ขอเชิญส่งผลงานข่าว – ภาพข่าว – ข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าประกวดชิงรางวัลประจำปี ภายใน 27 มกราคม 2566

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีโครงการจัดประกวดข่าว และภาพข่าว ชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ขึ้น อันเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป
.
สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานประกวด ข่าว ภาพข่าว และ ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมจดหมายรับรองจากหน่วยงาน มาที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เลขที่ 511 ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 (ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) โทร. 0-2668-9422
.
รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด https://tja.or.th/view/pr-news/1432781