C-5-5-1-4,19-40_เอกสารประกอบการชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ปี 2548

รหัส  C-5-5-1-4,19-40

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ปี 2548

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2549