ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่  สขนท. ๐๐๖ / ๑๕ / ๒๕๕๗

๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๗

 

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียน     เพื่อนสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗จำนวน ๑ ทุน (ไม่จำกัดคณะที่เรียน) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

 

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการสื่อมวลชนอย่างน้อย ๓ ปี มีผลการเรียนสะสมในระดับปริญญาตรี ๒.๕๐ ขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สมัครเข้ารับทุนการศึกษา โดยส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และต้องมาสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกในวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาเผยแพร่ต่อไปยังสมาชิก สมาคมฯ ท่านอื่นๆ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ประสานงาน      โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

//////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลดประกาศและใบสมัคร (doc)

//////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท  ประจำปี  ๒๕๕๗

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ทุน (ไม่จำกัดคณะที่เรียน) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท)  จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนสมาชิก สมาคมฯ ส่งใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. คุณสมบัติ

(๑) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(๒) ผู้รับทุนควรจะต้องมีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน

๒. สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) พ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(๒) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(๓) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

๓. หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(๑) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(๒) สำเนาผลการเรียนในระดับปริญญาตรี

(๓) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(๔) หนังสือรับรองจากบรรณาธิการ

๔.  กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน ๕  คนประกอบด้วย ๑. อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคม  ๒. เลขาธิการ สมาคม ๓. เหรัญญิก สมาคม ๔. นายทะเบียนและสวัสดิการ สมาคม และ ๕.กรรมการฝ่ายวิชาการเป็นผู้พิจารณาตัดสินโดยจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนในวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๕. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๗ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ download จาก www.tja.or.th

////////////////////////////////////////////////

หนังสือแสดงความจำนง

ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี ๒๕๕๗

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท (   ) สามัญ (   ) วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………เงินเดือน.......................................................................................

ประสงค์จะรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะ………………..…..…..

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ…………………………………….จากสถาบัน…………………………………..

เหตุผลและความคาดหวังในการขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทครั้งนี้

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

 

พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(   )  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๕๗

(   )  สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(   ) สำเนาผลการเรียนในระดับปริญญาตรี

(   ) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(   ) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)