H-9-5-1-9_คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

รหัส  H-9-5-1-9

ชื่อเรื่อง _คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

เจ้าของ   ศูนย์ข่าวอิศรา  , สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ก

ปีพิมพ์   พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เนื้อหาทั้งหมด (PDF)