ส.นักข่าวฯ : เชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2

ส.นักข่าวฯ : เชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ ๒   ของแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารทางการแพทย์ โดยจะอบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน – วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี  โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

ดาวโหลด จดหมายเชิญสมัคร

ดาวโหลด ใบสมัครเข้าร่วมอบรม

ดาวโหลด โครงการ

ดาวโหลด หลักสูตร

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ที่  สขนท. นว. ๑๗๒ / ๑๔ / ๒๕๕๖

๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ ๒

เรียน     เพื่อนสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ใบสมัคร

๒. หลักสูตรการอบรม

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ ๒   ของแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารทางการแพทย์ โดยจะอบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน – วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี  โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเผยแพร่ต่อไปยังสมาชิก สมาคมฯ ท่านอื่นๆ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงาน      คุณปนัดดา  เหล่าชูวงศ์  โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ / ๐๘๑-๘๕๐-๖๑๐๖

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////