D-6-3-46_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2558 สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 10 “ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของ

D-6-3-46_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2558 สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 10 "ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ออดิทรอเรียม  อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ ม.รังสิต