เปิดข้อเท็จจริง “เงินเดือน” ผู้บริหารท้องถิ่น หลังถูกแชร์มา 10 ปี

จากข้อความที่ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ถึงกรณีกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมและมีการอนุมัติเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 20%ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกแชร์ทาตั้งแต่ปี 2554 ในสมัยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

โดยข้อมูลที่ถูกแชร์มีดังนี้ นายก อบจ.จากเดิม 66,280 บาท ปรับขึ้นเป็น 75,540 บาท , รองนายกอบจ. จากเดิม 40,450 ปรับขึ้นเป็น  45,540 บาท , เลขานุการนายก อบจ. จากเดิม 16,200บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท , ที่ปรึกษานายก อบจ. จากเดิม 11,570 ปรับขึ้น 13,880 บาท , ประธานสภา อบจ. จากเดิม 25,450 บาท ปรับขึ้นเป็น  30,540 บาท , รองประธานสภา อบจ. จากเดิม 20,830 บาท ปรับขึ้นเป็น 25,000 บาท และสมาชิกสภา อบจ.จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท 

นายกเทศบาล จากเดิม 66,280 บาท ปรับขึ้นเป็น  75,540 บาท , รองนายกเทศบาล จากเดิม 40,450 บาท ปรับขึ้นเป็น 45,540บาท , ประธานสภาเทศบาล 25,450 บาท ปรับขึ้นเป็น 30,540บาท , รองประธานสภาเทศบาล จากเดิม 20,830 บาท ปรับขึ้นเป็น 25,000 บาท , สมาชิกสภาเทศบาลจากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท

เลขานุการนายกเทศบาล จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท และที่ปรึกษานายกเทศบาล จากเดิม 11,570 ปรับขึ้นเป็น 13,880 บาท

นายก อบต. จากเดิม 22,400 บาท ปรับขึ้นเป็น 26,080 บาท , รองนายก อบต. 12,120 บาท ปรับขึ้นเป็น 14,140 บาท ,ประธานสภา อบต. จากเดิม 10,120 บาท ปรับขึ้นเป็น 12,140บาท , รองประธานสภา อบต. จากเดิม 8,280 บาท ปรับขึ้นเป็น 9,940 บาท , สมาชิกสภา อบต. 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920บาท , เลขานุการนายก อบต. จากเดิม 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920 บาท และเลขานุการสภา อบต. 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920 บาท

ประธาน ส.ก.จากเดิม 63,800 บาท ปรับขึ้นเป็น 73,560 บาท รองประธาน ส.ก. จากเดิม 52,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 61,140บาท ส.ก.จากเดิม 41,000 บาท ปรับขึ้นเป็น 48,450 บาท

จากการตรวจสอบ TJA&Cofact พบว่า สำหรับข้อความดังกล่าวมีเนื้ออยู่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดตาราง "บัญชีอัตราและค่าตอบแทน"  มีดังนี้ 

นายก อบจ.มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 75,550 บาท , รองนายก อบจ.มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 45,540 บาท , เลขานุการนายก อบจ. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 19,440 บาท , ที่ปรึกษานายก อบจ. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 13,880 บาท , ประธานสภา อบจ. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 30,540 บาท รองประธานสภา อบจ. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 24,990บาท  และสมาชิกสภา อบจ.มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 19,440 บาท 

ขณะที่ "บัญชีอัตราและค่าตอบแทน" เทศบาล ถูกระบุไว้ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งแบ่งระดับรายได้ของ "เทศบาล" ตามตางราง ดังนี้ 

ขณะที่  "บัญชีอัตราและค่าตอบแทน" อบต. ถูกระบุไว้ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารตำบล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557ซึ่งแบ่งระดับรายได้ของ "อบต."ตามตางราง ดังนี้ มีดังนี้ 

นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2529 กำหนดท"บัญชีอัตราและค่าตอบแทน" ดังนี้ 

ประธาน ส.ก. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 73,560 บาท รองประธาน ส.ก. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 61,140 บาท และส.ก.จากเดิม มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 48,450 บาท

ที่มาของประเด็นตรวจสอบ : https://cofact.org/article/37xqz9hhwrrwj

ที่มาของข้อมูล 1. http://www.sukhothailocal.go.th/files/com_order/20140722102402jxtlf.pdf  2.http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000121/File2020/Up%20Law/councial-6.pdf