ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม  2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ พบกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 4 ฐาน กิจกรรม ประกอบด้วย การประดิษฐ์ลูกโป่ง, การประดิษฐ์สายหนัง ,  การร้อยหินสีนำโชค และการพับผ้าขนหนู รวมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีติดเข็มให้กับสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิซิเมนต์ไทย และอิ่มอร่อยมื้อกลางวันกับไก่ทอดเคเอฟซีและพิซซ่าฮัท สนับสนุนโดย บริษัท ยัม เรสเตอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด) รายละเอียดโทร. 02-668-9422  

อนึ่ง ในปี 2553 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกจำนวน 160 ทุน แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 150 คน ทุนละ 4,000 บาท และทุนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิซิเมนต์ไทยจำนวน 10 ทุน  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.tja.or.th

////////////////////////////////////////////////

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓
วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.


๐๙.๐๐ น.    กิจกรรมลงทะเบียน พร้อมกับให้เขียนความรู้สึกต่ออาชีพนักข่าว
แจกคูปองทำกิจกรรม
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.     คำถามอะไรเอ่ย / มายากล
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.    กิจกรรมฐานฝึกทักษะ   ๔ ฐาน (เลือกทำได้คนละ ๒ ฐาน)
ฐานที่ ๑ * ลูกโป่งประดิษฐ์แปลงร่าง  
ฐานที่ ๒ * ประดิษฐ์สายหนัง เช่น พวงกุญแจ  สายรัดข้อมือเท่         
ฐานที่ ๓ * หินสีนำโชค
ฐานที่ ๔ * ผ้าขนหนูแปลงร่าง
๑๒.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน
* ไก่ทอด KFC และ พิซซ่า
(บริษัท ยัม เรสเตอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด)
* ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
* ไอศกรีม
๑๒.๐๐ น.    ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๓
(ณ ห้องแสงชัย สุนทรวัฒน์ ชั้น ๑)
๑๓.๐๐ น.    กล่าวเปิด นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๑๓.๑๐ น.    พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง
๑๓.๒๐ น.        พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๕๓
๑๔.๓๐ น.        ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ
รายชื่อผู้ไดัรับทุนการศีกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ปี 2553

ลำดับ ศึกษาต่อระดับ ชั้น หน้านาม ชื่อผู้รับทุน หน้านาม ชื่อผู้ขอทุน สังกัด
1 อนุบาล 1 ดญ. ถลัชนันท์ ทางดี นาย สุธา ทางดี เอฟเอ็ม 97
2 อนุบาล 1 ดช. วิริทธิ์พล นาฎกระสูตร นาย นพคุณ นาฎกระสูตร เอเอสทีวีผู้จัดการ
3 อนุบาล 1 ดช. สาระวิน ขุนสงคราม นาย ประภาส ขุนสงคราม ไทยรัฐ
4 อนุบาล 1 ดช. ธนันชัย นานคงแนบ นาง ปาริชาติ นานคงแนบ แนวหน้า
5 อนุบาล 2 ดญ. ดี พูลทรัพย์ นาง จำรัตน์ พูลทรัพย์ มติชน
6 อนุบาล 2 ดช. ชวัลวิทย์ ปลื้มจิตต์ นาย ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์ เดลินิวส์
7 อนุบาล 2 ดช. ธีภพ รัตนทรัพย์ศิริ นาย ปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ เดลินิวส์
8 อนุบาล 2 ดช. ภูมิ ฉู้วงศ์ นาย ภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์ เดลินิวส์
9 อนุบาล 2 ดญ. ชลธิชา วงศ์จินดา นาย ศึกษา วงศ์จินดา สยามรัฐ
10 อนุบาล 2 ดช. ธนดล บุศยโล่ นาง ออมรัก บุศยโล่ ไทยรัฐ
11 อนุบาล 2 ดช. ณัฐนนท์ มะณีแสง นาย อาวุธ มะณีแสง บ้านเมือง
12 อนุบาล 3 ดช. ภัคพล อุดมพาณิชย์วงศ์ นาย เจริญชัย อุดมพานิชวงศ์ สยามรัฐ
13 อนุบาล 3 ดช. ธนกฤต จิรอนันตกุล นาง ณฐา จิรอนันตกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ
14 อนุบาล 3 ดญ. นันทนัท กิตติทวีสิน นาง นภาภรณ์ กิตติทวีสิน มติชน
15 อนุบาล 3 ดช. ปริชญ์ วงศ์พานิช นส. ศิราณี วงษ์โซ ประชาชาติธุรกิจ
16 อนุบาล 3 ดช. วรวรรธ คงเกิด นาย สมฤดี คงเกิด ไทยรัฐ
17 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. ธีรวีร์ แก้วคงคา นาง ชาลินี แก้วคงคา มติชน
18 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. ภูมิรพี คชินทร นาง นาตยา คชินทร เดลินิวส์
19 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. พงษ์พิชิต ทับบุรี นาย พงษ์เทพ ทับบุรี มติชน
20 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. ปัสกาล อ่องสะอาด นาง พงษ์พรรณ อ่องสะอาด เดลินิวส์
21 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. ภาคิน สวัสดิวงษ์ นาง ยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์ เดลินิวส์
22 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. พชรพงศ์ น้ำจันทร์ นาย สุบิน น้ำจันทร์ มติชน
23 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. ภูพิรัฐ เพิ่มลาภ นาง สุภางค์ ศิริเดช เดลินิวส์
24 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. พบธรรม ดีประเสริฐ นาง หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ คมชัดลึก
25 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดช. สรรเพ็ชร อินต๊ะพรม นาย อดิเรก อินต๊ะพรม ไทยรัฐ
26 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ ยอพักตร์ ขุนทอง นาย ณฐกร ขุนทอง ประชาชาติธุรกิจ
27 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ภิญชญานิจฉ์ ประดิษฐ์พงษ์ นส. ณิฌา ฐิติชีวิน เดลินิวส์
28 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ชลเทพ โมราวรรณ นาย นิติ โมราวรรณ แนวหน้า
29 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. กิตตสิพศ หมัดสะและ นาง นุจรีย์ มัดสะแล ข่าวหุ้นธุรกิจ
30 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. พิชญะ ภาคภูมิวุฒิกุล นาย ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล ไทยรัฐ
31 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ปวริช อนุกูล นาย ปิยะบุตร อนุกูล สยามรัฐ
32 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ปลื้มปิติ วงศ์สุวรรณ นส. พัสสรวง นรเทพไพศาล ประชาชาติธุรกิจ
33 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ฐานวัฒน์ ศรีรัตนวงศ์ นาย พิชัย ศรีรัตนวงศ์ ไทยรัฐ
34 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ. พิมพ์พจี ญาณนะพงศ์ นาง พิมพ์สุจี ญาณนะพงศ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
35 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ศุภัชฌา เครือวัลย์ นาย ไพโรจน์ เครือวัลย์ ไทยทีวีสี ช่อง 3
36 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ธีระกฤต พรหมชัย นาย โยธิน พรหมชัย เดลินิวส์
37 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ศิริพงษ์ ศรีสมบัติ นส. ศะศิมา ใจชุ่ม เดลินิวส์
38 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ญาณิศา ศิริสวัสดิ์ นาย ศิริโรจน์ ศิริสวัสดิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
39 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. พุฒิพงศ์ บุญแจ้ง นาย สมจิตร บุญแจ้ง ไทยรัฐ
40 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ทรงชัย จันทร์สว่าง นาง สรัญญา จันทร์สว่าง กรุงเทพธุรกิจ
41 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. สิริชัย มั่นรักคง นาย สุชาติ มั่นรักคง คมชัดลึก
42 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดช. ตุลวิภัทร อุ่นหล้า นาย สุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า ไทยรัฐ
43 ประถมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ธนวรรณ พิมาลัย นาย สุทธา พิมาลัย ไทยรัฐ
44 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ภูมิ ชวาลวิทย์ นาย กมล ชวาลวิทย์ ประชาชาติธุรกิจ
45 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ เปมิกา เจนนภาภัณฑ์กิจ นาง จันทร์เพ็ญ เจนนภาภัณฑ์กิจ ไทยรัฐ
46 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ภัทรดนัย ผ่องใส นาง จุฬาภรณ์ กุดวิเทศ เอเอสทีวีผู้จัดการ
47 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ. ณัฐชยา หลำสำเริง นาย ชาญชัย หลำสำเริง ไทยรัฐ
48 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. แทนไท แสงเจือ นาย บุญนาค แสงเจือ โลกวันนี้
49 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. หิรัญรักษ์ สุวรรณ นาย เปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ แนวหน้า
50 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ศุภลักษณ์ อุเทศ นส. ศุภรดา ญาณพระรักษา มติชน
51 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. เกลียว ดวงโสภา นาย สฤษดิ์ ดวงโสภา มติชน
52 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดญ เกสรา นำธรรมวงศ์ นาง สารภี นำธรรมวงศ์ ประชาชาติธุรกิจ
53 ประถมศึกษาปีที่ 3 ดช. ต่อสกุล มณีรัตน์ นาย สาโรจน์ มณีรัตน์ ประชาชาติธุรกิจ
54 ประถมศึกษาปี่ที่ 3 ดช. รัชพล วงษ์ประยูร นาง รฌญา วงษ์ประยูร ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
55 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ. นันทชา แซ่เตียว นาง เพ็ญพิชญา แซ่เตียว ไทยรัฐ
56 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. ศุภณัฐ ปัจฉิมนันท์ จสต. กริชภิญญา ปัจฉมนันท์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
57 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. ชญานิน ทองกรณ์ นาย ชัชพัชร ทองกรณ์ บ้านเมือง
58 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. ฐาฤทธิ์ สมิตานนท์ นาย ฐานิศร์ สมิตานนท์ เดลินิวส์
59 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. แบงค์ เพียดบุนทด นาย ถนอม เพียดขุนทด ข่าวหุ้นธุรกิจ
60 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. วสิษฐ์พร ทิพย์ประโภชน์ นาย วสันต์ ทิพย์ประโภชน์ ข่าวสด
61 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดช. อธิปพัฒน์ แกล้ววิกย์กรรม นาย ศิราเมษฐ์ แกล้ววิกย์กรรม มติชน
62 ประถมศึกษาปีที่ 4 ดญ. กนกนันท์ ศิลานนท์ นาย สุรเชษฐ ศิลานนท์ พิมพ์ไทยรายวัน
63 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช. ศุภณัฐ นาคเสวี นาย จักรฤทธิ์ นาคเสวี แนวหน้า
64 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช. ระพีพงศ์ กลิ่นหอม นาย จีระ กลิ่นหอม แนวหน้า
65 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช. ยศภัทร ศรีวัฒนา นาย ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา ไทยรัฐ
66 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดญ. ณัชชา ชวนภิรมย์ นาย นพพร ชวนภิรมย์ มติชน
67 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดญ. กีรติกา ยงยุทธ นาง มะลวัณย์ ยงยุทธ คมชัดลึก
68 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช. ฐิตกร แสงฉาย นาง ยุพิน แสงฉาย ไทยรัฐ
69 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดช. ชนาธิป นิภากรพันธ์ นาง วาสนา นิภากรพันธ์ แนวหน้า
70 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดญ กัญญาวีร์ ศรีอินทร์ นาง สุจิตรา ศรีอินทร์ ประชาชาติธุรกิจ
71 ประถมศึกษาปีที่ 5 ดญ. อนันตญา ชินวงศ์ นาย อาทิตย์ ชินวงศ์ บ้านเมือง
72 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ นภัส บัวศรี นาย เกรียงไกร บัวศรี เดลินิวส์
73 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ. อารยา ประทุมธารารัตน์ นาย คฑา ประทุมธารารัตน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
74 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ. ณัฐสมน ทองมั่ง นาย คณาภพ ทองมั่ง โลกวันนี้
75 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ. ศาตพร วันเพ็ญ นาย ลำแผน วันเพ็ญ ข่าวหุ้นธุรกิจ
76 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช. พรเทพ เดือนขาว นาย วรวุฒิ เดือนขาว ไทยทีวีสี ช่อง 3
77 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ. วริษา เสนาะจิตต์ นาง วัลลภา เสนาะจิตต์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
78 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ. จิรัชยา เชื้อดี นาง ศิริรัตน์ เชื้อดี เดลินิวส์
79 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช. ชินดนัย งามพิรุณตระกูล นส. สุดารัตน์ งามพิรุณตระกุล เดลินิวส์
80 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดญ. น้ำฟ้า คชพันธุ์ นาย สุนนต์ คชพันธุ์ แนวหน้า
81 ประถมศึกษาปีที่ 6 ดช. ณัฐพล สิงหกาญจน์ นาง เอื้อมพร สิงหกาญจน์ ประชาชาติธุรกิจ
82 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ. จิตนภา ศรีกนก นาย เลอสรรค์ ศรีกนก มติชน
83 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช. ธนพนธ์ ริจิรเศรษฐกุล นาย ธภัทรสันต์ รุจิรเศรษฐกุล สยามกีฬารายวัน
84 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ. กมลพร สุขสมพืช นาง จันทิมา สุขสมพืช แนวหน้า
85 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช. ธนาดล เทพพิทักษ์ นาง เกษแก้ว เทพพิทักษ์ ไทยรัฐ
86 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ. ศศธร ขำอรุณ นาย จเร ขำอรุณ แนวหน้า
87 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช. จิรายุ เรืองเกษม นาย จารึก เรืองเกษม พิมพ์ไทยรายวัน
88 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ. วิสาขา มีปรีดี นส. เชาวลี ชุมขำ เดลินิวส์
89 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ. ภัทิรา วินิจ นาง นิรมล วินิจ เดลินิวส์
90 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ลัดดาว สุวรรณมณี นาย ปริญญา สุวรรณมณี เดลินิวส์
91 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช. อดิศักดิ์ สาระศาลิน นาย มาโนช สาระศาลิน สยามรัฐ
92 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดญ ธิดารัตน์ เทพนอก นาง สุวรรณรักษ์ สุขมะ ประชาชาติธุรกิจ
93 มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ดญ. นัชชา แก้วแดง นาง ฐปนี แก้วแดง ข่าวหุ้นธุรกิจ
94 มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ดญ ปารมี ขันธ์แก้ว นาย รุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว ประชาชาติธุรกิจ
95 มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ดญ. เบญจวรรณ ชาวโพธิ์ นาย ฤทธิชัย ชาวโพธิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
96 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ณัฐภรณ์ ทองภักดี นาย คงศักดิ์ ทองภักดี สยามกีฬารายวัน
97 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. จันจิรา แก้วสุวรรณ นาง จันทวรรณ แก้วสุวรรณ เดลินิวส์
98 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ทอฝัน จันทร์เดช นาย ฉลาด จันทร์เดช มติชน
99 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. จิตตวีร์ เอกธนาโสภาพันธุ์ นาย ณัฐฉัฎฐ เอกธนาโสภาพันธุ์ บ้านเมือง
100 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช. ภาสวิชญ์ วรจินดา นาง ดาวเรือง วรจินดา เดลินิวส์
101 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช. ภิเษก พงษ์โกศล นาย ธานี พงษ์โกศล ไทยทีวีสี ช่อง 3
102 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. วิริญจ์ อินทนงลักษณ์ นาย เรวัติ อินทนงลักษณ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
103 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ภควีร์ ดำรงสุกิจ นาง ศศิมา ดำรงสุกิจ เดลินิวส์
104 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ปานวาด สารฤทธิ์ นาง สำราญ หาญกล้า ข่าวหุ้นธุรกิจ
105 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ณัฐชยา อุณรัตน์ นาย สืบพงษ์ อุณรัตน์ เดลินิวส์
106 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช กรวิชญ์ บุญมี นาย สำเริง บุญมี มติชน
107 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช. สิทธิ รุจิโชค นาง สุชาดา รุจิโชค มติชน
108 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ. ชวัลรัตน์ บูรณะกิจ นาง สุดใจ บูรณะกิจ เดลินิวส์
109 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดช. อานุภาพ ประพฤติดี นาย อดุลย์ ประพฤติดี ไทยรัฐ
110 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ชนกนันท์ น้อยทิพย์ นาย เกษตร น้อยทิพย์ ประชาชาติธุรกิจ
111 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. อิศรา ศรีเพ่ง นาง จิรากร พุ่มพวง ไทยรัฐ
112 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ. เมญาณี สันธากร นาย ธีรยุตร์ สันธากร เดลินิวส์
113 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. ณัฐพล คงวัฒน์ นาง นภา คงวัฒน์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
114 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. นิตินาท จารุรัตน์ นาย ประสัยห์ จารุรัตต์ เอเอสทีวีผู้จัดการ
115 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. พุฒิเมธ แก้วไพรสี นาง พรจิตร แก้วไพรสี ประชาชาติธุรกิจ
116 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. อัครชนม์ โรหิตาจล นาย ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล เดลินิวส์
117 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ธีริศรา เทพศิริ นาง วิภา เทพศิริ ไทยรัฐ
118 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ. ชญานี อิสระพินิจ นาง สมจิตต์ อิสระพินิจ ไทยรัฐ
119 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ. วัสสริยา จำจด นาย สมเกียรติ จำจด ไทยรัฐ
120 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. กฤษรินทร์ แก้วพินิจ นาย สมฤกษ์ แก้วพินิจ เอเอสทีวีผู้จัดการ
121 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. ณัชศักย์ ปาทาน นาง สุชาดา ปาทาน ไทยรัฐ
122 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ. กานตะวัน แสงสว่าง นส. อัญชลี ต่ายลีลาศ ข่าวหุ้นธุรกิจ
123 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดช. คุณากร กาญจนรัตน์ นาย อิทธิเทพ กาญจนรัตน์ พิมพ์ไทยรายวัน
124 มัธยมศึกษาปีที่ 4 นส. ณัฐกานต์ เหล่าวงษ์โคตร นาง ทองนากศิริวิ เหล่าวงษ์โตตร มติชน
125 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ. พิชญ์ศุภา แหวนจะโป๊ะ นาย สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ มติชน
126 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ. อรุณวงศ์ วรธรรม นาย สุขะวุฒิ วรธรรม มวยสยามรายวัน
127 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดช. ธราพล ล่อใจ นาย สุรพล ล่อใจ สยามกีฬารายวัน
128 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดช. กษิดิศ เมฆวัฒนาเลิศ นาง จินดา เมฆวัฒนาเลิศ เส้นทางเศรษฐกิจ
129 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดญ. ฮัตรชนก ทองศรีสุข นาย เสริมศักดิ์ ทองศรีสุข เดลินิวส์
130 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส. สุพรรษา บุณยะกลัมพะ นาย โชคชัย บุณยะกลัมพะ มติชน
131 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นาย นรุตม์ แสงทวีป นาย วิชัย แสงทวีป พิมพ์ไทยรายวัน
132 มัธยมศึกษาปีที่ 5 นส. กรรวี ตั้งกฤษณขจร นาย สมพงษ์ ตั้งกฤษณขจร แนวหน้า
133 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย ธาริน แก้วหาญ นาย ไชยา แก้วหาญ เดลินิวส์
134 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส. ปารียา ชื่นทรวง นาง ปรียา ชื่นทรวง แนวหน้า
135 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย ณัฐดนัย อินทร์แพง นาง ฤทัยกาญจน์ อินทร์แพง โลกวันนี้
136 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นส. วรางคณางค์ เที่ยงตรง นาย วรพจน์ เที่ยงตรง โลกวันนี้
137 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย ศักดิ์สุรเดช ศรีดาชาติ นาย ศักดิ์ชัยสิทธิ์ ศรีดาชาติ เดลินิวส์
138 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย ชญานัน วิเชียรปัญญา นาย ศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา เดลินิวส์
139 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย ณัฐพงษ์ สีเน นาย สมควร สีเน ไทยรัฐ
140 มัธยมศึกษาปีที่ 6 นาย ภานรินทร์ ศรีกำเหนิด นาย สมศักดิ์ ศรีกำเหนิด บ้านเมือง
141 ปวช 1 นาย ณพดล รัตนโชคไชย นส. ทิพวิมล จันทาทับ แนวหน้า
142 ปวช 1 นส. ชิดชนก รัตนา นาง ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย แนวหน้า
143 ปวช 2 นส. อภิญญา บรรจงสุทธิ์ นาย อำนวย บรรจงสุทธิ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
144 ปวช 2 นาย ศักดิธัช สุทธิคำ นาง นริศรา สุทธิคำ ไทยรัฐ
145 ปวช 3 นาย ศราวุฒิ ชัยศรี นส. รุ่งทิพย์ ทองอยู่ ข่าวหุ้นธุรกิจ
146 ปวช 3 นาย สรวิช หลิมไทยงาม นาย พนอ หลิมไทยงาม บ้านเมือง
147 มัธยมศึกษา 2 ดญ. ชลธิชา ทัศนบริบูรณ์ นาง วิมล ทัศนบริบูรณ์ มติชน
148 อนุบาล 1 ดช. พรศักย์ ดิลกกัลยากุล นาย พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล สมาคมฯ
149 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ยอดนัดดา เหล่าชูวงศ์ นาง ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ สมาคมฯ
150 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดญ ศศิศุภา มั่นวาที นาง อัญชลี มั่นวาที สมาคมฯ
151 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดช. ธนากร  สังฆะทิพย์ นาย ธีระพงษ์ศักดิ์  สังฆะทิพย์ เอเอสทีวีผู้จัดการ