คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2515

2515

เสถียร   เกตสัมพันธ์                                 นายก

ทองเติม   เสมรสุต                                  อุปนายก

ปรีชา   สามัคคีธรรม                                อุปนายก

มานิจ   สุขสมจิตร                                  เลขาธิการ

ผุสดี   คีตะวรนาฏ                                   ผู้ช่วยเลขาธิการ

สุดา   พูลเจริญ                                      เหรัญญิก

สุรพล   นพดลเวชกุล                               นายทะเบียน

วิภา   สุขกิจ                                        สโมสร

อัมพรชัย   โหลทอง                               สวัสดิการ

ไพฑูรย์   สุนทร                                    จรรยาบรรณ

พงษ์ศักดิ์   บุญชื่น                                 วิชาการ

ศรี   อินทปันตี                                      ปฏิคมต่างประเทศ

เดชา   ประการะนันท์                              ปฏิคมในประเทศ

เสถียร   จันทิมาธร                                 บรรณารักษ์