H-9-3-23_การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

รหัส  H-9-3-23

ชื่อเรื่อง _การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

ผู้แต่ง  ประวีณ  ณ นคร

สำนักพิมพ์  สวัสดิการสำนักงาน กพ.

ปีพิมพ์ มิถุนายน พศ. 2540