L-14-2-6_ร้อยนักเขียนร้อยกวี ชุมนุมบทกวีเชิญชูเกียรติ 100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์

รหัส  L-14-2-6

ชื่อเรื่อง_ร้อยนักเขียนร้อยกวี ชุมนุมบทกวีเชิญชูเกียรติ 100 ปี กุหลาบ สายประดิษฐ์

บรรณาธิการ สุชาติ  สวัสดิ์ศรี

สำนักพิมพ์ ชุมนุมช่างวรรณกรรม ประจำปี 2548