ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแต่งตั้ง นายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล เป็นประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมัยที่ 2

ประกาศแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจำปี 2564 -2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 แต่งตั้งนายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล  นิตยสารสารคดี    เป็นประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเป็นสมัยที่ 2 พร้อมทั้งมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของชมรมฯ  ประจำปี 2564 – 2565 ดังนี้ นายโกวิท โพธิสาร (way magazine) รองประธาน นายอุดมเดช เกตุแก้ว (หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ) เลขานุการ นายธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร (The Mekong Butterfly) เหรัญญิก และกรรมการอีก 7 คนประกอบด้วย นางสาวจิราพร คูหากาญจน์ (สำนักข่าวรอยเตอร์)  นายธิติ ปลีทอง  (Radio Free Asia)  นางสาววลัยลักษณ์ ชมโนนสูง (Thai PBS) นายพนม ทะโน (IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง) นายจามร ศรเพชรนรินทร์  (นักข่าวพลเมือง Thai PBS)  นายภานุมาศ สงวนวงษ์ (Thai News Pix) นายยศพนธ์ เกิดวิบูลย์ (Voice TV)  และนายอภิเชษฐ์​ สุขแก้ว​ (สมาคมสื่อพลเมือง)