สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา f-8-4

ทั้งหมด 38 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. F-8-4-37_สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน-In The Vertigo of Change : How to resolve Thailand's Transformation Crisis
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
F-8-4-37_สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน-In The Vertigo of Change : How to resolve Thailand's Transformation Crisis ผู้เขียน  Marc  Saxer บรรณาธิการ  ปกป้อง  จันวิทย์ จัดทำโดย บ. โอเพ่นเวิลด์ส  ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
2. F-8-4-37_สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน-In The Vertigo of Change : How to resolve Thailand's Transformation Crisis
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
F-8-4-37_สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน-In The Vertigo of Change : How to resolve Thailand's Transformation Crisis ผู้เขียน  Marc  Saxer บรรณาธิการ  ปกป้อง  จันวิทย์ จัดทำโดย บ. โอเพ่นเวิลด์ส  ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2016
3. f-8-4-35_ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
f-8-4-35_ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต : Transformative Scenario Planning ประสบการณ์จริงจากทั่วโลกกว่า 20 ปีของอดัม คาเฮน ผู้เขียนพลังรัก พลังอำนาจและวิธีสร้างปาฎิหารณ์เมื่อสถานการณ์ถึงทางตัน ก้าวออกจากกับดักความขัดแย้ง ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
4. f-8-4-36_ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคง-ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
f-8-4-36_ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคง-ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ Thailand and Asia : Politics, Capitals and Security in Post-Crisis Era ผู้แต่ง  อุกฤษฎ์  ปัทมานันท์ โรงพิมพ์แแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
5. f-8-4-32_ปฏิรูปสื่อมวลชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
f-8-4-32_ปฏิรูปสื่อมวลชน จุลสาร รัฐธรรมนูญ  ฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่5 ปักษ์แรก มีนาคม 2558 จัดทำโดย คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ    ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
6. f-8-4-33_รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
f-8-4-33_รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทย จุลสารรัฐธรรมนูญ ปี 1ฉบับที่1 มกราคม 2558 จัดทำโดย คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
7. f-8-4-34_การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
f-8-4-34_การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ (รวมคำบรรยายจาการสัมมนา ณ กระทรวงกาต่างประเทศ) จัดทำโดย  กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิมพ์โดย สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
8. f-8-4-30_ขบวนการประชาชน: ปัญหาและทางออกของประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
f-8-4-30_ขบวนการประชาชน: ปัญหาและทางออกของประเทศไทย โดย รศ. วิทยากร  เชียงกูล จัดทำโดย  มูลนิธิ 14 ตุลา พิมพ์ปี ตุลาคม 2557  ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
9. f-8-4-31_ปณิธานประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
f-8-4-31_ปณิธานประเทศไทย จัดทำโดย ศ.พิเศษ ธีรยุทธ  บุญมี จัดพิมพ์โดย  มูลนิธิ 14 ตุลา พิมพ์ครั้งแรก  พ.ศ. 2557  ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
10. f-8-4-29_บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-29 ชื่อเรื่อง_บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ (หนังสือชุดมี 3 เล่ม) ชื่อผู้แต่ง  ผุสดี  ทิพทัส สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์ พศ. 2545    ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
11. f-8-4-28_บันทึกคนนอกสภา
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-28 ชื่อเรื่อง_บันทึกคนนอกสภา ชื่อผู้แต่ง  ประเวศน์  มหารัตน์สกุล สำนักพิมพ์  บ.สามัคคีสาร (ดอกหญ้า) จก. ปีพิมพ์ เมษายน พศ. 2539  ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
12. f-8-4-27_รักท้องถิ่นรักประชาธิปไตย สนับสนุนสตรีไทยเข้าสู่การเมือง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-27 ชื่อเรื่อง_รักท้องถิ่นรักประชาธิปไตย สนับสนุนสตรีไทยเข้าสู่การเมือง เจ้าของ  สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
13. f-8-4-26_ภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-26 ชื่อเรื่อง_ภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ (จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ติดเชื้อเอดส์กับครอบครัว) ชื่อผู้เขียน   เกศินี  จุฑาวิจิตร ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
14. f-8-4-25_สรุปแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี : การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
f-8-4-25 ชื่อเรื่อง_สรุปแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี : การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน พศ. 2538 เ้จ้าของ ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
15. f-8-4-24_บันทึกประเทศไทย 3 ทศวรรษ : The Memoir of Thailand in 3 Decades
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-24 ชื่อเรื่อง_บันทึกประเทศไทย 3 ทศวรรษ : The Memoir of Thailand in 3 Decades 30 ปีประชาชาติธุรกิจ เจ้าของ และสำนักพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ปีพิมพ์  พศ. 2539  ...
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
16. f-8-4-23_จักรพรรคิ ขุนนาง นักรบ และพ่อค้า ในสังคมญี่ปุ่นก่อนสมัยใหม่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-23 ชื่อเรื่อง_จักรพรรคิ ขุนนาง นักรบ และพ่อค้า ในสังคมญี่ปุ่นก่อนสมัยใหม่ ชื่อผู้แต่ง  พิพาดา  ยังเจริญ สำนักพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพิมพ์  พศ. 2546  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
17. f-8-4-22_ดรรชนีชี้วดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2545
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-22 ชื่อเรื่อง_ดรรชนีชี้วดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2545: Corruption Perception Index 2002 เจ้าของ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย Transparency Thailand  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
18. f-8-4-21_กินรวบประเทศไทย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-21 ชื่อเรื่อง_กินรวบประเทศไทย : พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร (อาศัยอำนาจทางการเมืองแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องได้อย่างไร) เจ้าของ เครือข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง ปีพิมพ์  กุมภาพันธ์ ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
19. f-8-4-20_ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-20 ชื่อเรื่อง_ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่ ชื่อผู้แต่ง  เสนาะ  เจริญพร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักพิมพ์  มติชน ปีพิมพ์  พฤษภาคม 2548  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
20. f-8-4-18_กรรมพนธุ์ฟอร์เซล : รวมบทความด้านชีวจริยธรรม เพื่อความเข้าใจอันดีต่อโลภอนาคต
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-18 ชื่อเรื่อง_กรรมพนธุ์ฟอร์เซล : รวมบทความด้านชีวจริยธรรม เพื่อความเข้าใจอันดีต่อโลภอนาคต ชื่อผู้แต่ง  นพ. ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ สำนักพิมพ์  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ปีพิมพ์  ตุลาคม ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
21. f-8-4-17_รวมปาฐกถาพิเศษ 2543-2549 มูลนิธิ อิศราอมันตกุล
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-17 ชื่อเรื่อง_รวมปาฐกถาพิเศษ 2543-2549 มูลนิธิ  อิศราอมันตกุล เจ้าของ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ชื่อบรรณาธิการ  ธีรเดช  เอี่ยมสำราญ ปีพิมพ์ พศ. 2550  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
22. f-8-4-16_คนคุ้ยขยะ : พลิกกองขยะให้เป็นกองทุนชุมชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-16 ชื่อเรื่อง_คนคุ้ยขยะ : พลิกกองขยะให้เป็นกองทุนชุมชน ชื่อบรรณาธิการ  สุวัฒน์  คงแป้น สำนักพิมพ์  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  และมูลนิธิชุมชนเมือง ปีิพิมพ์  กันยายน พศ. 2544  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
23. f-8-4-15_ความฝันของแผ่นดิน พิมพ์ครั้งที่ 3
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-15 ชื่อเรื่อง_ความฝันของแผ่นดิน พิมพ์ครั้งที่ 3 เจ้าของ คณะศึกษา การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ตะวันออก ปีพิมพ์ เมษายน พศ. 2540  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
24. f-8-4-14_หมู่บ้านอีสานยุคสงครามเย็น สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-14 ชื่อเรื่อง_หมู่บ้านอีสานยุคสงครามเย็น สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อผู้แต่ง  สุเทพ  สุนทรเภสัช  นักมานุษยวิทยายุคบุกเบิกของประเทศไทย ปีพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 พศ. 2548 ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
25. f-8-4-13_ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง: Rise and Fall of A Bangkok Slum
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-13 ชื่อเรื่อง_ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง: Rise and Fall of A Bangkok Slum ชื่อผู้แต่ง  ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ สำนักพิมพ์  มูลนิธิภูมิปัญญา เจ้าของ  สมาคมวิจัยเชิงคุณภาพแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
26. f-8-4-12_ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-12 ชื่อเรื่อง_ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ชื่อเรื่อง สำนักส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
27. f-8-4-11_ลีลาคนจน : พลังขับเคลื่อนชุมชนและเมืองน่าอยู่
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-11 ชื่อเรื่อง_ลีลาคนจน : พลังขับเคลื่อนชุมชนและเมืองน่าอยู่ ชื่อผู้เีขียน  สุวัฒน์  คงแป้น สำนักพิมพ์  มูลนิธิชุมชนไท  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
28. f-8-4-10_พ่ายพิษบันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสีี่ยงภัย
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-10 ชื่อเรื่อง_พ่ายพิษบันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสีี่ยงภัย ชื่อบรรณาธิการ  อภิญญา  ตันทวีวงศ์ สำนักพิมพ์ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ ปีพิมพ์  เมษายน 2544    ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
29. f-8-4-9_พลังร่วมสร้างสวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส f-8-4-9 ชื่อเื่รื่อง_พลังร่วมสร้างสวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน จัดโดย  การจัดสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน ลำนักพิมพ์  มูลนิธิชุมชน ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. 2544  ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
30. f-8-4-8_การค้าหญิงจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/F-ปรัชญา ศาสนา สังคม เศรษฐศาสตร์)
รหัส  f-8-4-8 ชื่อเรื่อง_การค้าหญิงจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ เจ้าของ พันธมิตรทั่วโลกด้านการค้าหญิง (GAATW) มูลนิธิผู้หญิง (แปล) แปลจากหนังสือ Human Righis in Practice : A Guide to ...
ศุกร์, 14 ตุลาคม 2011
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1596 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists