I-11-3-29_ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ ศึกษากรณีเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ

รหัส  I-11-3-29

ชื่อเรื่อง_ยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ ศึกษากรณีเครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ

นักวิจัย   อศินา  พรวศิน และ สกุลศรี  ตรีสารคาม

รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีพศ. 2554