คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “นวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือ COVID ๑๙”

คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว  “นวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือ COVID ๑๙”

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย ด้วยการจัดทํารถเข็น เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบ (Transfer Negative Pressure) และสร้างห้อง Negative Pressure ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ใช้ต้นทุนต่ำเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด ในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-๑๙ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเยี่ยมชมการใช้งานของ Transfer Negative Pressure และ Negative Pressure Room ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น ๖ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้