สมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ได้รับสิทธิเพิ่มความคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ได้รับสิทธิเพิ่มความคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมฯทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงประจำปีไว้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชนไว้นั้น เนื่องจากทาง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตได้เพิ่มความคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้กับสมาชิกที่ทำประกัน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม  2563

 

จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ download แอพพลิเคชั่น MTL Click ทำตามขั้นตอนที่ระบุในแอพ แล้วจะได้รับการคุ้มครองทันที่ โดยท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการคุ้มครองแบ่งเป็น 1.ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียว  และ 2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับ ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย

 

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ระบบจะขยายเวลาคุ้มครองอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวผู้เอาประกันภัยได้ที่

 

ลำดับที่ Code Name Of Participants
1 G-A98-0069-E0004402-00 กนก  ศิริกาญจน์
2 G-A98-0069-E0002101-00 กมล  (อนุสนธิ์) ชวาลวิทย์
3 G-A98-0069-E0002102-00 กมลทิพย์  สอาดนัก
4 G-A98-0069-E0003892-00 กรกมล  เรืองเวทย์สกุล
5 G-A98-0069-E0003215-00 กรชนก  (จันทร์เพ็ญ) เจนนภาภัณฑ์กิจ
6 G-A98-0069-E0004290-00 กรชนก  รักษาเสรี
7 G-A98-0069-E0003971-00 กรวริฬ  กิ่งแก้วกันจารุ
8 G-A98-0069-E0004155-00 กฤติมา  โฆสิตสมิต
9 G-A98-0069-E0004392-00 กฤษณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
10 G-A98-0069-E0003216-00 กฤษณา  ไพฑูรย์
11 G-A98-0069-E0003385-00 กวี  จงกิจถาวร
12 G-A98-0069-E0003218-00 กอบแก้ว  แผนสท้าน
13 G-A98-0069-E0003387-00 กัญณัฎฐ  บุตรดี
14 G-A98-0069-E0003666-00 กัมพล  (ศิวกร) เสนสอน
15 G-A98-0069-E0002112-00 กัลยาณ์  ธรรมปรีชาไว
16 G-A98-0069-E0002114-00 กาญจนา  บุนปาน
17 G-A98-0069-E0003390-00 กานต์  เหมสมิติ
18 G-A98-0069-E0004156-00 กำธร  ธนวิภูษิต
19 G-A98-0069-E0002118-00 กิตติ  ไกรฤกษ์
20 G-A98-0069-E0003698-00 กิตตินันท์  นาคทอง
21 G-A98-0069-E0004040-00 กิตติพงศ์  นโรปการณ์
22 G-A98-0069-E0003108-00 กิตติพงษ์  ตรีเมฆ
23 G-A98-0069-E0003222-00 กุลนธี  นวลย้อย
24 G-A98-0069-E0002773-00 เกริก  เขมะบุลกุล
25 G-A98-0069-E0003097-00 เกริกชัย  ซุ่นพงศ์
26 G-A98-0069-E0002126-00 เกรียงไกร  บัวศรี
27 G-A98-0069-E0003065-00 เกรียงไกร  ภู่ระย้า
28 G-A98-0069-E0004350-00 เกรียงศักดิ์  เยี่ยงศุภพานนทร์
29 G-A98-0069-E0004331-00 เกษตร  ชนะเสรีชัย
30 G-A98-0069-E0003612-00 เกษมณี  นันทรัตนพงษ์
31 G-A98-0069-E0004138-00 โกวิท  คงหาสุข
32 G-A98-0069-E0002825-00 โกศล  นาคาชล
33 G-A98-0069-E0003225-00 ไกรเลิศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
34 G-A98-0069-E0004160-00 ไกรสีห์  พุธรักษา
35 G-A98-0069-E0004161-00 ไกรสีห์  เวชรักษ์
36 G-A98-0069-E0003822-00 ขนิษฐา  สุโกมล
37 G-A98-0069-E0003667-00 ขุนทอง  ลอเสรีวานิช
38 G-A98-0069-E0004162-00 ขุนพล  พรหมแพทย์
39 G-A98-0069-E0002137-00 เขมชาติ  ชวนะธิต
40 G-A98-0069-E0004042-00 คณาธิศ  ศรีหิรัญเดช
41 G-A98-0069-E0003228-00 คณาภพ  ทองมั่ง
42 G-A98-0069-E0004163-00 คำนูณ  สิทธิสมาน
43 G-A98-0069-E0004164-00 คำรณ  ขันธชวนะ
44 G-A98-0069-E0003702-00 จตุรงค์  ปทุมานนท์
45 G-A98-0069-E0003229-00 จรรยารักษ์  วิโรจน์สกุล
46 G-A98-0069-E0004341-00 จรัญ  ชุ่มเงิน
47 G-A98-0069-E0003919-00 จรัญ  พงษ์จีน
48 G-A98-0069-E0004351-00 จรัญ  ยั่งยืน
49 G-A98-0069-E0003230-00 จรินทร์  นุชนิศากร
50 G-A98-0069-E0002891-00 จริยา  พันธ์ศรี
51 G-A98-0069-E0004165-00 จเร  ขำอรุณ
52 G-A98-0069-E0003703-00 จเร  รัตนราตรี
53 G-A98-0069-E0004166-00 จักรกฤษณ์  ศรีตระเวณ
54 G-A98-0069-E0002150-00 จักรพันธ์  วงศ์สลับสี
55 G-A98-0069-E0002151-00 จักรฤทธิ์  นาคเสวี
56 G-A98-0069-E0003876-00 จักรี  ผดุงขันธ์
57 G-A98-0069-E0003075-00 จันดารา  อุดมสิน
58 G-A98-0069-E0003704-00 จันทนา  เชียงทอง
59 G-A98-0069-E0003406-00 จันทร์ทิพย์  เทศรงค์ทอง
60 G-A98-0069-E0002156-00 จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ
61 G-A98-0069-E0002157-00 จันทิมา  ตันตราภรณ์
62 G-A98-0069-E0002158-00 จันทิมา  สุขสมพืช
63 G-A98-0069-E0002795-00 จารึก  เรืองเกษม
64 G-A98-0069-E0004325-00 จารุวรรณ  อินทรายุธ
65 G-A98-0069-E0004167-00 จำนงค์  จันทรสำเภา
66 G-A98-0069-E0002160-00 จำรัตน์  พูลทรัพย์
67 G-A98-0069-E0002161-00 จิตตนาถ  ลิ้มทองกุล
68 G-A98-0069-E0003668-00 จิตปภาส  ปริญญากุล
69 G-A98-0069-E0004399-00 จิตมณี  มณีคำ
70 G-A98-0069-E0004168-00 จิตวดี  เพ็งมาก
71 G-A98-0069-E0002163-00 จินตนา  จันทร์ไพบูลย์
72 G-A98-0069-E0004171-00 จิรพรรณ  บุญหนุน
73 G-A98-0069-E0004027-00 จิรภัทร  เจริญพูล
74 G-A98-0069-E0004289-00 จิรวรรณ  โรจนพรทิพย์
75 G-A98-0069-E0003975-00 จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์
76 G-A98-0069-E0003618-00 จิระพงศ์  เต็มเปี่ยม
77 G-A98-0069-E0002170-00 จิรากร  พุ่มพวง
78 G-A98-0069-E0003410-00 จิราวัฒน์  จารุพันธ์
79 G-A98-0069-E0003599-00 จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง
80 G-A98-0069-E0004172-00 จีระชัย   ธนโสภณ
81 G-A98-0069-E0002174-00 จุฑานันทน์  บุญทราหาญ
82 G-A98-0069-E0004315-00 จุรีรัตน์  ทิมากูร
83 G-A98-0069-E0004020-00 จุไรวรรณ  วงศาสนธ์
84 G-A98-0069-E0002175-00 จุฬาภรณ์  กุดวิเทศ
85 G-A98-0069-E0003710-00 เจตนา  จนิษฐ
86 G-A98-0069-E0002830-00 เจริญชัย  อุดมพาณิชวงศ์
87 G-A98-0069-E0004174-00 ฉลวย  เหรียญทอง
88 G-A98-0069-E0002179-00 ฉลาด  จันทร์เดช
89 G-A98-0069-E0003235-00 ฉัตรชัย  ธนจินดาเลิศ
90 G-A98-0069-E0004175-00 เฉลิมชัย  ยอดมาลัย
91 G-A98-0069-E0004177-00 ชฎิล  เทพวัลย์
92 G-A98-0069-E0003669-00 ชนะ  ผาสุกสกุล
93 G-A98-0069-E0003711-00 ชนิดา  สระแก้ว
94 G-A98-0069-E0004150-00 ชนิตา  งามเหมือน
95 G-A98-0069-E0004178-00 ชนิตา  ภระมรทัต
96 G-A98-0069-E0002187-00 ชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี
97 G-A98-0069-E0003127-00 ช่อทิพย์  คลี่แก้ว
98 G-A98-0069-E0003418-00 ชัชพัชร  ทองกรณ์
99 G-A98-0069-E0003976-00 ชัย  งามเมืองแมน
100 G-A98-0069-E0002189-00 ชัยยศ  สำราญพันธ์
101 G-A98-0069-E0003620-00 ชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม
102 G-A98-0069-E0003713-00 ชัยวัฒน์  อยู่น้อย
103 G-A98-0069-E0003077-00 ชัยสิทธิ์  รอดทอง
104 G-A98-0069-E0003422-00 ชาญชัย  สงวนวงศ์
105 G-A98-0069-E0002195-00 ชาญชัย  หลำสำเริง
106 G-A98-0069-E0004323-00 ชาญยุทธ  ปะวะขัง
107 G-A98-0069-E0002196-00 ชาญวิทย์  ทานกระโทก
108 G-A98-0069-E0002198-00 ชาติชาย  ศิริพัฒน์
109 G-A98-0069-E0002199-00 ชานัญ  ถือนิล
110 G-A98-0069-E0003621-00 ชาย  ปถะคามินทร์
111 G-A98-0069-E0002202-00 ชาลินี  แก้วคงคา
112 G-A98-0069-E0004337-00 ชาลี  นวธราดล
113 G-A98-0069-E0004352-00 ชำนาญ  ไชยศร
114 G-A98-0069-E0004398-00 ชิงชัย  รุ่งละโภ
115 G-A98-0069-E0003238-00 ชิษณุชา  เรืองศิริ
116 G-A98-0069-E0003424-00 ชีวรัตน์  กิจนภาธนพงศ์
117 G-A98-0069-E0003086-00 ชุติมณฑน์  ศรีขำ
118 G-A98-0069-E0004179-00 ชุติมา  ซุ้นเจริญ
119 G-A98-0069-E0003622-00 ชุติมา  นิ่มสุวรรณสิน
120 G-A98-0069-E0003239-00 ชุติมา  นุ่นมัน
121 G-A98-0069-E0004403-00 ชุติมา  บูรณรัชดา
122 G-A98-0069-E0004035-00 ชุมพล  แก้วแจ่ม
123 G-A98-0069-E0003170-00 ชุลีพร  แฟ้มคลองขอม
124 G-A98-0069-E0004045-00 ชุลีพร  อร่ามเนตร
125 G-A98-0069-E0002900-00 ชูชัย  สระแก้ว
126 G-A98-0069-E0004182-00 เชวง  ภริตานนท์
127 G-A98-0069-E0002212-00 เชาวลี  ชุมขำ
128 G-A98-0069-E0004185-00 เชิดศักดิ์  วุ่นบำรุง
129 G-A98-0069-E0003241-00 โชคชัย  บุญยะกลัมพะ
130 G-A98-0069-E0004186-00 โชติ  พุฒวันเพ็ญ
131 G-A98-0069-E0003715-00 ไชยชม  ฟูสินไพบูลย์
132 G-A98-0069-E0002216-00 ไชยรัตน์  ส้มฉุน
133 G-A98-0069-E0004187-00 ไชยา  แก้วหาญ
134 G-A98-0069-E0003242-00 ญาณาธิป  พึ่งแย้ม
135 G-A98-0069-E0003716-00 ฐานวัฒน์  วรประสิทธิ์ชัย
136 G-A98-0069-E0003601-00 ฐานิศร์  สมิตานนท์
137 G-A98-0069-E0004188-00 ฐิตาภา  ทรงเผ่า
138 G-A98-0069-E0004353-00 ฐิติรัตน์  สังข์เมือง
139 G-A98-0069-E0004189-00 ฐิติวรรณ  ไสวแสนยากร
140 G-A98-0069-E0004191-00 ณรงค์  ทรัพย์คงอยู่
141 G-A98-0069-E0004354-00 ณรงค์  สัจจะภูริภูมิ
142 G-A98-0069-E0002228-00 ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์
143 G-A98-0069-E0004192-00 ณรนารถ  บุญเย็น
144 G-A98-0069-E0003928-00 ณัชชารีย์  วิเชียรรัตน์
145 G-A98-0069-E0003718-00 ณัฎฐ์  แก้วปัด
146 G-A98-0069-E0004339-00 ณัฎฐณิชา  ธนฉันท์
147 G-A98-0069-E0004047-00 ณัฎฐาภรณ์  เพิ่มศรีสุข
148 G-A98-0069-E0004344-00 ณัฏฐพัชร  ทัศนรุ่งเรือง
149 G-A98-0069-E0004193-00 ณัฏฐ์พิชญ์  วงษ์สง่า
150 G-A98-0069-E0004395-00 ณัฐชา  เผือกพงษ์
151 G-A98-0069-E0004343-00 ณัฐดนัย  ใหม่ซ้อน
152 G-A98-0069-E0004049-00 ณัฐพร  รุจิวรรณ์
153 G-A98-0069-E0003172-00 ณัฐพล  ศรีภิรมย์
154 G-A98-0069-E0003059-00 ณัฐยา  มหาเทียน
155 G-A98-0069-E0002834-00 ณิฌา  ฐิติชีวิน
156 G-A98-0069-E0003670-00 ดรงค์  ฤทธิปัญญา
157 G-A98-0069-E0004195-00 ดรุณี  ไทยกมล
158 G-A98-0069-E0003627-00 ดวงพร  ลิ้มทองกุล
159 G-A98-0069-E0002909-00 ดวงฤทัย  ผ่องใส
160 G-A98-0069-E0003438-00 ดารากร  วงศ์ประไพ
161 G-A98-0069-E0004196-00 ดาริน  โชสูงเนิน
162 G-A98-0069-E0004389-00 ดารินทร์  หอวัฒนกุล
163 G-A98-0069-E0002237-00 ดาวเรือง  วรจินดา
164 G-A98-0069-E0002238-00 ดำฤทธิ์  วิริยะกุล
165 G-A98-0069-E0002241-00 ดิษนีย์  นาคเจริญ
166 G-A98-0069-E0003252-00 เดชา  ชนะโชติ
167 G-A98-0069-E0003853-00 เดชาธร  แสงศัพท์
168 G-A98-0069-E0004117-00 ตวงศักดิ์  ชื่นสินธุวล
169 G-A98-0069-E0004200-00 เติมศักดิ์  เฉลิมพลานุภาพ
170 G-A98-0069-E0004115-00 ทรงวิทย์  ดลประสิทธิ์
171 G-A98-0069-E0004202-00 ทวี  สุวรรณพัฒน์
172 G-A98-0069-E0004404-00 ทวีศักดิ์  ชิตทัพ
173 G-A98-0069-E0004203-00 ทวีศักดิ์  อ่อนละมุน
174 G-A98-0069-E0002260-00 ทิพวิมล  จันทาทับ
175 G-A98-0069-E0003816-00 เทียมใจ  ทองเมือง
176 G-A98-0069-E0004355-00 ธนกฤต  กอแก้ววิเชียร
177 G-A98-0069-E0003175-00 ธนกฤต  แก้วโกริยะ
178 G-A98-0069-E0004205-00 ธนจักร  กมล
179 G-A98-0069-E0004206-00 ธนพร  วัฒนสุวกุล
180 G-A98-0069-E0003023-00 ธนพล  ปิยสิรานนท์
181 G-A98-0069-E0004051-00 ธนัชพงศ์  คงสาย
182 G-A98-0069-E0004356-00 ธนิดา  สนธิพิจิตร
183 G-A98-0069-E0002791-00 ธนิตา  อิสรา
184 G-A98-0069-E0004207-00 ธรรเกียรติ  กันอริ
185 G-A98-0069-E0003630-00 ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว
186 G-A98-0069-E0004357-00 ธวัชชัย  ขันทะชา
187 G-A98-0069-E0002270-00 ธวัชชัย  ปุณณะรัตน์
188 G-A98-0069-E0004208-00 ธานี  พงษ์โกศล
189 G-A98-0069-E0003725-00 ธิดารัตน์  เย็นสงค์
190 G-A98-0069-E0004358-00 ธิดารัตน์  ลอย
191 G-A98-0069-E0004387-00 ธีรเดช  เอี่ยมสำราญ
192 G-A98-0069-E0004322-00 ธีรนัย  จารุวัสตร์
193 G-A98-0069-E0004209-00 ธีรพงษ์  เอกโชติ
194 G-A98-0069-E0003451-00 ธีรวัฒน์  ธรรมสกุล
195 G-A98-0069-E0002280-00 ธีระชัย  ทองเสน
196 G-A98-0069-E0003259-00 ธีระพงษ์  เหลืองทองกุล
197 G-A98-0069-E0002282-00 น.รินี  เรืองหนู
198 G-A98-0069-E0004405-00 นคร  ดวงศรี
199 G-A98-0069-E0004052-00 นพดล  ศรีทวีกาศ
200 G-A98-0069-E0002914-00 นพพร  เจริญเปี่ยม
201 G-A98-0069-E0002289-00 นพภาภรณ์  เกตุพิจิตร
202 G-A98-0069-E0002293-00 นภาพร  แจ่มจันทร์
203 G-A98-0069-E0004359-00 นภาพร  ดำเนินสกุลชัย
204 G-A98-0069-E0002297-00 นริศรา  สุทธิคำ
205 G-A98-0069-E0003126-00 นฤมล  ไชยขันธ์
206 G-A98-0069-E0004340-00 นลินี  กุลประสิทธิ์
207 G-A98-0069-E0003264-00 นวลสวาท  เพิ่มเพ็ชร์
208 G-A98-0069-E0003935-00 นันทนีย์  นราภินนท์
209 G-A98-0069-E0003265-00 นันทภรณ์  แพพ่วง
210 G-A98-0069-E0002301-00 นาตยา  คชินทร
211 G-A98-0069-E0002302-00 นาตยา  เชษฐโชติรส
212 G-A98-0069-E0004212-00 นาตยา  บุญเลิศสิทธิเดช
213 G-A98-0069-E0003458-00 นารีนาฎ  ภัยวิมุติ
214 G-A98-0069-E0004054-00 น้ำฝน  บำรุงศิลป์
215 G-A98-0069-E0004291-00 นิตยา  นัดทะยาย
216 G-A98-0069-E0003268-00 นิติ  โมราวรรณ
217 G-A98-0069-E0003459-00 นิพนธ์  วิรยศิริ
218 G-A98-0069-E0003460-00 นิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์
219 G-A98-0069-E0003063-00 นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยน
220 G-A98-0069-E0003269-00 นิรมล  ธีระจินต์
221 G-A98-0069-E0004360-00 นิรันดร์  เยาวภา
222 G-A98-0069-E0004055-00 นิรันศักดิ์  บุญจันทร์
223 G-A98-0069-E0003631-00 นุชรัตน์  ผลหิรัญกิจ
224 G-A98-0069-E0003732-00 นุสรา  พินิจพงศ์
225 G-A98-0069-E0003936-00 นุสรา  อินทร์น้อย
226 G-A98-0069-E0004406-00 เนาวรัตน์  สุขสำราญ
227 G-A98-0069-E0004316-00 แน่งน้อย  ชัยรัตน์มโนกร
228 G-A98-0069-E0003937-00 บดินทร์  ศักดาเยี่ยงยงค์
229 G-A98-0069-E0002319-00 บรรยงค์  สุวรรณผ่อง
230 G-A98-0069-E0002320-00 บวร  ศรีทรงวุฒิ
231 G-A98-0069-E0003184-00 บังอร  ธงทอง
232 G-A98-0069-E0003273-00 บังอร  ราชสิงโห
233 G-A98-0069-E0003733-00 บัญชา  จันทร์สมบูรณ์
234 G-A98-0069-E0003734-00 บัณฑิต  จันทร์เฮง
235 G-A98-0069-E0004213-00 บัณฑิต  จันทศรีคำ
236 G-A98-0069-E0004214-00 บุญกลม  ดงบังสถาน
237 G-A98-0069-E0002325-00 บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์
238 G-A98-0069-E0003736-00 บุญลาภ  ภูสุวรรณ
239 G-A98-0069-E0002329-00 บุตรดา  ศรีเลิศชัย
240 G-A98-0069-E0004056-00 บุษกร  ภู่แส
241 G-A98-0069-E0003738-00 เบ็ญจวรรณ  รัตนวิจิตร
242 G-A98-0069-E0002332-00 ปฏินันท์  สันติเมทนีดล
243 G-A98-0069-E0004394-00 ปฏิภัทร  จันทร์ทอง
244 G-A98-0069-E0003817-00 ปนัดดา  เหล่าชูวงศ์
245 G-A98-0069-E0003469-00 ปรวิทย์  เจนสมุทร
246 G-A98-0069-E0003986-00 ประคองจิต  ไชยชนะ
247 G-A98-0069-E0004129-00 ประชิต  ควรพูนผล
248 G-A98-0069-E0003939-00 ประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์
249 G-A98-0069-E0004216-00 ประนอม  บุญล้ำ
250 G-A98-0069-E0002337-00 ประพันธ์  จินดาเลิศอุดมดี
251 G-A98-0069-E0004217-00 ประพันธ์  บุญยเกียรติ
252 G-A98-0069-E0004218-00 ประพันธ์  สุขทะใจ
253 G-A98-0069-E0004219-00 ประไพ  ไกรสรโกวิทย์
254 G-A98-0069-E0003282-00 ประภา  เหตระกูล ศรีนวลนัด
255 G-A98-0069-E0004361-00 ประวิทย์  พูลขุมทรัพย์
256 G-A98-0069-E0002346-00 ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์
257 G-A98-0069-E0002814-00 ประสัยห์  จารุรัตน์
258 G-A98-0069-E0003188-00 ประเสริฐ  คำพลงาม
259 G-A98-0069-E0004029-00 ประเสริฐ  ปรีกลาง
260 G-A98-0069-E0004058-00 ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล
261 G-A98-0069-E0002351-00 ประหยัด  คูณสมบัติ
262 G-A98-0069-E0004221-00 ประหยัด  เวศนารัตน์
263 G-A98-0069-E0002353-00 ปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์
264 G-A98-0069-E0003286-00 ปราโมทย์  ฝ่ายอุประ
265 G-A98-0069-E0003074-00 ปริญญา  ช้างเสวก
266 G-A98-0069-E0002923-00 ปริศนา  ทับดวง
267 G-A98-0069-E0002356-00 ปรีชา  ชัยยาโลม
268 G-A98-0069-E0003288-00 ปรีชา  ภูริวัฒนากิจ
269 G-A98-0069-E0003742-00 ปรีชา  หยั่งทะเล
270 G-A98-0069-E0002357-00 ปรียา  ชื่นทรวง
271 G-A98-0069-E0003476-00 ปรุง  ปัญญาประดิษฐ์
272 G-A98-0069-E0004388-00 ปัญจภัทร  อังคสุวรรณ
273 G-A98-0069-E0003637-00 ปัทมนันท์  ขำอรุณ
274 G-A98-0069-E0004222-00 ปาณี  ชีวาภาคย์
275 G-A98-0069-E0003848-00 ปานใจ  ปิ่นจินดา
276 G-A98-0069-E0003478-00 ปาริชาติ  เฉลิมศรี
277 G-A98-0069-E0004143-00 ปาริชาติ  บุญเอก
278 G-A98-0069-E0003744-00 ปาริชาติ  ป่าเขตต์
279 G-A98-0069-E0004223-00 ปิยะโชค  ตั้งมั่นสุจริตกุล
280 G-A98-0069-E0003481-00 ปิยะนันท์  ขุนทอง
281 G-A98-0069-E0003745-00 ปุณญาดา  มะจิ๊
282 G-A98-0069-E0002367-00 เปี่ยมศักดิ์  สุวรรณ
283 G-A98-0069-E0003592-00 ผ่องพรรณ  จงยศยิ่ง
284 G-A98-0069-E0003048-00 ผาณิต  นิลนคร
285 G-A98-0069-E0002368-00 พงษ์เทพ  ทับบุรี
286 G-A98-0069-E0004030-00 พงษ์ธร  กิจเจริญยิ่ง
287 G-A98-0069-E0003295-00 พงษธร  พุกรัดกรุด
288 G-A98-0069-E0002373-00 พงษ์ศักดิ์  พิพิธพงศ์พัฒน์
289 G-A98-0069-E0004362-00 พชร  สมุทวณิช
290 G-A98-0069-E0004061-00 พณัฐสิทธิ์  (พิชัย) ศรีรัตนวงศ์
291 G-A98-0069-E0002376-00 พนมพร  นุกูลรักษ์
292 G-A98-0069-E0002377-00 พนอ  หลิมไทยงาม
293 G-A98-0069-E0004407-00 พนิตนันท์  วงศ์ดำ
294 G-A98-0069-E0002380-00 พรประไพ  เสือเขียว
295 G-A98-0069-E0004224-00 พรพรรณ  พจนพริ้ง
296 G-A98-0069-E0002381-00 พรพรรณ  พูลเกษม
297 G-A98-0069-E0004363-00 พรรณี  อมรวิพุธพนิช
298 G-A98-0069-E0002927-00 พลพิบูล  เพ็งแจ่ม
299 G-A98-0069-E0002929-00 พสุพล  ชัยมงคลทรัพย์
300 G-A98-0069-E0004036-00 พัชรพรรณ  โอภาสพินิจ
301 G-A98-0069-E0004400-00 พัชร์สิตา  พงษ์โกศล
302 G-A98-0069-E0002386-00 พัชรินทร์  สารพูนทรัพย์
303 G-A98-0069-E0004065-00 พัชรี  ผจงกิจพิพัฒน์
304 G-A98-0069-E0002388-00 พัฒนพันธุ์  วงษ์พันธุ์
305 G-A98-0069-E0004226-00 พัฒนะพงศ์  จันทรานนทวงศ์
306 G-A98-0069-E0004227-00 พันธ์ศักดิ์  ไม้เขียว
307 G-A98-0069-E0004408-00 พัสสรวง  นรเทพไพศาล
308 G-A98-0069-E0002393-00 พานิช  บัณฑราภิวัตน์
309 G-A98-0069-E0003083-00 พิกุล  จันทวิชญสุทธิ์
310 G-A98-0069-E0003058-00 พิชชานี  การวุฒิ
311 G-A98-0069-E0002394-00 พิชญะ  วงษ์ฟัก
312 G-A98-0069-E0003750-00 พิเชษฐ์  ชูรักษ์
313 G-A98-0069-E0003301-00 พิเชษฐ์  ณ นคร
314 G-A98-0069-E0004068-00 พิเชษฐ์  รื่นกลิ่น
315 G-A98-0069-E0003875-00 พิบูลย์  ลี้สุขสม
316 G-A98-0069-E0003303-00 พิมพ์ปวีณ์  แซ่เตียว
317 G-A98-0069-E0004230-00 พิมพ์พัดชา  กาคำ
318 G-A98-0069-E0003489-00 พิสิฐ  ภูตินันท์
319 G-A98-0069-E0003818-00 พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากลุ
320 G-A98-0069-E0003305-00 พีรยุ  ดีประเสริฐ
321 G-A98-0069-E0003990-00 พีรวัส  อนุอัน (ว่าที่ ร.ต.)
322 G-A98-0069-E0003121-00 พีระพรรณ  พิสิฐชัยรักษ์
323 G-A98-0069-E0004313-00 พุทธชาติ  แซ่เฮ้ง
324 G-A98-0069-E0002932-00 พูนทรัพย์  ทองทาบ
325 G-A98-0069-E0002413-00 เพ็ญทิพย์  อักษรเนียม
326 G-A98-0069-E0003306-00 เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว
327 G-A98-0069-E0003901-00 เพ็ญลักษณ์  ภักดีเจริญ
328 G-A98-0069-E0003752-00 เพลินฤดี  ศรีรัตนตาปี
329 G-A98-0069-E0004302-00 ไพรัช  มิ่งขวัญ
330 G-A98-0069-E0003493-00 ไพโรจน์  โฉลกคงถาวร
331 G-A98-0069-E0004069-00 ไพศาล  ชัยเพชร
332 G-A98-0069-E0003754-00 ไพสันติ์  พรหมน้อย
333 G-A98-0069-E0004231-00 ภมร  มานะพรชัย
334 G-A98-0069-E0004409-00 ภักดี  วีระรัตน์
335 G-A98-0069-E0004391-00 ภัทรชัย  ปรีชาพานิช
336 G-A98-0069-E0004330-00 ภัทรดา  มณี
337 G-A98-0069-E0004410-00 ภัทระ  คำพิทักษ์
338 G-A98-0069-E0003309-00 ภัทราพร  โพธิอาศน์
339 G-A98-0069-E0004232-00 ภันทิลา  ศรีขำ
340 G-A98-0069-E0003877-00 ภาคภูมิ  ภู่กาญจน์
341 G-A98-0069-E0004364-00 ภาณุพงศ์  ส่องสว่าง
342 G-A98-0069-E0004393-00 ภานุมาศ  สงวนวงศ์
343 G-A98-0069-E0003311-00 ภิญโญ  อัศวสันติชัย
344 G-A98-0069-E0003756-00 ภูพาน  ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์
345 G-A98-0069-E0002427-00 ภูริพรรธน์  ตุลยธรวงศ์
346 G-A98-0069-E0003885-00 ภูษณิศา  สัญญารักษกุล
347 G-A98-0069-E0004365-00 ภูษา  นิลภู
348 G-A98-0069-E0003497-00 มงคล  บางประภา
349 G-A98-0069-E0004366-00 มฏนาวดี  เมนะคงคา
350 G-A98-0069-E0002430-00 มณฑา  ศรีสุข
351 G-A98-0069-E0002935-00 มณเฑียร  อินทะเกตุ
352 G-A98-0069-E0004367-00 มณสิการ  รามจันทร์
353 G-A98-0069-E0002431-00 มณีรัตน์  มีนา
354 G-A98-0069-E0004233-00 มณีรัตน์  สว่างคำ
355 G-A98-0069-E0002936-00 มธุริดา  รัตนอุบล
356 G-A98-0069-E0004234-00 มนเฑียร  พานทอง
357 G-A98-0069-E0004368-00 มนตรี  จุ้ยม่วงศรี
358 G-A98-0069-E0003947-00 มนตรี  ไม้จีน
359 G-A98-0069-E0002435-00 มนตรี  ร่มรุกข์
360 G-A98-0069-E0004235-00 มนัส  อุดร
361 G-A98-0069-E0002442-00 มยุรี  พัวศิริมิตร
362 G-A98-0069-E0004369-00 มยุรี  วนะสุขสถิตย์
363 G-A98-0069-E0002938-00 มยุรี  โสตถิชัยอาภรณ์
364 G-A98-0069-E0004237-00 มะลิวัณย์  ยงยุทธ
365 G-A98-0069-E0004074-00 มานพ  ชูแสง
366 G-A98-0069-E0003949-00 มานิจ  โมฬีชาติ
367 G-A98-0069-E0003760-00 มาริสา  ช่อกระถิน
368 G-A98-0069-E0004386-00 เมตตา  ทับทิม
369 G-A98-0069-E0004411-00 แมน  น้อยพิทักษ์
370 G-A98-0069-E0004240-00 ยงยุทธ  ขวัญมงคล
371 G-A98-0069-E0004241-00 ยิ่งศักดิ์  ตรงต่อศักดิ์
372 G-A98-0069-E0002453-00 ยุทธเดช  ชื่นทรวง
373 G-A98-0069-E0004328-00 ยุทธนา  บุตรโต
374 G-A98-0069-E0004321-00 ยุพิน  พงษ์ทอง
375 G-A98-0069-E0003318-00 ยุพิน  แสงฉาย
376 G-A98-0069-E0002457-00 ยุวนันต์  สวัสดิ์วงษ์
377 G-A98-0069-E0004317-00 เยาวนา  หลิมเลิศรัตน์
378 G-A98-0069-E0003820-00 เยาวริน  แก่นภักดี
379 G-A98-0069-E0002461-00 โยธิน  พรหมชัย
380 G-A98-0069-E0004370-00 รณชาติ  บุตรแสนคม
381 G-A98-0069-E0004242-00 รวีนาถ  โรจวิภาค
382 G-A98-0069-E0003193-00 รสพร  จิรประณีต
383 G-A98-0069-E0002464-00 ระวิวรรณ  ธำรงวินิจฉัย
384 G-A98-0069-E0004243-00 รังษี  จีนะธงประดิษฐ์
385 G-A98-0069-E0002945-00 รังสรรค์  สว่างศรี
386 G-A98-0069-E0004244-00 รังสีไชย  มณีโชติ
387 G-A98-0069-E0003045-00 รัชนี  วงศ์ลาโพธิ์
388 G-A98-0069-E0004294-00 รัญชน์  วังวิบูลย์
389 G-A98-0069-E0003508-00 รัฐปัถย์  เสถียรภูริภาคย์
390 G-A98-0069-E0003509-00 รัตนกมล  วงศ์เครือศร
391 G-A98-0069-E0004371-00 รัตน์ติกรณ์  จารุเกษตรวิทย์
392 G-A98-0069-E0003764-00 รัตนา  เตชะเสาวภาคย์
393 G-A98-0069-E0003510-00 รัตนา  ฤทธิงาม
394 G-A98-0069-E0003062-00 รัตนาภรณ์  มีสิงขร
395 G-A98-0069-E0002472-00 รุ่งชัย  คงสุข
396 G-A98-0069-E0002475-00 รุ่งโรจน์  ขันธ์แก้ว
397 G-A98-0069-E0002479-00 ฤดี  พิริยะพงษ์พันธ์
398 G-A98-0069-E0003323-00 ลฎาภา  ทิวะสิงห์
399 G-A98-0069-E0002483-00 ลักขณา  ธรรมรักษา
400 G-A98-0069-E0003514-00 ลักษณะศักดิ์  โรหิตาจล
401 G-A98-0069-E0003902-00 ลักษ์โตเย่น  วุฒิศักดิ์
402 G-A98-0069-E0002485-00 ลัดดา  ธนวิชากร
403 G-A98-0069-E0003767-00 ลำยอง  ปกป้อง
404 G-A98-0069-E0003768-00 เลขา  เกลี้ยงเกลา
405 G-A98-0069-E0003195-00 วชิร  สายจำปา
406 G-A98-0069-E0003517-00 วชิรหัตถ์  นามบุตร
407 G-A98-0069-E0004338-00 วรกร  เข็มทองวงศ์
408 G-A98-0069-E0004245-00 วรณ  คล้ายพงษ์
409 G-A98-0069-E0004324-00 วรทัศน์  กองทรัพย์โต
410 G-A98-0069-E0002491-00 วรพจน์  เที่ยงตรง
411 G-A98-0069-E0003648-00 วรพล  เขตต์บรรพต
412 G-A98-0069-E0003049-00 วรพล  เพชรสุทธิ์
413 G-A98-0069-E0004401-00 วรรณกิจ  ตันติฉันทะวงศ์
414 G-A98-0069-E0002492-00 วรรณทนา  ธนาวรรณกิจ
415 G-A98-0069-E0002494-00 วรรณภา  งามสมวงษ์
416 G-A98-0069-E0003519-00 วรรณศิริ  วงศ์วานิช
417 G-A98-0069-E0004078-00 วรรณี  ห่อวโนทยาน
418 G-A98-0069-E0002495-00 วรรธะนี  มหาวุฒิวงศ์
419 G-A98-0069-E0004246-00 วรลักษณ์  อโนทัยสินทวี
420 G-A98-0069-E0003521-00 วรวุฒิ  เดือนขาว
421 G-A98-0069-E0004247-00 วรสิร์ศรี  รัตนสาขา
422 G-A98-0069-E0003995-00 วรันธร  รุ่งเลิศ
423 G-A98-0069-E0003066-00 วรางคนาง  สุขม่วง
424 G-A98-0069-E0004112-00 วราภรณ์  กันยาเฮง
425 G-A98-0069-E0002502-00 วราวุธ  คูณสมบัติ
426 G-A98-0069-E0002503-00 วริษฐ์  ลิ้มทองกุล
427 G-A98-0069-E0003884-00 วริษฐา  ภักดี
428 G-A98-0069-E0004248-00 วสันต์  เตชะวงศ์ธรรม
429 G-A98-0069-E0004412-00 วสันต์  บุญนฤธี
430 G-A98-0069-E0002508-00 วัชรินทร์  อิ่มอารมย์
431 G-A98-0069-E0003952-00 วัฒนะชัย  ยะนินทร
432 G-A98-0069-E0004390-00 วัฒนา  ค้ำชู
433 G-A98-0069-E0003649-00 วันชัย  ภมรมานพ
434 G-A98-0069-E0002511-00 วันชัย  วงศ์มีชัย
435 G-A98-0069-E0003953-00 วัลลภ  ชัดแววศรี
436 G-A98-0069-E0002516-00 วัลลภา  เสนาะจิตต์
437 G-A98-0069-E0003150-00 วัสยศ  งามขำ
438 G-A98-0069-E0002856-00 วาทินี  ห้วยแสน
439 G-A98-0069-E0003330-00 วาสนา  นิภากรพันธ์ (เเพชรเกตุ)
440 G-A98-0069-E0003331-00 วาสนา  พันธ์ครู (อมาตยกุล)
441 G-A98-0069-E0004249-00 วิจิตร  พหลสิทธิ์
442 G-A98-0069-E0004250-00 วิจิตรา  บุณยพรหม
443 G-A98-0069-E0003777-00 วิชัย  สอนเรือง
444 G-A98-0069-E0003093-00 วิชัย  เสาร์หิรัญเมธี
445 G-A98-0069-E0003526-00 วิชัย  แสงทวีป
446 G-A98-0069-E0002957-00 วิชาตรี  ทับดวง
447 G-A98-0069-E0004252-00 วิชิต  สุขพัฒน์
448 G-A98-0069-E0002530-00 วิเชียร  ดอนก้อนไพร
449 G-A98-0069-E0004372-00 วิเชียร  เส็นหละ
450 G-A98-0069-E0002532-00 วิญญู  ศรีนาง
451 G-A98-0069-E0003529-00 วิฑูร  พึงประเสริฐ
452 G-A98-0069-E0004253-00 วิทยา  นาคธร
453 G-A98-0069-E0004141-00 วินัย  งอกอ่อน
454 G-A98-0069-E0003098-00 วิบูลย์  อัศวชานนท์
455 G-A98-0069-E0002537-00 วิภา  เทพศิริ
456 G-A98-0069-E0002782-00 วิภาวรรณ  หาญชนะ
457 G-A98-0069-E0003333-00 วิมล  ทัศนบริบูรณ์
458 G-A98-0069-E0002539-00 วิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย
459 G-A98-0069-E0004081-00 วิมุตตา  ทอมสิน
460 G-A98-0069-E0004082-00 วิโรจพันธ์  อนันต์ภิรมย์ริ่น
461 G-A98-0069-E0004255-00 วิศิษฎ์  แสงเมือง
462 G-A98-0069-E0004256-00 วิษณุ  โชลิตกุล
463 G-A98-0069-E0004000-00 วิษณุ  นกนาค
464 G-A98-0069-E0003779-00 วิษณุ  นุ่นทอง
465 G-A98-0069-E0004083-00 วิษณุพงษ์  หิญชีระนันท์
466 G-A98-0069-E0004345-00 วีณา  โดมพนานดร
467 G-A98-0069-E0002546-00 วีระ  ประทีปชัยกูร
468 G-A98-0069-E0004258-00 วีระศักดิ์  แป้นสุวรรณ
469 G-A98-0069-E0004257-00 วีระศักดิ์  พงศ์อักษร
470 G-A98-0069-E0002548-00 วุฒิณี  ทับทอง
471 G-A98-0069-E0004259-00 วุฒิพงษ์  หลักคำ
472 G-A98-0069-E0004326-00 ศจีมาศ  คงธนาไพบูลย์
473 G-A98-0069-E0003886-00 ศชากานท์  แก้วแพร่
474 G-A98-0069-E0004142-00 ศมทัตต์  ไรแสง
475 G-A98-0069-E0004373-00 ศราวุธ  ดีหมื่นไวย์
476 G-A98-0069-E0003651-00 ศรีชัย  เรืองไรรัตนกุล
477 G-A98-0069-E0003118-00 ศรีสมพงษ์  วาจาสิทธิ์
478 G-A98-0069-E0002962-00 ศรีสุดา  จันทรสีมา
479 G-A98-0069-E0004287-00 ศศดิศ  ชูชนม์
480 G-A98-0069-E0003067-00 ศศิธร  แย้มศิลา
481 G-A98-0069-E0002552-00 ศศิมา  ดำรงสุกิจ
482 G-A98-0069-E0002553-00 ศะศิมา  ใจชุ่ม
483 G-A98-0069-E0003338-00 ศิรินทิพย์  อรุณเรื่อ
484 G-A98-0069-E0004374-00 ศิรินภา  สมานสุข
485 G-A98-0069-E0004375-00 ศิริพร  วาสะศิริ
486 G-A98-0069-E0002561-00 ศิริโรจน์  ศิริแพทย์
487 G-A98-0069-E0003957-00 ศิลปชัย  ศรีรุ้ง
488 G-A98-0069-E0004263-00 ศึกษา  วงศ์จินดา
489 G-A98-0069-E0002565-00 ศุภกิจ  วัณโณ
490 G-A98-0069-E0004346-00 ศุภเดช  ศักดิ์ดวง
491 G-A98-0069-E0003339-00 ศุภพจน์  สุภาคง
492 G-A98-0069-E0003958-00 ศุภพล  กมลาภิรมย์
493 G-A98-0069-E0004031-00 ศุภภร  รักษาทรัพย์
494 G-A98-0069-E0004333-00 ศุภมาศ  แย้มสรวล
495 G-A98-0069-E0002965-00 ศุภรดา  ญาณพระรักษา
496 G-A98-0069-E0003605-00 ศุภรัตน์  แสงสีทอง
497 G-A98-0069-E0004264-00 ศุภฤกษ์  วิเชียรปัญญา
498 G-A98-0069-E0002807-00 ศุภลักษณ์  หัตถพนม
499 G-A98-0069-E0004348-00 สกนธ์  จินดาวรรณ
500 G-A98-0069-E0003341-00 สดศรี  คุปตะพันธ์
501 G-A98-0069-E0004266-00 สนธิ  ลิ้มทองกุล
502 G-A98-0069-E0003343-00 สนิทสุดา  เอกชัย กองจันทึก
503 G-A98-0069-E0004267-00 สมกฤช  เปรมสุขสวัสดิ์
504 G-A98-0069-E0004268-00 สมเกียรติ  อ่อนวิมล
505 G-A98-0069-E0003784-00 สมแข  ปัญจวงค์
506 G-A98-0069-E0002579-00 สมควร  สีเน
507 G-A98-0069-E0002581-00 สมจิตต์  อิสระพินิจ
508 G-A98-0069-E0004319-00 สมจิตร  ปริปุระ
509 G-A98-0069-E0003785-00 สมชัย  ตั้งมั่นสุจริตกุล
510 G-A98-0069-E0003345-00 สมชัย  ธรฤทธิ์
511 G-A98-0069-E0003894-00 สมชาติ  แซ่เอียะ
512 G-A98-0069-E0002819-00 สมชาติ  นาคหล่อ
513 G-A98-0069-E0004335-00 สมชาย  บุญเหลือ
514 G-A98-0069-E0004269-00 สมชาย  ภาณุไพศาล
515 G-A98-0069-E0004376-00 สมชาย  สุทธิโกเศศ
516 G-A98-0069-E0003786-00 สมถวิล  เทพสวัสดิ์
517 G-A98-0069-E0004377-00 สมปรารถนา  คล้ายวิเชียร
518 G-A98-0069-E0002593-00 สมปอง  แจ่มเกาะ
519 G-A98-0069-E0002594-00 สมพงษ์  ตั้งกฤษณขจร
520 G-A98-0069-E0003120-00 สมพงษ์  สุวรรณจิตกุล
521 G-A98-0069-E0002595-00 สมพงษ์  แหวนจะโป๊ะ
522 G-A98-0069-E0002600-00 สมศักดิ์  นิ่มอนงค์
523 G-A98-0069-E0002601-00 สมศักดิ์  ศรีกำเหนิด
524 G-A98-0069-E0003544-00 สมหมาย  ปาริจฉัตต์
525 G-A98-0069-E0003788-00 สมหมาย  สาตะโยธิน
526 G-A98-0069-E0004378-00 สมัชชา  หุ่นสาระ
527 G-A98-0069-E0004118-00 สมาน  พิมพ์โครต
528 G-A98-0069-E0004270-00 สรญา  จิตพงศ์สถาพร
529 G-A98-0069-E0004286-00 สรัญญา  จงใจหาญ
530 G-A98-0069-E0003903-00 สรัญญา  จันทร์สว่าง
531 G-A98-0069-E0004088-00 สลักจิตร  ผิวพรรณ์
532 G-A98-0069-E0004271-00 สวิชย์  บำรุงสุข
533 G-A98-0069-E0004272-00 สังวร  แก้วถาวร
534 G-A98-0069-E0003056-00 สัจภูมิ  ละออ
535 G-A98-0069-E0003007-00 สันติ  เต๊ะเปีย
536 G-A98-0069-E0003791-00 สายัณห์  พรนันทรัตน์
537 G-A98-0069-E0002801-00 สารภี  นำธรรมวงศ์
538 G-A98-0069-E0002623-00 สาโรจน์  มณีรัตน์
539 G-A98-0069-E0004296-00 สาโรช  เมฆโสภาวรรณกุล
540 G-A98-0069-E0004089-00 สาวิตรี  เล็กมณี
541 G-A98-0069-E0003959-00 สำเนย  ฟูสินไพบูลย์
542 G-A98-0069-E0004091-00 สิตานัน  เตียงเกตุ
543 G-A98-0069-E0003685-00 สิทธิเดช  จันทรศิริ
544 G-A98-0069-E0004379-00 สิรวุฒิ  รวีไชยวัฒน์
545 G-A98-0069-E0003550-00 สิริพร  พานทองถาวร
546 G-A98-0069-E0002633-00 สืบพงษ์  อุณรัตน์
547 G-A98-0069-E0003554-00 สืบศักดิ์  ปลื้มจิตต์
548 G-A98-0069-E0004275-00 สุกัญญา  ศุภกิจอำนวย
549 G-A98-0069-E0004274-00 สุกัญญา  สังฆธรรม
550 G-A98-0069-E0003681-00 สุกัญญา  แสงงาม
551 G-A98-0069-E0002636-00 สุขสันต์  พจนรุ่งวกุล
552 G-A98-0069-E0002637-00 สุขะวุฒิ  วรธรรม
553 G-A98-0069-E0003355-00 สุคนธวิทย์  จังคศิริ
554 G-A98-0069-E0002802-00 สุจิต  เมืองสุข
555 G-A98-0069-E0002820-00 สุจิตรา  วงษ์อัษฎาพร
556 G-A98-0069-E0002643-00 สุชาดา  ปาทาน
557 G-A98-0069-E0002644-00 สุชาดา  รุจิโชค
558 G-A98-0069-E0003357-00 สุชาติ  พิมโคตร
559 G-A98-0069-E0004380-00 สุชาติ  ศรีสุวรรณ
560 G-A98-0069-E0002648-00 สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า
561 G-A98-0069-E0002649-00 สุดใจ  บูรณะกิจ
562 G-A98-0069-E0003559-00 สุดารัตน์  งามพิรุณตระกูล
563 G-A98-0069-E0004277-00 สุทธิวรรณ  ตัญญูพงษ์ปรัชญ์
564 G-A98-0069-E0004413-00 สุธา  ทางดี
565 G-A98-0069-E0004381-00 สุธา  วิเศษสุวรรณภูมิ
566 G-A98-0069-E0004382-00 สุธารัตน์  เกษร
567 G-A98-0069-E0003795-00 สุธิมา  ประดับหิน
568 G-A98-0069-E0002659-00 สุนทร  กุลวัฒนวรพงษ์
569 G-A98-0069-E0003359-00 สุนนต์  คชพันธุ์
570 G-A98-0069-E0003209-00 สุนันทา  ผกาหลง
571 G-A98-0069-E0004133-00 สุนันทา  อินทรดนตรี
572 G-A98-0069-E0003562-00 สุประวัติ  ศริลักษณ์
573 G-A98-0069-E0004119-00 สุปรานี  คงนิรันดรสุข
574 G-A98-0069-E0002998-00 สุพจน์  ศิลปงาม
575 G-A98-0069-E0004127-00 สุพจน์  อุ้ยนอก
576 G-A98-0069-E0003360-00 สุพรรณนา  เจริญผล
577 G-A98-0069-E0004416-00 สุพัฒนา  บุญธรรม
578 G-A98-0069-E0003656-00 สุพัด  ทีปะลา
579 G-A98-0069-E0004414-00 สุภพงษ์  เทียนสี
580 G-A98-0069-E0003797-00 สุภัทรา  บุณยพรหม
581 G-A98-0069-E0002668-00 สุภางค์  ศิริเดช
582 G-A98-0069-E0004397-00 สุภาพ  โพยนอก
583 G-A98-0069-E0002670-00 สุภาพร  มีลาภา
584 G-A98-0069-E0002978-00 สุมนชยา  จึงเจริญศิลป์
585 G-A98-0069-E0002676-00 สุเมธ  จันทะวงศ์
586 G-A98-0069-E0004314-00 สุเมธ  จันสุตะ
587 G-A98-0069-E0004153-00 สุรกิจ  แก้วมรกต
588 G-A98-0069-E0004278-00 สุรชัย  นาเจริญ
589 G-A98-0069-E0004279-00 สุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์
590 G-A98-0069-E0002797-00 สุรเชษฐ์  ศิลานนท์
591 G-A98-0069-E0004097-00 สุรพล  ระวิวงษ์
592 G-A98-0069-E0002683-00 สุรพล  ล่อใจ
593 G-A98-0069-E0002684-00 สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล
594 G-A98-0069-E0004139-00 สุรศักดิ์  ศิริวงศ์
595 G-A98-0069-E0003568-00 สุรัตน์  อัตตะ
596 G-A98-0069-E0003103-00 สุริยะ  คชินทร
597 G-A98-0069-E0004008-00 สุริยา  ปะตะทะโย
598 G-A98-0069-E0003659-00 สุรียพัชร์  แก้วไพรสี
599 G-A98-0069-E0003799-00 สุวภัทร  รัตนะพันธ์
600 G-A98-0069-E0002866-00 สุวรรณรักษ์  สุขมะ
601 G-A98-0069-E0004280-00 สุวรรณา  อยู่ขวัญ
602 G-A98-0069-E0002692-00 สุวัฒน์  ทองธนากุล
603 G-A98-0069-E0003366-00 สุวิชชา  เพียราษฎร์
604 G-A98-0069-E0003367-00 เสกสรรค์  กิตติทวีสิน
605 G-A98-0069-E0002697-00 เสด็จ  บุนนาค
606 G-A98-0069-E0003963-00 เสถียร  วิริยะพรรณพงศา
607 G-A98-0069-E0003660-00 เสนาะ  สุขเจริญ
608 G-A98-0069-E0003964-00 เสริมศักดิ์  ทองศรีสุข
609 G-A98-0069-E0003965-00 เสริมศักดิ์  ศุกวรรณ
610 G-A98-0069-E0004396-00 เสริมศิลป์  พงษ์พานิช
611 G-A98-0069-E0003662-00 เสริมสุข  กษิติประดิษฐ์
612 G-A98-0069-E0004032-00 เสาวนีย์  จุ้ยประเสริฐ
613 G-A98-0069-E0003212-00 เสาวพร  ชื่นประภานุสรณ์
614 G-A98-0069-E0004312-00 เสาวรส  รณเกียรติ
615 G-A98-0069-E0003801-00 เสาวลักษณ์  สวัสดิ์กว้าน
616 G-A98-0069-E0004010-00 แสงจันทร์  กาญจนขุนดี
617 G-A98-0069-E0003802-00 แสงทิพย์  ยิ้มละมัย
618 G-A98-0069-E0004122-00 แสงระวี  สุมณฑา
619 G-A98-0069-E0004318-00 โสภาวดี  ธเนตปราโมทย์
620 G-A98-0069-E0004100-00 หทัยรัตน์  ดีประเสริฐ
621 G-A98-0069-E0003804-00 อณุรัจจ์  มณีพันธุ์
622 G-A98-0069-E0002707-00 อโณทัย  ถือวรรณ
623 G-A98-0069-E0002708-00 อดิเรก  อินต๊ะพรม
624 G-A98-0069-E0004132-00 อดุลย์  แดงมูล
625 G-A98-0069-E0002709-00 อดุลย์  ประพฤติดี
626 G-A98-0069-E0004147-00 อติชาติ  เทียบเพชร
627 G-A98-0069-E0002711-00 อธิชา  ชื่นใจ
628 G-A98-0069-E0004383-00 อนันต์  ลือประดิษฐ์
629 G-A98-0069-E0002981-00 อนันตเดช  พงษ์พันธุ์
630 G-A98-0069-E0004298-00 อนุชา  เจริญโพธิ์
631 G-A98-0069-E0002716-00 อภิชัย  รุ่งเรืองกุล
632 G-A98-0069-E0004101-00 อภิชาติ  จันทร์บรรจบ
633 G-A98-0069-E0004299-00 อภิชิต  จินากุล
634 G-A98-0069-E0004103-00 อภิญญา  (ศรีเพริศ) ภู่กิ่ง
635 G-A98-0069-E0004336-00 อมรเดช  ชูสุวรรณ
636 G-A98-0069-E0004327-00 อมรรัตน์  ทำเนาว์
637 G-A98-0069-E0002721-00 อมรรัตน์  มหิทธิรุกข์
638 G-A98-0069-E0004415-00 อมรศรี  วองเทียม
639 G-A98-0069-E0003807-00 อมรศักดิ์  ไม้งาม
640 G-A98-0069-E0004137-00 อรณิชชา  ลำเพาเลิศ
641 G-A98-0069-E0003373-00 อรนุช  วานิชทวีวัฒน์
642 G-A98-0069-E0004300-00 อรนุชา  หุตะสิงห์
643 G-A98-0069-E0003079-00 อรพิน  อุตตมางคพงศ์
644 G-A98-0069-E0003663-00 อรรถชยา  โทนุศิษย์
645 G-A98-0069-E0004342-00 อรรถพล  เลิศล้ำ
646 G-A98-0069-E0003135-00 อรวรรณ  เหม่นแหลม
647 G-A98-0069-E0003577-00 อรวรางศ์  คนเพียร
648 G-A98-0069-E0002727-00 อรสา  ผาวันดี
649 G-A98-0069-E0002729-00 อรุณ  ลอตระกูล
650 G-A98-0069-E0002786-00 อรุณรัตน์  เชื้อบาง
651 G-A98-0069-E0002731-00 อรุณี  ทรงพรวานิชย์
652 G-A98-0069-E0003578-00 อลงกฎ  จิตต์ชื่นโชติ
653 G-A98-0069-E0004281-00 อลันณ์  พิชิตวงศ์
654 G-A98-0069-E0004282-00 อศินา  พรวศิน
655 G-A98-0069-E0004384-00 อ้อมจันทร์  พรายพรรณ
656 G-A98-0069-E0004136-00 อักษราภัค  พุทธวงษ์
657 G-A98-0069-E0003378-00 อังคณา  รุ่งพรนุรักษ์
658 G-A98-0069-E0002988-00 อังสนา  ศรีวัฒนา
659 G-A98-0069-E0004320-00 อัจจิมาพร  พิกุลทอง
660 G-A98-0069-E0004149-00 อัจฉรา  พุทธาสมศรี
661 G-A98-0069-E0004104-00 อัญชลี  จิตติวิชกุล
662 G-A98-0069-E0003580-00 อัญชลี  มั่นวาที
663 G-A98-0069-E0004347-00 อัญชิสา  เทพบัวทอง
664 G-A98-0069-E0004308-00 อัฎฐวรรณ  ลวณางกูร
665 G-A98-0069-E0003966-00 อัมพา  สันติเมทนีดล
666 G-A98-0069-E0004107-00 อารีย์  เหมเปา
667 G-A98-0069-E0002792-00 อาวุธ  มะณีแสง
668 G-A98-0069-E0004283-00 อำนวย  ภากะษัย
669 G-A98-0069-E0004011-00 อำนาจ  เกิดเทพ
670 G-A98-0069-E0003591-00 อำนาจ  จงยศยิ่ง
671 G-A98-0069-E0004329-00 อำนาจ  ดิสขำ
672 G-A98-0069-E0003664-00 อิทธิเทพ  กาญจนรัตน์
673 G-A98-0069-E0003814-00 อิศรินทร์  หนูเมือง
674 G-A98-0069-E0003967-00 อุทัย  เดชแพง
675 G-A98-0069-E0002911-00 อุทิตา  รัตนภักดี
676 G-A98-0069-E0003380-00 อุทุมพร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
677 G-A98-0069-E0004109-00 อุบล  ชาญปรีชาสมุทร
678 G-A98-0069-E0002760-00 อุไร  วิรุณพันธ์
679 G-A98-0069-E0004385-00 อุษณีย์  เอกอุษณีย์
680 G-A98-0069-E0003590-00 อุษา  มีชารี
681 G-A98-0069-E0004152-00 เอกสิทธิ์  วิริยะศักดิ์
682 G-A98-0069-E0003968-00 โอภาส  เพ็งเจริญ
683 G-A98-0069-E0003969-00 โอฬาร  จงกุลสถิตย์ชัย
684 G-A98-0069-E0003970-00 ไอณัฐชา  อมรรัตนสีห์