F-8-3-1 คู่มือครูครูดีผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ

F-8-3-1 คู่มือครูครูดีผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ

สำนังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

2547