ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การตัดสินรางวัลประจำปี  2563 ปรากฎดังนี้

รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 2  ฉบับ จาก 2 สถาบัน  ในปีนี้ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัลได้แก่  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลการบรรณาธิกรดีเด่น ได้แก่ นิตยสาร AngKaew plus   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนเงินรางวัลโดยอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 5 ข่าว จาก 2 สถาบัน  ในปีนี้ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่  1. ข่าวHack อาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลักด้วยผักปลูกง่าย หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2. ข่าวปัญหาเกณฑ์ทหารที่ถูกมองข้าม หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ 3.ข่าวชาวบ้านรวมตัวค้านประทานบัตรใบที่สามเหมืองหินดงมะไฟ LMC News คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 5 ข่าว จาก 4 สถาบัน  ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวทะเลจะนะ เสียงจากท้องทะเล นิตยสาร  ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ    

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 16 ข่าว จาก 3 สถาบัน ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัลได้แก่  ข่าวโฆษณาชวนดื่ม จากเพจ The Prototype สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ    

รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติ มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน  3 ฉบับ จาก 3 สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ นิตยสาร  ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และมีรางวัลชมเชย 1 รางวัลได้แก่ นิตยสาร Yoongthong มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ    

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 6 ชิ้น จาก 4 สถาบัน ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น มีรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ 1.สารคดีเชิงข่าวเกมลวงชวนพนัน ภัยออนไลน์ใต้หน้าจอเฟื่องฟูยุคโควิด หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ2.สารคดีเชิงข่าวท่าเรือขายฝัน หนังสือพิมพ์ the Prototype by CA@PIM     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย และรับฟังการชี้แจงผลการประกวดรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

แต่เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ให้ความร่วมมือในการลดการเดินทาง จึงต้องจำกัดจำนวนผู้ร่วมประชุมในห้องประชุม ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ รวมทั้งมีการจัดสถานที่แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)  เพื่อให้การรับรางวัลและฟังการประชุมชี้แจงเป็นไปด้วยความราบรื่น สมาคมฯ จึงขอให้แต่ละสถาบันส่งผู้แทนเข้าร่วมไม่เกินสถาบันละ 5 คน โดยนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถติดตามผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งจะได้มีการส่งลิงค์ให้กับต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-668-9422

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ logo-tja-true550.jpg

กำหนดพิธีมอบ รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2563
และชี้แจงผลการตัดสินของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่  28 กุมภาพันธ์  2564   เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

13.30 น.             ลงทะเบียน

13.45 น.            เริ่มพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

โดย        
นายมงคล   บางประภา        นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม            ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น


14.10 น.             แนะนำคณะกรรมการตัดสินรางวัล และ  เริ่มชี้แจงผลการตัดสิน

โดย
หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ        รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ประธานกรรมการตัดสิน
บรรยงค์ สุวรรณผ่อง   กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ กรรมการตัดสิน
นิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์  อนุกรรมการวิชาการ สมาคมฯ  กรรมการตัดสิน
วัฒนะชัย  ยะนินทร   กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  กรรมการตัดสิน
ดร. พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล บรรณาธิการดิจิทัล ฝ่ายข่าวต่างประเทศ สถานีข่าว TNN
Freelance Video Journalist สำนักข่าว AFP


14.30  น.             เปิดอภิปรายซักถาม

15.00  น.             จบพิธีมอบรางวัล


สามารถติดตามผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
Pirabnoy award
Feb 28, 2021 13.30 pm-15.00 pm

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82067328726?pwd=cW4weE1sWldOVEo1RXpIZTk2aUtBUT09

Meeting ID: 820 6732 8726
Passcode: 851428