f-8-2-38_นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

f-8-2-38_นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เขียนโดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด, รศ. ดร.กอบกุล  รายะนาคร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีพิมพ์  มี.ค. 2553