ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 26

ประกาศรายชื่อนักศึกษาจำนวน 36 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 26

วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุม BW ชั้น 6 โรงแรม Best Western Chatuchak

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ลำดับชื่อ-นามสกุลสถาบัน
1โฮอิง ชินคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2คุณานนต์ ริ้วพงษ์กุลคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3ชลธิฌา สุนันท์เสวกคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4ณัฐภัทร คนสิน  คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5ธนพงษ์ บุญวิเศษคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
6วรารัตน์ โพธิ์ศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7เกศริน บัวไขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8พีรดา เหล่าชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9ณัชยา รัตนะคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10ยศพัฒน์ ทิพย์จินดาชัยกุลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11สุภัทรชัย รักบ้านเพิงคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
12พิมพ์นารา มัชฐารักษ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13ณัฐวรรณ บังเกิดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14พนิตธิดา วงค์นครคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
15อารียา ถวิลกิต  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16มนัสวีร์ วินทะไชยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
17ศักดา สำราญจิตต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
18นราภรณ์ บุญแต่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19สุธาสินี สุขสมเนตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
20นันธิชา สุดสกุลเสรีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21ภักตร์จิฬา ชลาลัยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22ชัญญนุช รุ่งสว่างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23ภัธนศักดิ์ พาคำวงค์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24พัดตาล อินแสงคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25พีรพงษ์ ชัยกิจคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26ธนดล มาลีอังศุกุลสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27ปฏิภาณ ชัยชนะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28วิชชากร กิจเวชสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
29เนตรนรี จุ้ยจั่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30อนุรักษ์ บรรดาศักดิ์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
31ณัจฉรียา จิตธโนปจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยศิลปากร
32ณัชชา สังข์สมิตคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
33ธันยชนก อินทะรังษีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34ปพิชญา แสงกูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
35เมธพณ มโนถาวรคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
36บดินทรกานต์ พิทักษ์สรยุทธคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์