ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

 

 

 

 

ที่ สขนท. นว.  066/19/ 2561

5 กันยายน 2561

เรื่อง                  ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ

เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

เรียน คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ หรือคณะและเอกวิชาที่มีการเรียนการสอน

ด้านสื่อสารมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มเรียงความ หัวข้อ “สื่อมอลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 21   ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 70 คน

การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21 มีข้อมูลดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มประกวดเรียงความใบสมัครทางออนไลน์ที่
    http://bit.ly/tjapirab21

  2. ให้นักศึกษาส่งประเด็นพร้อมบอกเหตุผลในการลงพื้นที่ทำข่าวที่จังหวัดอยุธยามา 3 ประเด็น

3. นักศึกษาต้องส่งข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประสบการณ์และผลงานที่เคยทำเกี่ยวกับข่าว และเรียงความหัวข้อเรื่อง “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ  (ความยาว 1หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด16)  ส่งมาทาง email: pirabnoy.tja@gmail.com เท่านั้น หมดเขตรับสมัคร วันที่ 3 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ หรือคณะและเอกวิชาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายมงคล บางประภา)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสานงาน  นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  086-0740005

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ที่ สขนท. นว.  ๐๖๗/๑๙/๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง   ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น ๒๑ จำนวน ๒ คน

(โควตาส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ปี ๒๕๖๐)

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบฟอร์มเรียงความ หัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"นักข่าวพิราบน้อย"รุ่นที่ ๒๑  ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน  ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 70 คน

ในการนี้ สมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักศึกษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชน ในชั้น ปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ (กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ๓ ปีจบ ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนชั้นปีที่ ๓ เท่านั้น) หรือนักศึกษาที่กำลังอยู่ในระหว่างการทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมนักข่าวพิราบน้อยมาก่อน จำนวนสถาบันละ ๒ คน เข้าร่วมการอบรม  โดยนักศึกษาต้องกรอกลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://bit.ly/quata-pirab2561

พร้อมตอบคำถามแบบเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ ความยาว ๑ หน้ากระดาษA4 มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๖๑ e-mail: tjareporter@gmail.com หรือ pirabnoy.tja@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายมงคล  บางประภา)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒, ๐๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕ ติดต่อนายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล   เมื่อผ่านการอบรมดังกล่าวแล้วนักศึกษาจะต้องส่งข่าวเข้า Cyber reporter อย่างน้อย  ๒ ชิ้นงาน โดยส่งข่าวสองสัปดาห์ต่อ ๑ ชิ้นงาน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สถาบันการศึกษาที่ได้ โควตาส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ปี ๒๕๖๐

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

7. มหาวิทยาลัยศิลปากร

8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี