o-16-1-10-ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รหัส o-16-1-10

ชื่อเรื่อง_ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ปีพิมพ์  พศ. 2540