ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ

จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ ประจำปี  ๒๕๕๗

ตามที่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์ทุนอบรมภาษาอังกฤษจาก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ เป็นจำนวน ๑๐  ทุน โดยแบ่งทุนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก ๕ ทุน และ ๒. ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงานสมาคมฯ จำนวน ๕ ทุน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาของสมาชิกสมาคมฯ  คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้คัดเลือกผู้สมัครจำนวน ๒๒ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปรากฏผลดังนี้

 

ประเภทที่  ๑  ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก ๕ ทุน

๑. ๑ นายคเณศ จิรัษฐิติพงศ์                   หนังสือพิมพ์แนวหน้า

๑.๒  นางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ             หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

๑.๓  นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์         สำนักข่าวเนชั่น

๑.๔  นายสัจภูมิ ละออ                          หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๑.๕  นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ                  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

สำรอง ๒  อันดับ

๑.๑  นางสาวธนิตา อิสรา                      หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

๑.๒ นางสาววราภรณ์ กันยาเฮง                สำนักข่าว INN

ประเภทที่  ๒  ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงาน จำนวน ๕ ทุน

๒.๑ นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม                 สำนักข่าว INN

๒.๒  นายเอกราช สัตตะบุรุษ                   หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

๒.๓  นางสาวบุษดี พนมภู                       หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

๒.๔  นางสาวจินตนา มากสิน                   สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗

๒.๕ นางสาวเทียมใจ ทองเมือง                สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำรอง ๒  อันดับ

๒.๑ นายสุเมธ สมคะเน                            หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๒.๒ นายจิรยุทธ ปรีชัย                             รายการประเด็นเด็ด ๗ สี

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน