ผลการแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ ประจำปี ๒๕๕๓

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๓

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ (มติชน)                    

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายธนดล มีถม (ไทยรัฐ)                                     อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ไทยรัฐ)                       อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายวิษณุพงศ์ หิญชีระนันท์ (เดลินิวส์)                  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายเสด็จ บุนนาค (คมชัดลึก)                              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร (กรุงเทพธุรกิจ)                 เลขาธิการ  สมาคมฯ

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ (บางกอกโพสต์)          รองเลขาธิการ  สมาคมฯ

นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยงค์ (มติชน)                       รองเลขาธิการ  สมาคมฯ

นายเกียรติก้อง ทองเรือง  (เอเอสทีวีผู้จัดการ)          นายทะเบียน  สมาคมฯ

นางสาวนภาพร พานิชชาติ (เดลินิวส์)                    เหรัญญิก สมาคมฯ

นายสมศักดิ์ ศรีกำเนิด (บ้านเมือง)                        กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)                             กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายราม อินทรวิจิตร (ประชาชาติธุรกิจ)                  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (แนวหน้า)                 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ  สมาคมฯ

นางสาวอุทุมพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (สยามรัฐ)      กรรมการฝ่ายสวัสดิการ สมาคมฯ

สำรองกรรมการ

นายมานพ  ทิพย์โอสถ  (บางกอกโพสต์)                 นางสาวอัชณา จิณณวาโส  (ประชาชาติธุรกิจ)

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นางบัญญัติ ทัศนียะเวช                                       นายสมเจตน์ วัฒนาธร (เดลินิวส์)

นายบุตรดา ศรีเลิศชัย  (เดลินิวส์)                         นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)

นายจักรกฤษ   เพิ่มพูน (กรุงเทพธุรกิจ)