ขอเชิญส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล”

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย บริษัท ซีพีอออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล”

 

ด้วยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่น “รางวัลอิศรา อมันตกุล” ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๕๕ เป็นปีแรก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

.ประเภทและเนื้อหาของงาน

เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น  ความยาวประมาณ ๕-๘ หน้า โดยใช้อักษร Angsana UPC  ขนาด ๑๖ point  ไม่จำกัดเนื้อหา

 

.คุณสมบัติของงาน

๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย

๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง  ไม่แปลหรือดัดแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น   กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  สมาคมฯ จะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์

 

.คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

๓.๑   ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล

๓.๒   ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้คนละไม่เกิน ๒ เรื่อง

๓.๓   ผู้เขียนต้อง

๑) เป็นสื่อมวลชน มีตำแหน่งและรายได้ประจำอยู่ในกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้เรียบเรียงข่าว (รีไรเตอร์) พนักงานพิสูจน์อักษร (ปรู๊ฟ) หัวหน้าข่าว และบรรณาธิการข่าว ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ

๒) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีจดหมายรับรองจากบรรณาธิการต้นสังกัด

๓) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องคงสถานภาพตามข้อ ๓.๓.๑ ในวันที่ส่งงานเข้าพิจารณา

๓.๔ กรรมการบริหาร และพนักงานของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสถาบันอิศรา รวมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 

.เกณฑ์การส่ง

๔.๑  พิมพ์หน้าเดียว  ส่งพร้อมสำเนา  ๒ ชุด  รวมเป็น ๓ ชุด

๔.๒  ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง  สมาคมฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน

๔.๓  กรุณากรอกแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวดของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันอิศรา โดยใส่ชื่อจริง  นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  และเบอร์โทรศัพท์ไว้ในต้นฉบับด้วย

๔.๔  ส่งผลงานเข้าประกวดมายังสถาบันอิศรา ดังนี้

๑) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) พร้อมแนบไฟล์มายังอีเมล์ israstory@gmail.com

๒) ส่งผลงานฉบับจริงมายัง สถาบันอิศรา ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ สำหรับทางไปรษณีย์จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

 

.รางวัล

รางวัลมี ๓ รางวัล  เป็นเงินสด  พร้อมเกียรติบัตร  ดังนี้

รางวัลที่ ๑ มี ๑ รางวัล          รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๒ มี ๑ รางวัล        รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓ มี ๑ รางวัล         รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท    พร้อมเกียรติบัตร

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

 

.กำหนดเวลา

ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๕

ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ๑๐ เรื่อง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัลในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม   ๒๕๕๕ (ตรงกับวันเกิดของคุณอิศรา อมัน-ตกุล นักข่าว – นักเขียน และนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนแรก)

 

.การพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสถาบันอิศรา

 

๗. คณะกรรมการผู้ตัดสิน

๑. นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน                     ประธาน

๒. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   กรรมการ

๓.นางชมัยภร แสงกระจ่าง   นักเขียน และหัวหน้าวิทยากรอบรมปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน     กรรมการ

๔.นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ                                                                       กรรมการ

๕. นักเขียนเรื่องสั้น                                                                 กรรมการ

 

ประกาศมา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มแบบdoc