F-8-4-44_เสพติดพนันความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข

F-8-4-44_เสพติดพนันความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้เขียน วิทยากร เชียงกูล

เจ้าของ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์ เดือนตุลา

ปีพิมพ์ พฤศจิกายน 2562