร่วมมือกันในปี 2563 ซึ่งจะครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว และความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว


 

(From left to right) Mr Vorasack Provongviengkham Deputy Director General of Lao National Radio,Mr Phosy Keomanivong Director General of Lao NationalRadio, Mr Bounchao Phichit Director General of Lao National Television,Mr Thonglor Duangsavanh Director General of Lao Press in Foreign Languages,Mr Douangchit Savatbounmy Director General of Pasaxon Newspaper.

 

คณะสื่อมวลชนไทยคือ

นายมงคล บางประภา                 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (หัวหน้าคณะ)

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                       ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายศิลป์ฟ้า  ตัณศราวุธ              อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวฯ

นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ

นางธนิดา ตัณศุภผล                               อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ บรรณาธิการหนังสือคู่มือไทย-ลาว

นายนิรันดร์        เยาวภาว์                        กรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายธิติ ปลีทอง                                      กรรมการบริหารชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล                      หัวหน้าศูนย์ข้อมูล สมาคมนักข่าวฯ