รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2559

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี ๒๕๕๙ ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี ๒๕๕๙  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้

๑. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                     ประธาน

๒. ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุลหรือผู้แทน                                                                                         กรรมการ

๓. นายจักรกฤษ เพิ่มพูล                          นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                         .                 กรรมการ

๔. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร                   นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                                           กรรมการ

๕. นางฐิติวรรณ  ไสวแสนยากร                 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                                           กรรมการ

๖. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง                     นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                                           กรรมการ

๗. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส                                                กรรมการ

๘. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                                  กรรมการ

๙. ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                            กรรมการ

๑๐. นายสกุล บุณยทัต                            นักวิชาการอาวุโส                                                             กรรมการ

๑๑. นายชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม                รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ              กรรมการและเลขานุการ

 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี ๒๕๕๙ ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี ๒๕๕๙  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้

๑. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์                      อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพฯ  สมาคมนักข่าวฯ                                  ประธาน

๒. ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุลหรือผู้แทน

๓. นายสุรินทร์   มุขศรี                             หนังสือพิมพ์มติชน                                                               กรรมการ

๔. นายนิวัติ  กองเพียร                             คอลัมนิสต์ อาวุโส                                                              กรรมการ

๕. นายอภิชัย  รุ่งเรืองกุล                          หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                           กรรมการ

๖. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์                   คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                     กรรมการ

๗. นายสายัณห์  พรนันทรัตน์                   อดีตช่างภาพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                     กรรมการ

๘. นายสมาน สุดโต                                กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ               กรรมการ

๙. นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร                  กรรมการ สมาคมนักข่าวฯ                                           กรรมการและเลขานุการ