ICRC หารือความร่วมมืองานวิชาการและการจัดอบรมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาว น.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ หารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและงานอบรมกับ นายกุลวรรธน์ ชิตรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)และนางสาวชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation