I-11-1-29_การเปิดรับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์และความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อเว๋บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้

I-11-1-29 การเปิดรับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์และความคาด […]

I-11-1-26_โครงการศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ของระบบการกำกับดูแลร่วมในกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และแพร่ภาพกระจายเสียง บทสำรวจวรรณกรรมจากต่างประเทศ

รหัส I-11-1-26 ชื่อเรื่อง_โครงการศึกษาแนวคิดและประสบการ […]

I-11-1-25_เอกสารวิชาการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ ประจำปี 2554 “อนาคตสื่อไทย ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุนและเทคโนโลยี

รหัส  I-11-1-25 ชื่อเรื่อง_เอกสารวิชาการประชุมใหญ่วิชาก […]

1 2 3 5