หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2566

การปรับตัวของสื่อไทยในยุค AI

สมาคมนักข่าวฯ กับความท้าทายใหม่

บรรณาธิการ น.รินี เรืองหนู

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ 2567