ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี ประจำปี ๒๕๖๓


ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๖๓  สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๓ (มอบไปแล้วเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  จำนวน ๑๐ คน  รายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

ชื่อบุตรที่รับทุน

๑. นายกมล ชวาลวิทย์

สำนักข่าวไทยพับลิกา

นายภูมิ ชวาลวิทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปีที่ ๑)

๒. นายจิรวัชร สิทธิโชติพงศ์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ด.ช.ฐพัชร สิทธิโชติพงศ์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ม.๑)

๓. นางสาวณัฏฐณิชา ธนฉันท์

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ด.ช.ธนกร ธนฉันท์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ม.๓

๔. นายธวัชชัย ปุณณะรัตน์

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ด.ญ.สิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์

โรงเรียนหอวัง ม.๑

๕. นายนริทผธิ์ เพิ่มสิทธิ์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ด.ช. อาภัสสร  เพิ่มสิทธิ์

โรงเรียนวัดราชบพิตร ม. ๒

๖. นายสมจิตร ปริปุนะ

สถานีโทรทัศน์ news ๑

ด.ช.เอกยุทธ ปริปุนะ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ม.๔

๗. นางสาวปุณญาดา มะจิ๊

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ๓๖๐

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.๕

๘. นายยุทธนา บุตรโต

ไทยรัฐทีวี

น.ส.ปัญญาดา บุตรโต

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่ ๑

๙. นางวรรณี ห่อวโนทยาน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ด.ญ.ปราณปรียา ห่อวโนทยาน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ม.๑

๑๐. นายสันติ เต๊ะเปีย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ด.ญ. ชาลิสา เต๊ะเปีย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.๑