e-6-5-37_คู่มือการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน

e-6-5-37

_คู่มือการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน

จัดทำโดย  ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน

โรงพิมพ์  บ.จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จก.

ปีพิมพ์  2556