ขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวระมัดระวัง เรื่องการรับของรางวัลในงานแถลงข่าว

เนื่องจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง ชาติ ได้รับทราบข้อมูลว่าปัจจุบันในการแถลงข่าวงานต่างๆ โดยเฉพาะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ในฐานะแหล่งข่าวจะใช้วิธีมอบของรางวัลให้กับผู้สื่อข่าวและ ผู้เข้าร่วมงานที่มาจากหลายฝ่าย ในหลายรูปแบบ หากผู้สื่อข่าวหรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหนังสือพิมพ์ยินยอมรับของรางวัล เหล่านั้น โดยเฉพาะของรางวัลที่มีมูลค่า อาจหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ได้

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่าหากปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหนังสือพิมพ์มีพฤติกรรม ตามที่กล่าวมาโดยไม่มีการควบคุมดูแล อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สื่อมวลชน จึงขอความร่วมมือมายังองค์กรสมาชิกแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้ใช้ความระมัดระวังเรื่องการรับของรางวัลในงานแถลงข่าว เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้