กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จัดระบบศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสมาคมฯ

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์  แขนงสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ธนากร  อุยพานิช  และอาจารย์ทัศนันท์  ชูโตศรี  ในวาระที่นักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จัดระบบศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดสมาคมฯ เมื่อ 12 มีนาคม 2562