รายชื่อสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2563

 

 

 

รายชื่อสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2563

นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดสวัสดิการประเภทต่างๆให้กับสมาชิกสมาคม ประกอบด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสวัสดิการคลอดบุตรคนแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงเปิดช่องทางให้สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการออนไลน์ได้  โดยหากสมาชิกต้องการขอรับสวัสดิการสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0jqpIeeBppDDRwiBByn2NvrCVE4sdKU28-V9PjhvtgW0AQ/viewform?c=0&w=1

สมาชิกที่จะขอรับสวัสดิการแต่ละประเภทต้องชำระเงินค่าบำรุงประจำปี โดยสมาชิกสามารถโอนเงินจำนวน 300 บาท เข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี 984-983-981-3 แล้วส่งสลิปใบโอนเงินไปยังอีเมล์ tjareporter@gmail.com


สำหรับสมาชิกที่ชำระเงินค่าบำรุงแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่างนี้


ลำดับ วันที่ เลขที่ใบเสร็จ คำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 9/1/2020 RE20010001 นาย กมล ชวาลวิทย์ สำนักข่าวไทยพับลิก้า
2 4/3/2020 RE20030103 นาง กมลทิพย์ สอาดนัก นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
3 28/1/2020 RE20010071 นางสาว กรกมล เรืองเวทย์สกุล นสพ.เดลินิวส์
4 28/2/2020 RE20020267 นาง กรชนก เจนนภาภัณฑ์กิจ 'นสพ.ไทยรัฐ
5 14/2/2020 RE20020196 นางสาว กรชนก รักษาเสรี 'นสพ.บางกอกโพสต์
6 4/3/2020 RE20030069 นางสาว กรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุ นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
7 7/2/2020 RE20020064 นางสาว กฤติมา โฆสิตสมิต 'นสพ.เดลินิวส์
8 31/1/2020 RE20010091 นางสาว กฤษณา ไพฑูรย์ 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
9 31/1/2020 RE20010115 นางสาว กอบแก้ว แผนสท้าน 'นสพ. คมชัดลึก
10 5/2/2020 RE20020033 นางสาว กัญณัฎฐ์ บุตรดี 'นสพ. เดลินิวส์
11 4/3/2020 RE20030086 นาย กัมพล เสนสอน นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
12 13/2/2020 RE20020152 นางสาว กัลยาณ์ ธรรมปรีชาไว 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
13 25/2/2020 RE20020238 นางสาว กาญจนา กาญจนทวี 'นสพ.บางกอกโพสต์
14 14/2/2020 RE20020215 นาง กาญจนา บุนปาน 'นสพ.มติชน
15 4/3/2020 RE20030033 นาย กานต์ เหมสมิติ นสพ.ไทยรัฐ
16 14/2/2020 RE20020204 นาย กิตติ ไกรฤกษ์ 'นสพ.มติชน
17 13/2/2020 RE20020153 นาย กิตตินันท์ นาคทอง 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
18 28/2/2020 RE20020260 นาย กิตติพงศ์ นโรปการณ์ 'นสพ.ไทยรัฐ
19 13/2/2020 RE20020105 นาย กิตติพงษ์ ตรีเมฆ 'นสพ.สยามรัฐ
20 12/2/2020 RE20020073 นางสาว กุลนธี นวลย้อย 'นสพ.แนวหน้า
21 13/2/2020 RE20020110 นาย เกริก เขมะบุลกุล 'นสพ.เดลินิวส์
22 4/2/2020 RE20020007 นาย เกริกชัย ซุ่นพงศ์ 'นสพ.มติชน
23 13/2/2020 RE20020111 นาย เกรียงไกร บัวศรี 'นสพ.เดลินิวส์
24 28/2/2020 RE20020254 นาย เกรียงไกร ภู่ระย้า 'นสพ.ไทยรัฐ
25 4/3/2020 RE20030111 นาย เกรียงศักดิ์ เยี่ยงศุภพานนทร์ นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
26 4/3/2020 RE20030066 นาย เกษตร ชนะเสรีชัย นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
27 4/2/2020 RE20020008 นาง เกษมณี นันทรัตนพงศ์ 'นสพ.มติชน
28 5/2/2020 RE20020039 นาย โกวิท คงหาสุข 'นสพ.เดลินิวส์
29 13/2/2020 RE20020115 นาย ไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 'นสพ.เดลินิวส์
30 4/2/2020 RE20020022 นาย คณาธิศ ศรีหิรัญเดช นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
31 14/2/2020 RE20020207 นาย จตุรงค์ ปทุมานนท์ 'นสพ.มติชน
32 4/3/2020 RE20030050 นางสาว จรรยารักษ์ วิโรจน์สกุล สมาชิกวิสามัญ
33 4/3/2020 RE20030024 นาย จรัญ ชุ่มเงิน สำนักข่าวเดอะไทยเพรส
34 14/2/2020 RE20020200 นาย จรัญ ยั่งยืน 'นสพ.มติชน
35 13/2/2020 RE20020154 นางสาว จรินทร์ นุชนิศากร 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
36 31/1/2020 RE20010116 นางสาว จริยา พันธุ์ศรี 'นสพ.คมชัดลึก
37 12/2/2020 RE20020074 นาย จเร ขำอรุณ 'นสพ.แนวหน้า
38 12/2/2020 RE20020075 นาย จักรฤทธิ์ นาคเสวี 'นสพ.แนวหน้า
39 14/2/2020 RE20020190 นาย จักรี ผดุงขันธ์ 'นสพ.ไทยรัฐ
40 12/2/2020 RE20020076 นางสาว จันดารา อุดมสิน 'นสพ.แนวหน้า
41 28/2/2020 RE20020250 นางสาว จันทนา เชียงทอง 'นสพ.ไทยรัฐ
42 4/3/2020 RE20030045 นางสาว จันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทอง สมาชิกวิสามัญ (โลกวันนี้)
43 28/1/2020 RE20010067 นาง จันทวรรณ แก้วสุวรรณ นสพ.เดลินิวส์
44 22/1/2020 RE20010045 นางสาว จันทิมา ตันตราภรณ์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
45 4/3/2020 RE20030102 นาง จันทิมา สุขสมพืช นสพ.แนวหน้า
46 4/3/2020 RE20030080 นาย จารึก เรืองเกษม นสพ.พิมพ์ไทยรายวัน
47 4/3/2020 RE20030025 นางสาว จารุวรรณ อนทรายุธ นสพ.เดลินิวส์
48 4/2/2020 RE20020018 นาย จำรัตน์ พูลทรัพย์ 'นสพ.มติชน
49 18/2/2020 RE20020219 นาย จิตตนาถ ลิ้มทองกุล 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
50 4/3/2020 RE20030068 นาย จิตปภาส ปริญญากุล นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
51 25/2/2020 RE20020237 นางสาว จิตวดี เพ็งมาก 'นสพ.เดลินิวส์
52 4/3/2020 RE20030071 นางสาว จินตนา จันทร์ไพบูลย์ นสพ.สยามรัฐ
53 9/1/2020 RE20010004 นางสาว จิรพรรณ บุญหนุน ThailandToday.com
54 10/3/2020 RE20030124 นาย จิรภัทร เจริญพูล บ้านเมืองออนไลน์
55 28/2/2020 RE20020259 นาย จิรวัชร สิทธิโชติพงศ์ 'นสพ.ไทยรัฐ
56 12/2/2020 RE20020077 นาย จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม 'นสพ.แนวหน้า
57 13/2/2020 RE20020146 นาย จิรากร พุ่มพวง 'นสพ.ไทยรัฐ
58 5/2/2020 RE20020036 นาย จิราวัฒน์ จารุพันธ์ 'นสพ.เดลินิวส์
59 18/3/2020 RE20030134 นาย จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
60 7/2/2020 RE20020060 นางสาว จุฑานันทน์ บุญทราหาญ 'นสพ.เดลินิวส์
61 4/3/2020 RE20030063 นางสาว จุรีรัตน์ ทิมากูร
62 13/2/2020 RE20020151 นางสาว จุไรวรรณ วงศาสนธิ์ 'นสพ. ไทยรัฐ
63 13/2/2020 RE20020155 นางสาว จุฬาภรณ์ กุดวิเทศ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
64 14/2/2020 RE20020199 นาย เจตนา จนิษฐ 'นสพ.มติชน
65 21/2/2020 RE20020230 นาย เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์ 'นสพ.สยามรัฐ
66 4/3/2020 RE20030026 นาย เจษฎา จันทรรักษ์ นสพ.เนชั่น
67 31/1/2020 RE20010092 นาย ฉลวย เหรียญทอง 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
68 10/1/2020 RE20010009 นาย ฉัตรชัย ธนจินดาเลิศ 'วิสามัญ
69 4/3/2020 RE20030149 นาย เฉลิมชัย ยอดมาลัย นสพ.แนวหน้า
70 13/2/2020 RE20020156 นาย ชนะ ผาสุกสกุล 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
71 3/3/2020 RE20030007 นางสาว ชนิดา สระแก้ว นสพ.สยามรัฐ
72 4/3/2020 RE20030088 นางสาว ชนิตา งามเหมือน เวบไซต์ ออนไลน์ นิวส์ไทม์
73 31/1/2020 RE20010129 นางสาว ชนิตา ภระมรทัต 'นสพ. กรุงเทพธุรกิจ
74 6/2/2020 RE20020043 นาย ชวรงค์ ลิมน์ปัทมปาณี 'นสพ.ไทยรัฐ
75 13/2/2020 RE20020157 นางสาว ช่อทิพย์ คลี่แก้ว 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
76 20/2/2020 RE20020227 นาย ชัชพัชร ทองกรณ์ 'นสพ. ไทยโพสต์
77 4/3/2020 RE20030091 นาย ชัย งามเมืองแมน นสพ.ไทยรัฐ
78 9/3/2020 RE20030119 นาย ชัยยศ สำราญพันธ์ นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
79 14/1/2020 RE20010014 นาย ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม 'นสพ. บางกอกโพสต์
80 17/1/2020 RE20010025 นาย ชัยสิทธิ์ รอดทอง 'นสพ.แนวหน้า
81 28/2/2020 RE20020247 นาย ชาญชัย หลำสำเริง
82 31/1/2020 RE20010146 นาย ชาญยุทธ ปะวะขัง 'คมชัดลึก
83 4/2/2020 RE20020009 นาย ชาญวิทย์ ทานกระโทก 'นสพ. มติชน
84 28/2/2020 RE20020271 นาย ชาติชาย ศิริพัฒน์ 'นสพ.ไทยรัฐ
85 31/1/2020 RE20010093 นาย ชานัญ ถือนิล 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
86 10/4/2020 RE20040004 นาย ชาย ปถะคามินทร์ เดลินิวส์
87 14/2/2020 RE20020216 นาง ชาลินี แก้วคงคา 'นสพ.มติชน
88 4/3/2020 RE20030044 นาย ชาลี นวธราดล นสพ.มติชน
89 4/3/2020 RE20030075 นาย ชำนาญ ไชยศร นสพ.ไทยรัฐ
90 6/3/2020 RE20030120 นาย ชิษณุชา เรืองศิริ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
91 4/3/2020 RE20030037 นางสาว ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์ นสพ.โพสต์ทูเดย์
92 3/3/2020 RE20030005 นางสาว ชุติมณฑน์ ศรีขำ บ้านเมืองออนไลน์
93 31/1/2020 RE20010139 นางสาว ชุติมา ซุ้นเจริญ 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
94 14/2/2020 RE20020209 นางสาว ชุติมา นุ่นมัน 'นสพ.มติชน
95 4/3/2020 RE20030072 นาย ชุมพล แก้วแจ่ม นสพ. สยามรัฐ
96 31/1/2020 RE20010117 นางสาว ชุลีพร แฟ้มคลองขอม 'นสพ.คมชัดลึก
97 31/1/2020 RE20010137 นางสาว ชุลีพร อร่ามเนตร 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
98 4/3/2020 RE20030079 นาย ชูชัย สระแก้ว นสพ.สยามรัฐ
99 13/2/2020 RE20020112 นางสาว เชาวลี ชุมขำ 'นสพ.เดลินิวส์
100 14/2/2020 RE20020212 นาย โชคชัย บุณยะกลัมพ 'นสพ.มติชน
101 14/2/2020 RE20020191 นาย ไชยรัตน์ ส้มฉุน 'นสพ.ไทยรัฐ
102 28/2/2020 RE20020253 นาย ฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัย 'นสพ.ไทยรัฐ
103 13/2/2020 RE20020158 นางสาว ฐิติรัตน์ สังข์เมือง 'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
104 13/2/2020 RE20020117 นาย ณรงค์ สัจจะภูริภูมิ 'นสพ.เดลินิวส์
105 13/2/2020 RE20020118 นาย ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์ 'นสพ.เดลินิวส์
106 4/3/2020 RE20030112 นาย ณรนารถ บุญเย็น นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
107 5/2/2020 RE20020030 นาง ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์ 'นสพ.เดลินิวส์
108 12/2/2020 RE20020068 นาย ณัฏฐ์ แก้วปัด 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
109 3/2/2020 RE20020002 นางสาว ณัฏฐณิชา ธนฉันท์ 'นสพ.สยามรัฐ
110 4/3/2020 RE20030056 นางสาว ณัฏฐพัชร ทัศนรุ่งเรือง 'สำนักข่าวอิศรา
111 31/1/2020 RE20010094 นาย ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
112 13/2/2020 RE20020159 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุข 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
113 4/3/2020 RE20030057 นาย ณัฐดนัย ใหม่ซ้อน 'สำนักข่าวอิศรา
114 6/3/2020 RE20030121 นาง ณัฐพร รุจิวรรณ์ บ้านเมืองออนไลน์
115 13/2/2020 RE20020108 นาย ณัฐพล ศรีภิรมย์ 'นสพ.สยามรัฐ
116 3/3/2020 RE20030008 นาย ณัฐพล ศรีภิรมย์ นสพ.สยามรัฐ
117 6/2/2020 RE20020057 นางสาว ณัฐยา มหาเทียน 'นสพ.ไทยรัฐ
118 9/3/2020 RE20030117 นางสาว ณิฌา ฐิติชีวิน วิสามัญ
119 4/3/2020 RE20030090 นาย ดรงค์ ฤทธิปัญญา นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
120 13/2/2020 RE20020160 นางสาว ดวงพร ลิ้มทองกุล 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
121 31/1/2020 RE20010135 นางสาว ดารากร วงศ์ประไพ 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
122 31/1/2020 RE20010132 นางสาว ดาริน โชสูงเนิน 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
123 24/3/2020 RE20030150 นางสาว ดารินทร์ หอวัฒนกุล ช่อง 8
124 13/2/2020 RE20020119 นาง ดาวเรือง วรจินดา 'นสพ.เดลินิวส์
125 31/1/2020 RE20010095 นางสาว ดิษนีย์ นาคเจริญ 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
126 13/2/2020 RE20020113 นาย เดชาธร แสงศัพท์ 'นสพ.เดลินิวส์
127 12/2/2020 RE20020078 นางสาว ทิพวิมล จันทาทับ 'นสพ.แนวหน้า
128 31/1/2020 RE20010118 นาย ธนกฤต กอแก้ววิเชียร 'นสพ.คมชัดลึก
129 31/1/2020 RE20010143 นาย ธนกฤต แก้วโกริยะ 'นสพ.คมชัดลึก
130 15/2/2020 RE20020217 นาย ธนจักร กมล 'ทีวี-ไอพีเอ็มทีวี
131 14/1/2020 RE20010008 นาย ธนพล ปิยสิรานนท์ 'คนข่าวนิวส์ดอทคอม
132 5/2/2020 RE20020040 นาย ธนัชพงศ์ คงสาย 'เนชั่น
133 26/2/2020 RE20020241 นางสาว ธนิดา สนธิพิจิตร 'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
134 2/3/2020 RE20030106 นางสาว ธนิตา อิสรา นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
135 31/1/2020 RE20010112 นาย ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว 'สำนักข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์
136 12/3/2020 RE20030127 นาย ธวัชชัย ขันทะชา นสพ.ประชาคม
137 17/1/2020 RE20010026 นาย ธวัชชัย ปุณณะรัตน์ 'นสพ.แนวหน้า
138 26/2/2020 RE20020240 นาย ธานี พงษ์โกศล
139 6/2/2020 RE20020055 นางสาว ธิดารัตน์ เย็นสงค์ 'นสพ.ไทยรัฐ
140 13/2/2020 RE20020161 นาง ธิดารัตน์ ลอย 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
141 14/2/2020 RE20020198 นาย ธีรเดช เอี่ยมสำราญ 'เว็บไซด์.มติชนออนไลน์
142 13/3/2020 RE20030129 นาย ธีรนัย จารุวัสตร์ ข่าวสด
143 13/2/2020 RE20020121 นาย ธีระชัย ทองเสน 'นสพ.เดลินิวส์
144 13/2/2020 RE20020122 นาย ธีระพงษ์ เหลืองทองกุล 'นสพ.เดลินิวส์
145 4/3/2020 RE20030036 นางสาว น.รินี เรืองหนู นสพ.มติชน
146 4/2/2020 RE20020006 นาย นพดล ศรีทวีกาศ 'SMM TV
147 6/2/2020 RE20020053 นางสาว นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร 'นสพ.ไทยรัฐ
148 12/2/2020 RE20020079 นาง นภาพร แจ่มจันทร์ 'นสพ.แนวหน้า
149 4/3/2020 RE20030067 นางสาว นภาพร ดำเนินสกุลชัย นสพ.สยามรัฐ
150 6/2/2020 RE20020049 นางสาว นริศรา สุทธิคำ 'นสพ.ไทยรัฐ
151 2/3/2020 RE20030108 นางสาว นฤมล ไชยขันธ์ นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
152 4/3/2020 RE20030074 นางสาว นลินี กุลประสิทธิ์ นสพ.สยามรัฐ
153 13/2/2020 RE20020162 นางสาว นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
154 13/2/2020 RE20020163 นางสาว นันทนีย์ นราภินนท์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
155 5/2/2020 RE20020034 นาง นาตยา คชินทร 'นสพ.เดลินิวส์
156 3/3/2020 RE20030009 นางสาว นารีนาฏ ภัยวิมุติ นสพ.สยามรัฐ
157 4/3/2020 RE20030070 นางสาว นารีนาฏ ภัยวิมุติ นสพ.สยามรัฐ
158 12/2/2020 RE20020081 นางสาว น้ำฝน บำรุงศิลป์ 'นสพ.แนวหน้า
159 21/3/2020 RE20030140 นาง นิตยา นัดทะยาย นสพ.บางกอกโพสต์
160 17/1/2020 RE20010027 นาย นิติ โมราวรรณ 'นสพ.แนวหน้า
161 12/2/2020 RE20020071 นาย นิพนธ์ วิรยศิริ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
162 4/3/2020 RE20030093 นางสาว นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ สำนักข่าวเนชั่น
163 30/1/2020 RE20010144 นางสาว นิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยน 'นสพ.ไทยรัฐ
164 28/1/2020 RE20010069 นางสาว นิรมล ชีระจินต์ นสพ.เดลินิวส์
165 13/2/2020 RE20020164 นาย นิรันดร์ เยาวภา 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
166 28/2/2020 RE20020256 นางสาว นุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ 'นสพ.ไทยรัฐ
167 13/2/2020 RE20020165 นาง นุสรา พินิจพงศ์ 'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
168 4/3/2020 RE20030029 นางสาว นุสรา อินทร์น้อย นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
169 4/3/2020 RE20030048 นางสาว แน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร Hoonsmart
170 13/2/2020 RE20020123 นาย บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ 'นสพ.เดลินิวส์
171 13/2/2020 RE20020148 นางสาว บังอร ธงทอง 'นสพ.ไทยรัฐ
172 28/1/2020 RE20010062 นาง บังอร ราชสิงโห 'วิสามัญ-ว่างสังกัด
173 4/3/2020 RE20030019 นาย บัญชา จันทร์สมบูรณ์ นสพ.แนวหน้า
174 28/2/2020 RE20020255 นาย บันฑิต จันทร์เฮง 'นสพ.ไทยรัฐ
175 9/1/2020 RE20010002 นางสาว บุญลาภ ภูสุวรรณ สำนักข่าวไทยพับลิก้า
176 31/1/2020 RE20010133 นางสาว บุษกร ภู่แส 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
177 25/2/2020 RE20020239 นางสาว เบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร 'www.balancemag.net
178 12/2/2020 RE20020082 นาย ปรวิทย์ เจนสมุทร 'นสพ.แนวหน้า
179 13/2/2020 RE20020166 นางสาว ประคองจิต ไชยชนะ 'นสพ.ผู้จัดการ 360องศา
180 6/2/2020 RE20020186 นาย ประชิต ควรพูนผล 'หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
181 4/3/2020 RE20030060 นาย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สมาชิกวิสามัญ (สื่อมวลชน)
182 7/2/2020 RE20020061 นาย ประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี 'นสพ.เดลินิวส์
183 12/2/2020 RE20020087 นาย ประพันธ์ สุขทะใจ 'นสพ.แนวหน้า
184 4/3/2020 RE20030064 นาย ประวิทย์ พูลขุมทรัพย์ นสพ. สยามเศรษฐกิจ
185 4/3/2020 RE20030054 นาย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ สำนักข่าวอิศรา
186 31/1/2020 RE20010086 นาย ประสัยห์ จารุรัตน์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
187 12/2/2020 RE20020083 นาย ประเสริฐ คำพลงาม 'นสพ.แนวหน้า
188 6/3/2020 RE20030122 นาย ประเสริฐ ปรีกลาง บ้านเมืองออนไลน์
189 20/1/2020 RE20010040 นาย ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิคุณ 'นสพ.ไทยรัฐ
190 4/3/2020 RE20030083 นาย ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นสพ.ไทยรัฐ
191 12/2/2020 RE20020084 นาย ปริญญา ช้างเสวก 'นสพ.แนวหน้า
192 14/2/2020 RE20020193 นางสาว ปริศนา โลหิตคุปต์ 'นสพ.มติชน
193 12/2/2020 RE20020085 นาย ปรีชา ชัยยาโลม 'นสพ.แนวหน้า
194 3/3/2020 RE20030010 นาย ปรีชา หยั่งทะเล นสพ.สยามรัฐ
195 4/3/2020 RE20030101
ปรียา ชื่นทรวง นสพ.แนวหน้า
196 31/1/2020 RE20010088 นาย ปรุง ปัญญาประดิษฐ์ 'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
197 18/2/2020 RE20020220 นาย ปัญจภัทร อังคสุวรรณ 'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
198 31/1/2020 RE20010119 นาง ปัทมนันท์ ขำอรุณ 'นสพ.คมชัดลึก
199 31/1/2020 RE20010142 นางสาว ปานใจ ปิ่นจินดา 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
200 3/3/2020 RE20030011 นางสาว ปาริชาติ เฉลิมศรี นสพ.สยามรัฐ
201 31/1/2020 RE20010138 นางสาว ปาริชาติ บุญเอก 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
202 14/2/2020 RE20020187 นางสาว ปาริชาติ ป่าเขตต์ 'นสพ.แนวหน้า
203 13/2/2020 RE20020167 นาย ปิยะนันท์ ขุนทอง 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
204 20/1/2020 RE20010038 นางสาว ปุณญาดา มะจิ๊ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
205 12/2/2020 RE20020086 นาย เปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ 'นสพ.แนวหน้า
206 13/2/2020 RE20020124 นาย ผาณิต นิลนคร 'นสพ.เดลินิวส์
207 14/2/2020 RE20020203 นาย พงษ์เทพ ทับบุรี 'นสพ.มติชน
208 13/2/2020 RE20020168 นาย พงษ์ธร กิจเจริญยิ่ง 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
209 4/2/2020 RE20020010 นาย พงษธร พุกรัดกรุด 'นสพ.มติชน
210 13/3/2020 RE20030128 นาย พงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์ นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
211 26/2/2020 RE20020242 นาย พชร สมุทวณิช 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
212 28/2/2020 RE20020249 ว่าที่ ร.ต. พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์ 'นสพ.ไทยรัฐ
213 14/2/2020 RE20020188 นาย พนอ หลิมไทยงาม 'นสพ.สยามรัฐ
214 13/2/2020 RE20020125 นางสาว พรประไพ เสือเขียว 'นสพ.เดลินิวส์
215 28/2/2020 RE20020266 นางสาว พรพรรณ พจนพริ้ง 'นสพ.ไทยรัฐ
216 6/2/2020 RE20020050 นางสาว พรพรรณ พูลเกษม 'นสพ.ไทยรัฐ
217 3/3/2020 RE20030137 นางสาว พรรณี อมรวิพุธพนิช นสพ.คมชัดลึก
218 5/2/2020 RE20020028 นาย พลพิบูลย์ เพ็งแจ่ม 'นสพ.เดลินิวส์
219 3/3/2020 RE20030012 นาย พสุพล ชัยมงคลทรัพย์ นสพ.สยามรัฐ
220 3/3/2020 RE20030013 นางสาว พัชรพรรณ โอภาสพินิจ นสพ.สยามรัฐ
221 6/2/2020 RE20020052 นางสาว พัชรินทร์ สารพูนทรัพย์ 'นสพ.ไทยรัฐ
222 12/2/2020 RE20020088 นางสาว พัชรี ผจงกิจพิพัฒน์ 'นสพ.แนวหน้า
223 31/1/2020 RE20010096 นาย พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธ์ 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
224 13/2/2020 RE20020126 นาย พานิช บัณฑราภิวัฒน์ 'นสพ.เดลินิวส์
225 10/3/2020 RE20030123 นาง พิกุล จันทวิชญสุทธิ์ บ้านเมืองออนไลน์
226 6/2/2020 RE20020058 นางสาว พิชชานี การวุฒิ 'นสพ.ไทยรัฐ
227 13/2/2020 RE20020150 นาย พิชญะ วงษ์ฟัก 'นสพ.ไทยรัฐ
228 11/1/2020 RE20010010 นาย พิเชษฐ์ ชูรักษ์ 'วิสามัญ
229 31/1/2020 RE20010097 นาย พิเชษฐ์ ณ นคร 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
230 13/2/2020 RE20020127 นาย พิเชษฐ์ รื่นกลิ่น 'นสพ.เดลินิวส์
231 13/1/2020 RE20010013 นาย พิบูลย์ ลี้สุขสม 'ทีวี.ช่อง 3
232 10/1/2020 RE20010006 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ แซ่เตียว วิสามัญ
233 31/1/2020 RE20010141 นางสาว พิมพ์พัดชา กาคำ 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
234 28/2/2020 RE20020270 นาย พิสิฐ ภูตินันท์ 'นสพ.ไทยรัฐ
235 4/2/2020 RE20020023 นาย พีรวัส อนุอัน 'นสพ.ไทยรัฐ
236 13/2/2020 RE20020107 นางสาว พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์ นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
237 3/3/2020 RE20030014 นางสาว พุทธชาติ แซ่เฮ้ง นสพ.สยามรัฐ
238 5/2/2020 RE20020031 นางสาว พูนทรัพย์ ทองทาบ 'นสพ.เดลินิวส์
239 14/2/2020 RE20020208 นาง เพ็ญทิพย์ อักษรเนียม 'นสพ.มติชน
240 28/2/2020 RE20020264 นางสาว เพ็ญพิชญา แซ่เตียว 'นสพ.ไทยรัฐ
241 31/1/2020 RE20010140 นางสาว เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
242 28/2/2020 RE20020251 นาง เพลินฤดี ศรีรัตนตาปี 'นสพ.ไทยรัฐ
243 4/3/2020 RE20030065 นาย ไพรัช มิ่งขวัญ นสพ. เดลินิวส์
244 30/1/2020 RE20010085 นาย ไพโรจน์ โฉลกคงถาวร 'นสพ.ไทยรัฐ
245 13/2/2020 RE20020116 นาย ไพศาล ชัยเพชร 'นสพ.เดลินิวส์
246 13/2/2020 RE20020128 นาย ภมร มานะพรชัย 'นสพ.เดลินิวส์
247 4/3/2020 RE20030076 นาย ภักดี วีระรัตน์
248 3/3/2020 RE20030138 นางสาว ภัทรดา มณี ประชาชาติธุรกิจ
249 13/1/2020 RE20010031 นาย ภาคภูมิ ภู่กาญจน์ 'นสพ.แนวหน้า
250 13/2/2020 RE20020129 นาย ภาณุพงศ์ ส่องสว่าง 'นสพ.เดลินิวส์
251 13/2/2020 RE20020169 นาย ภิญโญ อัศวสันติชัย 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
252 13/2/2020 RE20020130 นาย ภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์ 'นสพ.เดลินิวส์
253 13/2/2020 RE20020170 นาย ภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
254 4/3/2020 RE20030058 นางสาว ภูษณิศา สัญญารักษกุล นสพ.ลานนาโพสต์
255 18/3/2020 RE20030136 นางสาว ภูษา นิลภู นสพ.เดลินิวส์
256 31/1/2020 RE20010108 นาย มงคล บางประภา 'นสพ.บางกอกโพสต์
257 3/3/2020 RE20030133 นางสาว มฏนาวดี เมนะคงคา นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
258 12/2/2020 RE20020089 นางสาว มณฑา ศรีสุข 'นสพ.แนวหน้า
259 31/1/2020 RE20010120 นาย มณเฑียร อินทะเกตุ 'นสพ.คมชัดลึก
260 18/3/2020 RE20030135 นาง มณสิการ รามจันทร์ นสพ.พิมพ์ไทย
261 7/2/2020 RE20020066 นางสาว มณีรัตน์ มีนา 'สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน
262 28/1/2020 RE20010065 นางสาว มณีรัตน์ สว่างคำ นสพ.เดลินิวส์
263 12/2/2020 RE20020090 นางสาว มธุริดา รัตนอุบล 'นสพ.แนวหน้า
264 7/2/2020 RE20020063 นาย มนตรี จุ้ยม่วงศรี 'สำนักข่าวอิศรา
265 16/3/2020 RE20030132 นาย มนตรี ไม้จีน สมาชิกวิสามัญ
266 12/2/2020 RE20020091 นาย มนเทียร พานทอง 'นสพ.แนวหน้า
267 4/3/2020 RE20030094 นางสาว มยุรี พัวศิริมิตร นสพ.ไทยรัฐ
268 10/1/2020 RE20010005 นาง มยุรี วนะสุขสถิตย์ ช่องวัน
269 17/1/2020 RE20010028 นาง มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์ 'นสพ.แนวหน้า
270 31/1/2020 RE20010121 นางสาว มะลิวัลย์ ยงยุทธ 'นสพ.คมชัดลึก
271 31/1/2020 RE20010111 นาย มานพ ชูแสง 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
272 13/2/2020 RE20020131 นางสาว มาริสา ช่อกระถิน 'นสพ.เดลินิวส์
273 31/1/2020 RE20010098 นางสาว เมตตา ทับทิม 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
274 4/3/2020 RE20030040 นาย ยฃพีรยุ ดีประเสริฐ นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
275 4/3/2020 RE20030100 นาย ยุทธเดช ชื่นทรวง นสพ.ไทยรัฐ
276 4/3/2020 RE20030028 นาย ยุทธนา บุตรโต ไทยรัฐทีวี
277 4/3/2020 RE20030032 นาง ยุพิน พงษ์ทอง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
278 6/2/2020 RE20020047 นาง ยุพิน แสงฉาย 'นสพ.ไทยรัฐ
279 13/2/2020 RE20020132 นาง ยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์ 'นสพ.เดลินิวส์
280 4/3/2020 RE20030021 นางสาว เยาวนา หลิมเลิศรัตน์ Hoonsmart
281 13/2/2020 RE20020114 นาย โยธิน พรหมชัย 'นสพ.เดลินิวส์
282 13/2/2020 RE20020171 นาย รณชาติ บุตรแสนคม 'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
283 2/3/2020 RE20030107 นางสาว รสพร จิรประณีต นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
284 17/1/2020 RE20010032 นาย รังสรรค์ สว่างศรี 'นสพ.สยามรัฐ
285 28/1/2020 RE20010068 นางสาว รัชนี วงศ์ลาโพธิ์ นสพ.เดลินิวส์
286 19/3/2020 RE20030147 นาย รัญชน์ วังวิบูลย์ นสพ.บางกอกโพสต์
287 12/2/2020 RE20020092 นาย รัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์ 'นสพ.แนวหน้า
288 13/2/2020 RE20020172 นางสาว รัตนกมล วงศ์เครือศร 'นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
289 13/2/2020 RE20020173 นางสาว รัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์ 'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
290 28/2/2020 RE20020257 นางสาว รัตนา เตชะเสาวภาคย์ 'นสพ.ไทยรัฐ
291 31/1/2020 RE20010089 นางสาว รัตนา ฤทธิ์งาม 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
292 30/1/2020 RE20010083 นางสาว รัตนาภรณ์ มีสิงขร 'นสพ.ไทยรัฐ
293 13/2/2020 RE20020133 นาย รุ่งชัย คงสุข 'นสพ.เดลินิวส์
294 31/1/2020 RE20010099 นาย รุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
295 18/2/2020 RE20020221 นางสาว ฤดี พิริยะพงษ์พันธ์ 'นสพ.ผู้จัดการรายวัน
296 17/1/2020 RE20010029 นางสาว ลฏาภา ทิวะสิงห์ 'นสพ.แนวหน้า
297 12/2/2020 RE20020093 นางสาว ลักขณา ธรรมรักษา 'นสพ.แนวหน้า
298 20/2/2020 RE20020225 นาย ลักษณศักดิ์ โรหิตาจล 'นสพ.เดลินิวส์
299 31/1/2020 RE20010134 นางสาว ลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์ 'นสพ. กรุงเทพธุรกิจ
300 13/2/2020 RE20020134 นางสาว ลำยอง ปกป้อง 'นสพ.เดลินิวส์
301 28/1/2020 RE20010063 นางสาว เลขา เกลี้ยงเกลา 'สำนักข่าวอิศรา
302 4/3/2020 RE20030078 นาย วชิร สายจำปา นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
303 4/3/2020 RE20030017 นาย วชิรหัตถ์ นามบุตร thereporter.asia
304 4/3/2020 RE20030043 นาย วรกร เข็มทองวงศ์ สำนักข่าวไทยโค๊ด
305 4/3/2020 RE20030020 นาย วรทัศน์ กองทรัพย์โต นสพ.เดลินิวส์
306 4/3/2020 RE20030018 นาย วรพล เขตต์บรรพต สยามเศรษฐกิจ
307 24/2/2020 RE20020234 นาย วรพล เพชรสุทธิ์ 'นสพ.เดลินิวส์
308 28/1/2020 RE20010070 นาง วรรณภา งามสมวงษ์ นสพ.เดลินิวส์
309 31/1/2020 RE20010100 นาง วรรณศิริ วงศ์วานิช 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
310 28/2/2020 RE20020248 นาง วรรณี ห่อวโนทยาน 'นสพ.ไทยรัฐ
311 6/2/2020 RE20020044 นาง วรรธะนี มหาวุฒิวงศ์ 'นสพ.ไทยรัฐ
312 13/2/2020 RE20020174 นางสาว วรสิร์ศรี รัตนสาขา 'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
313 13/2/2020 RE20020149 นางสาว วรันธร รุ่งเลิศ 'นสพ.ไทยรัฐ
314 28/2/2020 RE20020263 นางสาว วรางคณา สุขม่วง 'นสพ.ไทยรัฐ
315 29/1/2020 RE20010145 นางสาว วราภรณ์ กันยาเฮง 'สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
316 13/2/2020 RE20020135 นาย วราวุธ คูณสมบัติ 'นสพ.เดลินิวส์
317 13/2/2020 RE20020175 นาย วริษฐ์ ลิ้มทองกุล 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
318 4/3/2020 RE20030061 นาง วริษฐา ภักดี นสพ.ลานนาโพสต์
319 14/2/2020 RE20020214 นาย วัชรินทร์ อิ่มอารมย์ 'นสพ.มติชน
320 4/3/2020 RE20030049 นาย วัฒนะชัย ยะนินทร นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
321 1/4/2020 RE20040002 นาย วัฒนา ค้ำชู สำนักข่าวเนชั่น
322 13/2/2020 RE20020176 นางสาว วัลลภา เสนาะจิตต์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
323 4/3/2020 RE20030081 นาย วัสยศ งามขำ นสพ.บางกอกโพสต์
324 12/2/2020 RE20020094 นาง วาสนา นิภากรพันธ์ 'นสพ.แนวหน้า
325 4/2/2020 RE20020021 นาง วาสนา อมาตยกุล 'นสพ.มติชน
326 3/2/2020 RE20020001 นาย วิชัย สอนเรือง 'นสพ.สยามรัฐ
327 14/2/2020 RE20020205 นาย วิชัย เสาร์หิรัญเมธี 'นสพ.มติชน
328 28/2/2020 RE20020258 นาย วิชาตรี ทับดวง 'นสพ.ไทยรัฐ
329 4/3/2020 RE20030092 นาย วิเชียร เส็นหละ นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
330 13/2/2020 RE20020136 นาย วิญญู ศรีนาง 'นสพ.เดลินิวส์
331 31/1/2020 RE20010087 นาย วินัย งอกอ่อน 'ผู้จัดการ 360
332 4/2/2020 RE20020011 นาย วิบูลย์ อัศวชนานนท์ 'นสพ.มติชน
333 6/2/2020 RE20020048 นาง วิภา เทพศิริ 'นสพ.ไทยรัฐ
334 6/2/2020 RE20020056 นางสาว วิภาวรรณ หาญชนะ 'นสพ.ไทยรัฐ
335 4/2/2020 RE20020012 นาง วิมล ทัศนบริบูรณ์ 'นสพ.มติชน
336 13/1/2020 RE20010012 นางสาว วิมุตตา ทอมลิน 'www.hoonsmart.com
337 12/2/2020 RE20020095 นาย วิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์รื่น 'นสพ.แนวหน้า
338 13/2/2020 RE20020147 นาย วิษณุ นกนาค 'นสพ. ไทยรัฐ
339 16/1/2020 RE20010015 นาย วิษณุ นุ่นทอง 'วิสามัญ
340 4/3/2020 RE20030055 นางสาว วีณา โดมพนานดร 'สำนักข่าวอิศรา
341 24/2/2020 RE20020235 นาย วีระศักดิ์ แป้นสุวรรณ 'นสพ.เดลินิวส์
342 31/1/2020 RE20010128 นาย วีระศักดิ์ พงศ์อักษร 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
343 31/1/2020 RE20010101 นางสาว วุฒิณี ทับทอง 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
344 4/3/2020 RE20030023 นางสาว ศจีมาศ คงธนาไพบูลย์ นสพ.เดลินิวส์
345 4/3/2020 RE20030062 นางสาว ศชากานท์ แก้วแพร่ นสพ.ลานนาโพสต์
346 28/2/2020 RE20020272 นาย ศมทัตต์ ไรแสง 'สยามสปอร์ต ซินดิเคท
347 2/3/2020 RE20030110 นาย ศราวุธ ดีหมื่นไวย์ นสพ.เดลินิวส์
348 13/2/2020 RE20020177 นางสาว ศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
349 14/2/2020 RE20020192 นาง ศรีสุดา จันทรสีมา 'นสพ.มติชน
350 4/3/2020 RE20030085 นางสาว ศศดิศ ชูชนม์ นสพ.ไทยรัฐ
351 28/2/2020 RE20020265 นางสาว ศศิธร แย้มศิลา 'นสพ.ไทยรัฐ
352 5/2/2020 RE20020035 นาง ศศิมา ดำรงสุกิจ 'นสพ.เดลินิวส์
353 28/1/2020 RE20010066 นางสาว ศะศิมา ใจชุ่ม นสพ.เดลินิวส์
354 31/1/2020 RE20010122 นางสาว ศิรินภา สมานสุข 'นสพ.คมชัดลึก
355 3/3/2020 RE20030006 นาง ศิริพร วาสะศิริ GMM CHANNEL
356 13/2/2020 RE20020137 นาย ศิริโรจน์ ศิริแพทย์ 'นสพ.เดลินิวส์
357 11/2/2020 RE20020065 นาย ศึกษา วงศ์จินดา 'ช่อง 8
358 4/3/2020 RE20030095 ศุภกิจ วัณโณ นสพ.ไทยรัฐ
359 4/3/2020 RE20030046 นาย ศุภเดช ศักดิ์ดวง สำนักข่าวอิศรา
360 25/3/2020 RE20030145 นาย ศุภพจน์ สุภาคง นสพ.แนวหน้า
361 13/2/2020 RE20020138 นาย ศุภพล กมลาภิรมย์ 'นสพ.เดลินิวส์
362 4/3/2020 RE20030031 นางสาว ศุภภร รักษาทรัพย์ นสพ. ผู้จัดการ 360 องศา
363 4/3/2020 RE20030038 นางสาว ศุภมาศ แย้มสรวล ผู้จัดการออนไลน์
364 4/2/2020 RE20020013 นางสาว ศุภรดา ญาณพระรักษา 'นสพ.มติชน
365 13/2/2020 RE20020139 นาย ศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา 'นสพ.เดลินิวส์
366 21/2/2020 RE20020231 นางสาว ศุภลักษณ์ หัตถพนม 'นสพ.สยามรัฐ
367 30/1/2020 RE20010109 นาย สกนธ์ จินดาวรรณ 'อสมท.
368 27/1/2020 RE20010059 นางสาว สมแข ปัญจวงค์ 'นิตยสารคอหุ้น
369 4/3/2020 RE20030098 นาย สมควร สีเน นสพ.ไทยรัฐ
370 6/2/2020 RE20020045 นาง สมจิตต์ อิสระพินิจ 'นสพ.ไทยรัฐ
371 4/3/2020 RE20030051 นาย สมจิตร ปริปุนะ 'NEWS1
372 5/2/2020 RE20020027 นาย สมชาติ แซ่เอียะ 'นสพ. เดลินิวส์
373 18/2/2020 RE20020222 นาย สมชาติ นาคหล่อ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
374 5/2/2020 RE20020041 นาย สมชาย บุญเหลือ 'โพสต์ทูเดย์
375 4/3/2020 RE20030041 นาย สมชาย สุทธิโกเศศ นสพ.บ้านเมือง
376 31/1/2020 RE20010123 นางสาว สมถวิล เทพสวัสดิ์ 'นสพ.คมชัดลึก
377 14/2/2020 RE20020201 นาย สมปรารถนา คล้ายวิเชียร 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
378 31/1/2020 RE20010102 นาย สมปอง แจ่มเกาะ 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
379 31/1/2020 RE20010090 นาย สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ 'นสพ.มติชน
380 4/2/2020 RE20020014 นาย สมศักดิ์ นิ่มอนงค์ 'นสพ.มติชน
381 17/3/2020 RE20030115 นาย สมศักดิ์ ศรีกำเหนิด บ้านเมือง ออนไลน์
382 12/2/2020 RE20020070 นางสาว สมหมาย สาตะโยธิน 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
383 31/1/2020 RE20010110 นาย สมัชชา หุ่นสาระ 'นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
384 24/2/2020 RE20020236 นาย สมาน พิมพ์โคตร 'สมาชิกสามัญ
385 4/3/2020 RE20030084 นางสาว สรัญญา จงใจหาญ นสพ.ไทยรัฐ
386 31/1/2020 RE20010131 นางสาว สรัญญา จันทร์สว่าง 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
387 7/2/2020 RE20020062 นางสาว สลักจิตร ผิวพรรณ์ 'นสพ.บ้านเมือง
388 28/2/2020 RE20020268 นาย สัจภูมิ ละออ 'นสพ.ไทยรัฐ
389 20/2/2020 RE20020226 นาย สันติ เต๊ะเปีย 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
390 31/1/2020 RE20010103 นาง สารภี นำธรรมวงศ์ 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
391 31/1/2020 RE20010104 นาย สาโรจน์ มณีรัตน์ 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
392 24/2/2020 RE20020233 นาย สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล 'นสพ.บางกอกโพสต์
393 7/2/2020 RE20020102 นางสาว สาวดวงฤทัย ผ่องใส 'นสพ.เดลินิวส์
394 13/2/2020 RE20020120 นางสาว สาวธนพร วัฒนสุวกุล 'นสพ.เดลินิวส์
395 12/2/2020 RE20020080 นางสาว สาวนันทภรณ์ แพพ่วง 'นสพ.แนวหน้า
396 3/3/2020 RE20030015 นางสาว สาววาทินี ห้วยแสน นสพ.สยามรัฐ
397 13/2/2020 RE20020145 นางสาว สาวิตรี เล็กมณี 'นสพ. เดลินิวส์
398 28/2/2020 RE20020278 นางสาว สิตานัน เตียงเกตุ ช่อง 8
399 13/2/2020 RE20020178 นาย สิรวุฒิ รวีไชยวัฒน์ 'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
400 4/3/2020 RE20030035 นางสาว สิริพร พานทองถาวร นสพ.แนวหน้า
401 13/2/2020 RE20020140 นาย สืบพงษ์ อุณรัตน์ 'นสพ.เดลินิวส์
402 31/1/2020 RE20010130 นางสาว สุกัญญา ศุภกิจอำนวย 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
403 13/2/2020 RE20020141 นางสาว สุกัญญา สังฆธรรม 'นสพ.เดลินิวส์
404 13/2/2020 RE20020179 นางสาว สุกัญญา แสงงาม 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
405 14/2/2020 RE20020213 นางสาว สุจิต เมืองสุข 'นสพ.มติชน
406 6/2/2020 RE20020046 นาง สุชาดา ปาทาน 'นสพ.ไทยรัฐ
407 4/2/2020 RE20020016 นาง สุชาดา รุจิโชค 'นสพ.มติชน
408 14/2/2020 RE20020202 นาย สุชาติ ศรีสุวรรณ 'นสพ.มติชน
409 4/3/2020 RE20030096 นาย สุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า นสพ.ไทยรัฐ
410 28/1/2020 RE20010060 นาง สุดใจ บูรณะกิจ 'นสพ.เดลินิวส์
411 13/2/2020 RE20020142 นางสาว สุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล 'นสพ.เดลินิวส์
412 28/2/2020 RE20020252 นางสาว สุทธิวรรณ ตัญญูพงษ์ปรัชญ์ 'นสพ.ไทยรัฐ
413 4/3/2020 RE20030113 นาย สุธา วิเศษสุวรรณภูมิ นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
414 13/2/2020 RE20020180 นางสาว สุธารัตน์ เกษร 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
415 2/3/2020 RE20030109 นางสาว สุธิมา ประดับหิน นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
416 12/2/2020 RE20020096 นาย สุนนต์ คชพันธุ์ 'นสพ.แนวหน้า
417 28/2/2020 RE20020262 นางสาว สุนันทา ผกาหลง 'นสพ.ไทยรัฐ
418 4/3/2020 RE20030027 นางสาว สุนันทา อินทรดนตรี
419 4/3/2020 RE20030077 นาย สุพจน์ ศิลปงาม นสพ.ไทยรัฐ
420 14/2/2020 RE20020206 นาย สุพัด ทีปะลา 'นสพ.มติชน
421 27/1/2020 RE20010058 นาย สุภพงษ์ เทียนสี 'นสพ.บ้านเมือง
422 14/2/2020 RE20020210 นางสาว สุภัทรา บุณยพรหม 'นสพ.มติชน
423 13/2/2020 RE20020181 นางสาว สุภางค์ ศิริเดช 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
424 28/1/2020 RE20010061 นางสาว สุภาพร มีลาภา 'นสพ.เดลินิวส์
425 4/3/2020 RE20030082 นางสาว สุมนชยา จึงเจริญศิลป์
426 4/2/2020 RE20020019 นาย สุเมธ จันทะวงษ์ 'นสพ.มติชน
427 4/3/2020 RE20030042 นาย สุเมธ จันสุตะ AEC10NEWS
428 14/2/2020 RE20020189 นาย สุรกิจ แก้วมรกต 'นสพ.ไทยรัฐ
429 13/2/2020 RE20020143 นาย สุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์ 'นสพ.เดลินิวส์
430 4/3/2020 RE20030073 นาย สุรเชษฐ์ ศิลานนท์ นสพ.พิมพ์ไทย
431 13/2/2020 RE20020104 นาย สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
432 31/1/2020 RE20010124 นาย สุรัตน์ อัตตะ 'นสพ.คมชัดลึก
433 5/2/2020 RE20020038 นาย สุริยะ คชินทร 'วารสารพลังงานทางเลือก
434 4/3/2020 RE20030087 นาย สุริยา ปะตะทะโย เนชั่นฯ
435 31/1/2020 RE20010105 นาง สุรียพัชร์ แก้วไพรสี 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
436 18/2/2020 RE20020223 นางสาว สุวภัทร รัตนะพันธ์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
437 31/1/2020 RE20010106 นาง สุวรรณรักษ์ สุขมะ 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
438 13/2/2020 RE20020182 นาย สุวิชชา เพียราษฎร์ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
439 4/2/2020 RE20020015 นาย เสกสรรค์ กิตติทวีสิน 'นสพ.มติชน
440 9/3/2020 RE20030118 นาย เสด็จ บุนนาค
441 29/1/2020 RE20010084 นาย เสถียร วิริยะพรรณพงศา 'PPTV
442 4/3/2020 RE20030053 นาย เสนาะ สุขเจริญ สำนักข่าวอิศรา
443 20/1/2020 RE20010039 นางสาว เสาวนีย์ จุ้ยประเสริฐ 'ผู้จัดการรายวัน
444 3/3/2020 RE20030004 นางสาว เสาวพร ชื่นประภานุสรณ์ บ้านเมืองออนไลน์
445 9/1/2020 RE20010003 นางสาว เสาวรส รณเกียรติ วิสามัญ
446 14/2/2020 RE20020211 นางสาว เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน 'นสพ.มติชน
447 4/3/2020 RE20030105 นางสาว แสงจันทร์ กาญจนขุนดี นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
448 11/2/2020 RE20020072 นาง แสงระวี สุมณฑา 'นสพ.แนวหน้า
449 4/3/2020 RE20030047 นาง โสภาวดี ธเนตปราโมทย์ หุ้นสมาร์ท
450 31/1/2020 RE20010136 นาง หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ 'นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
451 4/3/2020 RE20030097 นาย อโณทัย ถือวรรณ นสพ.ไทยรัฐ
452 31/1/2020 RE20010126 นาย อดุล แดงมูล 'นสพ.คมชัดลึก
453 4/3/2020 RE20030099 นาย อดุลย์ ประพฤติดี นสพ.ไทยรัฐ
454 4/3/2020 RE20030030 นาย อติชาติ เทียมเพชร ผู้จัดการ 360
455 5/2/2020 RE20020037 นางสาว อธิชา ชื่นใจ 'นสพ.เดลินิวส์
456 14/2/2020 RE20020197 นาย อนันต์ ลือประดิษฐ์ 'The people
457 12/2/2020 RE20020097 นาย อนันตเดช พงษ์พันธุ์ 'นสพ.แนวหน้า
458 14/2/2020 RE20020195 นาย อนุชา เจริญโพธิ์ 'นสพ.บางกอกโพสต์
459 4/2/2020 RE20020017 นาย อภิชาติ จันทร์บรรจบ 'นสพ.มติชน
460 18/2/2020 RE20020224 นาย อภิชิต จินากุล 'นสพ.บางกอกโพสต์
461 4/2/2020 RE20020020 นาง อภิญญา ภู่กิ่ง 'นสพ.มติชน
462 5/2/2020 RE20020042 นาย อมรเดช ชูสุวรรณ 'โพสต์ทูเดออนไลน์
463 4/3/2020 RE20030022 นางสาว อมรรัตน์ ทำเนาว์ นสพ.เดลินิวส์
464 4/3/2020 RE20030052 นางสาว อมรรัตน์ มหิทธิกรุกข์ สำนักข่าวอิศรา
465 6/2/2020 RE20020051 นางสาว อมรศรี วองเทียม 'นสพ.ไทยรัฐ
466 6/2/2020 RE20020059 นาย อมรศักดิ์ ไม้งาม 'นสพ.ไทยรัฐ
467 5/2/2020 RE20020029 นางสาว อรนุช วานิชทวีวัฒน์ 'นสพ.เดลินิวส์
468 27/3/2020 RE20030146 นางสาว อรนุชา หุตะสิงห์ นสพ.บางกอกโพสต์
469 12/2/2020 RE20020098 นาง อรพิน อุตตมางคพงศ์ 'นสพ.แนวหน้า
470 13/2/2020 RE20020144 นาย อรรถชยา โทนุศิษย์ 'นสพ.เดลินิวส์
471 4/3/2020 RE20030034 นาย อรรถพล เลิศล้ำ สำนักข่าวไทย
472 13/1/2020 RE20010011 นางสาว อรวรรณ เหม่นแหลม 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
473 28/2/2020 RE20020269 นางสาว อรวรางค์ คนเพียร 'นสพ.ไทยรัฐ
474 12/2/2020 RE20020099 นาง อรสา ผาวันดี 'นสพ.แนวหน้า
475 27/2/2020 RE20020245 นาย อรุณ ลอตระกูล 'นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
476 6/2/2020 RE20020054 นางสาว อรุณรัตน์ เชื้อบาง 'นสพ.ไทยรัฐ
477 12/2/2020 RE20020100 นางสาว อรุณี ทรงพรวานิชย์ 'นสพ.แนวหน้า
478 28/2/2020 RE20020261 นาย อลันณ์ พิชิตวงศ์ 'นสพ.ไทยรัฐ
479 20/3/2020 RE20030139 นางสาว อศินา พรวศิน Business Today
480 17/2/2020 RE20020218 นางสาว อ้อมจันทร์ พรายพรรณ 'นสพ.เดลินิวส์
481 31/1/2020 RE20010127 นางสาว อักษราภัค พุทธวงษ์ 'นสพ.คมชัดลึก
482 20/2/2020 RE20020232 นางสาว อังคณา รุ่งพรนุรักษ์ 'นสพ.ไทยรัฐ
483 4/3/2020 RE20030104 นางสาว อัจจิมาพร พิกุลทอง True4U
484 31/1/2020 RE20010125 นาง อัจฉรา พุทธาสมศรี 'นสพ.คมชัดลึก
485 4/3/2020 RE20030059 นางสาว อัญชิสา เทพบัวทอง 'สำนักข่าวอิศรา
486 2/4/2020 RE20040001 นาย อัมพร สรหงษ์ บ้านเมือง ออนไลน์
487 12/2/2020 RE20020101 นางสาว อารีย์ เหมเปา 'นสพ.แนวหน้า
488 13/2/2020 RE20020109 นาย อาวุธ มะณีแสง 'นสพ.ไทยโพสต์
489 13/2/2020 RE20020183 นาย อำนาจ เกิดเทพ 'นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา
490 13/3/2020 RE20030130 นาย อำนาจ ดิสขำ ประชาชาติธุรกิจ
491 31/1/2020 RE20010107 นางสาว อิศรินทร์ หนูเมือง 'นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
492 17/1/2020 RE20010030 นาย อุทัย เดชแพง 'นสพ.แนวหน้า
493 5/2/2020 RE20020032 นาง อุทิตา รัตนภักดี 'นสพ.เดลินิวส์
494 3/3/2020 RE20030016 นางสาว อุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นสพ.สยามรัฐ
495 4/3/2020 RE20030039 นางสาว อุบล ชาญปรีชาสมุทร นสพ. เดลินิวส์
496 13/2/2020 RE20020184 นางสาว อุษณีย์ เอกอุษณีย์ 'นสพ.ผู้จัดการ360องศา
497 7/2/2020 RE20020103 นาง อุษา มีชารี 'นสพ.เดลินิวส์
498 12/2/2020 RE20020069 นาย เอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์ 'นสพ.ไทยรัฐ

 

ดาวน์โหลด ใบผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกที่จ่ายค่าบำรุงประจำปีแล้ว และต้องการปรับปรุงข้อมูลเดิม