สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ๕ มีนาคม ของทุกปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการชั่วคราว ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น ๗ อาคารบางซื่อจังชั่น กทม. โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีวาระของการพิจารณารับรองสมาชิกใหม่ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเดียวเท่านั้น
.
ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีตำแหน่งและมีรายได้ประจำ และทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในสำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีตำแหน่งและรายได้ประจำ ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
.
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก มีดังนี้
.
๑)กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมายังอีเมล์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ tjareporter@gmail.com หรือส่งผ่านกรรมการบริหารสมาคมที่อยู่ในสังกัด ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒) เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณารับรองใบสมัครของท่านแล้ว ทางสมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อมาแสดงตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท พร้อมค่าบำรุงสมาชิกปีแรกอีก ๓๐๐ บาท ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ที่ทำการของสมาคม
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์โดยสมบูรณ์และมีศักดิ์และสิทธิในฐานะสมาชิกของสมาคมทุกประการ

อ่านเพิ่มเติม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขอเชิญชวนนักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่