คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2539

2539

นายกสมาคม

นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์   (นสพ.มติชน)

กรรมการบริหารสมาคม

 1. น.ส. ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน                                     (นสพ.สื่อธุรกิจ)      อุปนายก
 2. นายบุญชัย  มหัทธนันชัย                       (นสพ.ไทยไฟแนนเชียล)   อุปนายก
 3. นายวิฑูร พึงประเสริฐ                           (นสพ.เดอะแนชั่น)   อุปนายก
 4. นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ์                        (นสพ.มติชน)  เลขาธิการ
 5. นายประจวบ  วังใจ                                (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)   รองเลขาธิการ
 6. น.ส. นาจยาโชติรส                                (นสพ.บางกอกโพสต์)  เหรัญญิก
 7. น.ส.อรุณี   เอี๊ยบ                                    (นสพ.สยามโพสต์)   ฝ่ายวิชาการ
 8. นายวรุตม์  ลิ้มเฉลิม                              (นสพ.เดลินิวส์)    ฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์
 9. น.ส.สุภาวดี  สุสัณพูลทอง                    (นสพ.บางกอกโพสต์)  ฝ่ายการต่างประเทศ
 10. นายธีรเดช  เอี่ยมสำราญ                      (นสพ.ประชาชาติธุรกิจ)  บรรณารักษ์
 11. นายสุประวัติ  ศริลักษณ์                       (นสพ.บ้านเมือง)   นายทะเบียน
 12. นายชูศักดิ์  เพ็ชรดี                                 (นสพ.เดลินิวส์)   ฝ่ายสวัสดิการ
 13. นายวันชัย  วงค์มีชัย                              (นสพ.แนวหน้า)   ฝ่ายส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

 

กรรมการควบคุมจรรยาบรรณ

 1. นางบัญญัติ  ทัษนียะเวช                      (นสพ.บางกอกโพสต์)   ประธาน
 2. นายสมเจตน์  วัฒนาธร                        (นสพ.เดลินิวส์)   กรรมการ
 3. น.ส. วิภา   สุขกิจ                                   (นสพ.มติชน)    กรรมการ
 4. นายบุตรดา   ศรีเลิศชัย                         (นสพ.เดลินิวส์)   กรรมการ
 5. นายสุวัฒน์   ทองธนากุล                       (นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์)     กรรมการ และเลขานุการ